U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

INFORMACJE  NIEUDOSTĘPNIONE  W  BIP-ie

 

 

Na mocy ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami ) każdemu przysługuje z zastrzeżeniem art. 5 prawo do dostępu do informacji publicznej. Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

Dostęp do informacji jest  realizowany poprzez :

-         wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru,

-         wyłożenia lub wywieszenia informacji w dostępnych miejscach,

-         udostępnienie na wniosek zainteresowanego.

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek. (pobierz wniosek)

  1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie pisemnej lub ustnej,
  2. Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informacje nie musi składać pisemnego wniosku,
  3. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny,
  4. Informacja o której mowa w pkt.3 udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego - bez zbędnej zwłoki - tzn. nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku,
  5. Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku,
  6. Możliwe jest skopiowanie, sporządzenie odpisu, wydrukowanie, przesłanie pocztą elektroniczną, przeniesienie informacji na nośnik elektroniczny,
  7. W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku udostępnieniem informacji oraz koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku ( art 15 ust.1 )

Wnioskodawca w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wtedy dokonać zmian we wniosku lub go wycofać

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2010/05/07 14:52:37
Redaktor: Marcin Raś