U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr 29/289/16
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) i art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 2016 r., poz. 716 i poz.1579) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Bielawa opłatę targową.

§ 2. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na oznaczonych targowiskach i placach targowych na terenie Gminy Bielawa, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności handlowej:

1) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczalnej ładowności mniejszej lub równej 1,5 tony w module stanowiska o wymiarach 3,5 m szerokości x 7,0 m głębokości - 20,00 zł plus 2,00 zł za każdy m2 powyżej modułu stanowiska,

2) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczalnej ładowności powyżej 1,5 tony w module stanowiska o wymiarach 3,5 m szerokości x 7,0 m głębokości - 24,00 zł plus 2,00 zł za każdy m2 powyżej modułu stanowiska,

3) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra - płodów rolnych - 4,00 zł,

4) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki - artykułów przemysłowych i runa leśnego - 5,00 zł,

5) przy sprzedaży towaru niezależnie od branży ze stoiska, nie będącego budowlą za każdy rozpoczęty m2 - 5,00 zł,

6) przy sprzedaży towaru niezależnie od branży z namiotu w module stanowiska o wymiarach 3,5 m szerokości x 3,5 m głębokości - 20,00 zł plus 2,00 zł za każdy m2 powyżej modułu stanowiska,

7) przy sprzedaży wyłącznie artykułów przemysłowych używanych, na wyodrębnionych do tego celu stanowiskach oznaczonych od numeru 120 do numeru 128 oraz od numeru 181 do numeru 188, za każdy rozpoczęty m2 - 1,00 zł.

§ 3. Opłaty targowe, o których mowa w § 2, w miesiącu styczniu i lutym ulegają obniżeniu i wynoszą:

1) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczalnej ładowności mniejszej lub równej 1,5 tony w module stanowiska o wymiarach 3,5 m szerokości x 7,0 m głębokości - 14,00 zł plus 2,00 zł za każdy m2 powyżej modułu stanowiska,

2) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczalnej ładowności powyżej 1,5 tony w module stanowiska o wymiarach 3,5 m szerokości x 7,0 m głębokości - 17,00 zł plus 2,00 zł za każdy m2 powyżej modułu stanowiska,

3) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra - płodów rolnych - 2,00 zł

4) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki - artykułów przemysłowych i runa leśnego - 3,00 zł

5) sprzedaży towaru niezależnie od branży ze stoiska, nie będącego budowlą za każdy rozpoczęty m2 - 3,00 zł,

6) przy sprzedaży towaru niezależnie od branży z namiotu w module stanowiska o wymiarach 3,5 m szerokości x 3,5 m głębokości - 14,00 zł plus 2,00 zł za każdy m2 powyżej modułu stanowiska,

7) przy sprzedaży wyłącznie artykułów przemysłowych używanych, na wyodrębnionych do tego celu stanowiskach oznaczonych od numeru 120 do numeru 128 oraz od numeru 181 do numeru 188, za każdy rozpoczęty m2 - 0,50 zł.

§ 4. 1. W przypadku określonym w § 2 i w § 3 opłata pobierana jest w dniu dokonywania sprzedaży.

2. Wysokość dziennych stawek opłat targowych określonych w § 2 i w § 3 nie może przekroczyć górnej granicy stawki ogłaszanej na podstawie art. 20, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 5. 1. W związku ze sprzedażą okolicznościową zniczy, kwiatów, choinek, ryb itp. w innych miejscach niż na oznaczonych targowiskach lub placach targowych dzienna stawka opłaty targowej wynosi 93,00 zł.

2. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż okolicznościową prowadzoną na festynach i innych imprezach organizowanych przez:

1) Radę Miejską Bielawy,

2) jednostki organizacyjne Gminy Bielawa,

3) instytucje kultury,

4) organizacje społeczne, oświatowe oraz charytatywne.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem ustala się Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie przy ul. 3 Maja 48.

3. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej w wysokości 35 % uzyskanych przez Inkasenta wpływów z opłaty targowej.

4. Pobrana opłata targowa przez inkasenta, o którym mowa w ust. 2 winna być wpłacana na rachunek bankowy Gminy Bielawa w sposób następujący:

1) za okresy miesięczne w terminie do 7 dnia każdego następnego miesiąca,

2) za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia danego roku obrachunkowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Traci moc uchwała nr XLIII/421/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych zmienioną uchwałą Nr 28/273/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/421/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych.

§ 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Dragan
Uzasadnienie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r., poz.716 ze zm.) rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach z zastrzeżeniem ust. 2b. Ust. 2b określa, że opłacie nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Na podstawie powyższego zapisu tj. w związku z faktem, że opłata targowa przestała być obligatoryjna przedkłada się niniejszy projekt uchwały wprowadzający tę opłatę w Gminie Bielawa.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz.716 ze zm.) górne granice stawek kwotowych określone w art. 19 pkt 1 tej ustawy ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów
i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 2 w/w ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy, stosując ich zaokrąglenie do pełnych groszy.

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz.779) zwaloryzowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych
w pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. Wskaźnik ten wyniósł 99,1 %, co oznacza obniżenie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych o 0,9 %.

Jak wynika z powyższego obwieszczenia maksymalna dzienna stawka opłaty targowej na rok 2017, której Rada Gminy nie może przekroczyć, wynosi 751,65 zł.

W przedłożonym projekcie Uchwały nie proponuje się zmian: wysokości dziennych stawek opłat targowych, gdyż są one właściwie określone i ich wysokość nie wymaga zmiany, inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasenta. Jedyna zmiana w projekcie dotyczy zapisu § 3 ust. 2 tj. wykreślenia stawki kwotowej i wprowadzenia nowego brzmienia: "Wysokość dziennych stawek opłat targowych określonych w § 1 i w § 2 nie może przekroczyć górnej granicy stawki ogłaszanej na podstawie art. 20, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych" .

Wnioskuje się o przyjęcie stawek opłaty targowej określonych w projekcie niniejszej Uchwały.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2016/12/02 11:52:37
Redaktor: Lidia Kozłowska