U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr 28/277/16
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) i art. 57 § 7 i § 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 613 z późn. zm.i)) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Bielawa.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Traci moc uchwała nr XI/87/07 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Dragan

Uzasadnienie

Na podstawie art. 57 § 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa, Rada Gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną w wysokości nie większej niż określona w § 2 - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.
§ 2 cytowanej Ustawy określa, że stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę ogłaszanej na podstawie art.56d cytowanej Ustawy. Zgodnie z § 8 cytowanej Ustawy powyższe stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

W myśl art. 56d stawkę odsetek za zwłokę ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 20) obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 4 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.

W Gminie Bielawa jest pobierana opłata prolongacyjna, na podstawie Uchwały Nr XI/87/07 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 maja 2007 roku i wynosi 50 % stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” tj. na dzień dzisiejszy 4%.

Przedstawiony projekt uchwały jest wynikiem zmian zapisów Ustawy - Ordynacja podatkowa. Opłata prolongacyjna określana jest decyzją i pobierana jest w związku z rozłożeniem na raty lub odroczeniem terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Bielawa.

Wnioskuje się o przyjęcie niniejszego projektu Uchwały.

iZm. z 2014 r. poz. 183 i 1215, z 2015 r. poz. 251, 699, 978, 1197, 1311, 1649, 1923 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 195, 615, 846 i 1228.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2016/11/08 13:57:49
Redaktor: Lidia Kozłowska