U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr 28/271/16
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) i art. 5 i art. 6 ust. 13, ust. 14, ust. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 716 i poz.1579) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej w następujący sposób:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,44 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,44 zł od 1m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.), i położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,90 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,72 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,49 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,56 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,54 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Ustala się do stosowania na terenie Gminy Bielawa określone w załącznikach numer 1 - 4 do Uchwały wzory formularzy:

1) IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Załącznik numer 1,

2) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - część zasadnicza - Załącznik numer 2,

3) DN-1/A Deklaracja na podatek od nieruchomości - część uzupełniająca. Dane o nieruchomościach (za wyjątkiem zwolnionych) - Załącznik numer 3,

4) DN-1/B Deklaracja na podatek od nieruchomości - część uzupełniająca. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - Załącznik numer 4.

§ 3. Określa się następujace warunki i tryb składania deklaracji i informacji, o których mowa w § 2, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) Format elektroniczny deklaracji i informacji został określony w jednym z następujących formatów danych: DOC, ODT, PDF, XML, przy czym wzory deklaracji i informacji stanowią załączniki do uchwały.

2) Formularze deklaracji i informacji są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.um.bielawa.pl/ (podatki i opłaty lokalne).

3) Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).

4) Deklaracje i informacje podatkowe, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

5) Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych określonych w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 16/140/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Draganzałącznik nr 1 więcej>

załącznik nr 2 więcej>

załącznik nr 3 więcej>

załącznik nr 4 więcej>


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz.716 ze zm.) górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1 tej ustawy ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów
i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 2 w/w ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy, stosując ich zaokrąglenie do pełnych groszy.

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz.779) zwaloryzowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych
w pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. Wskaźnik ten wyniósł 99,1 %, co oznacza obniżenie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych o 0,9 %.


Górne granice stawek kwotowych podatków wynoszą:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m
2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojacymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1m
2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.), i położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1m
2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1m
2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1m
2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł od 1m
2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1m
2 powierzchni użytkowej.

W przedłożonym projekcie uchwały stawki na rok 2017, w porównaniu do roku 2016, nie ulegają zmianie z jednym wyjątkiem tj. stawki od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.), i położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu  
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i proponuje się ją w wysokości 2,90 zł od 1 m2 powierzchni. Zmiana powyższa podyktowana jest tym, że gminna stawka z roku 2016 w wysokości 3 zł przewyższa ogłoszoną stawkę maksymalną na rok 2017 w wysokosci 2,98 zł i dlatego, na rok 2017, należy zmienić jej wysokość. Pozostałe stawki podatków są na poziomie stawek obowiązujących w latach 2014, 2015 oraz 2016 i nadal będą niższe od wyżej określonych stawek maksymalnych.


Wobec powyższego proponowane stawki w roku 2017 wynosić będą:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł od 1m
2 powierzchni użytkowej,
b) pod wodami powierzchniowymi stojacymi lub wodami powierzchniowymi płynacymi jezior
i zbiorników sztucznych - 4,44 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,44 zł od 1m
2 powierzchni.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.), i położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,90 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,72 zł od 1m
2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,49 zł od 1m
2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,50 zł od 1m
2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,56 zł od 1 m
2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,54 zł od 1 m
2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2%

W przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się także zmiany zapisów we wzorach formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości wynikających z ogłoszenia tekstów jednolitych: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.). We wzorach formularzy dokonano również niewielkich zmian, w oparciu o praktykę, w celu wyeliminowania wątpliwości podatników co do sposobu ich wypełnienia oraz pozyskania kompletnych informacji wymaganych prawem.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2016/11/08 10:00:03
Redaktor: Lidia Kozłowska