U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr 28/269/16
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 i poz.1579) i art. 6a ust.11, ust. 12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 617 i poz.1579) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się do stosowania na terenie Gminy Bielawa określone w załącznikach numer 1-3 do Uchwały wzory formularzy:

1) DR - 1 Deklaracja na podatek rolny - Załącznik numer 1,

2) DR - 1/A Deklaracja na podatek rolny - część uzupełniająca dane o nieruchomościach rolnych - Załącznik numer 2,

3) IR - 1 Informacja o gruntach - Załącznik numer 3.

§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji i informacji, o których mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) Format elektroniczny deklaracji i informacji został określony w jednym z następujących formatów danych: DOC, ODT, PDF, XML, przy czym wzory deklaracji i informacji stanowią załączniki do uchwały.

2) Formularze deklaracji i informacji są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.um.bielawa.pl/ (podatki i opłaty lokalne).

3) Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).

4) Deklaracje i informacje podatkowe, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

5) Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych określonych w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 4. Traci moc uchwała nr 15/124/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi
w  życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Draganzałącznik nr 1 więcej>

załącznik nr 2 więcej>

załącznik nr 3 więcej>


Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmiany zapisów we wzorach formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny wprowadzonych uchwałą nr 15/124/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o gruntach
i deklaracji na podatek rolny oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

We wzorach formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny dokonano zmian wynikających
z ogłoszenia tekstów jednolitych: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.). We wzorach formularzy dokonano również niewielu zmian,
w oparciu o praktykę, w celu wyeliminowania wątpliwości podatników co do sposobu ich wypełnienia oraz pozyskania kompletnych informacji wymaganych prawem.

W projekcie uchwały nie przedkłada się obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bielawa. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.) podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. Dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2. Dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, od 1 ha gruntów pozostałych równowartość pieniężną 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Stawki podatku rolnego w danym roku podatkowym ustalane są w oparciu o średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2016/10/28 13:21:59
Redaktor: Lidia Kozłowska