U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
 

UCHWAŁA Nr XVI/117/07

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 31 października 2007 roku


w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Bielawa opłaty od posiadania psów, terminów

płatności tej opłaty i sposobu jej poboru oraz zwolnień z tej opłaty.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art 18a ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Wprowadza się na terenie miasta Bielawa opłatę od posiadania psów.

§ 2


 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa.

 2. Opłata określona w ust. 1 płatna jest w dwóch ratach bez wezwania na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta w terminie:

  I rata - do dnia 15 maja,

  II rata - do dnia 15 listopada

  roku podatkowego, za który uiszcza się opłatę.

 3. Jeżeli obowiązek zapłaty powstał w innych terminach niż określone w § 2 ust. 2 opłatę wpłaca się bez wezwania do dnia 15 następnego miesiąca.


§ 3


 1. Obowiązek uiszczenia opłaty określonej w § 1 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w danym roku podatkowym, stawkę roczną opłaty oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.


§ 4


Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:

1/ od psów wziętych ze schroniska dla zwierząt funkcjonującego na terenie miasta Dzierżoniowa.

2/ od psów do 2 miesiąca życia.

§ 5


Zobowiązuje się Burmistrza do podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 7


Traci moc uchwała Nr XLIII/321/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku oraz uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/321/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku.


§ 8Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2008/05/20 11:34:29
Redaktor: Marcin Raś