U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr 31/309/17
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/248/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2016r. poz.446, poz.1579 i poz.1948) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 26/248/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014 - 2020, zmienia się załącznik do tej uchwały i nadaje mu brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Dragan


załącznik więcej>wiecej>więcej>Uzasadnienie

Do Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 26/248/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014 - 2020

Gmina Bielawa przystępuje do zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020, poprzez rozszerzenie listy projektów rewitalizacyjnych. W związku z tym

dodatkowe projekty zostaną umieszczone w programie. Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Jednakże umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w LPR jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, a także stanowi podstawę do udzielenia preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych działań RPO WD 2014-2020. Ponadto zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania ukierunkowane bezpośrednio na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszym stopniu na kwestie infrastrukturalne.

Obszar objęty rewitalizacją: BRZEŻNA, CZERWONA, GÓRSKA, HANDLOWA, KASZTANOWA, KOLEJOWA, KOPERNIKA, LIPOWA, MAŁA, MŁODYCH, NOWOBIELAWSKA, OSTROSZOWICKA nr 1 - 10, PIASTOWSKA, POCZTOWA nr 1 - 7, POLNA,  PROSTA, PRZODOWNIKÓW PRACY, SIENKIEWICZA, STRAŻACKA, TKACKA, WARYŃSKIEGO, WOLNOŚCI nr 1 - 87, WYSOKA, ŻEROMSKIEGO STEFANA nr 1 – 39 – pozostaje bez zmian

Wprowadzenie powyższej zmiany jest niezbędne w celu aplikowania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020 o środki zewnętrzne w celu przywrócenia dodatkowych funkcji w tym społecznych na zdegradowanych terenach poprzemysłowych Gminy Bielawa

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2017/01/17 13:51:27
Redaktor: Lidia Kozłowska