U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr 23/216/16
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 2014 r., poz. 849, z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz.1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890), Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się do stosowania na terenie Gminy Bielawa wzory formularzy określone w załącznikach do Uchwały od Nr 2 do Nr 9:

1) Wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu zatrudnienia- załącznik Nr 2,

2) Zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na realizację nowej inwestycji - załącznik Nr 3,

3) Wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu uruchomienia zorganizowanej działalności w formie inkubatora przedsiębiorczości - załącznik Nr 4,

4) Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis - załącznik Nr 5,

5) Oświadczenie o rozpoczęciu realizacji/zakończeniu realizacji nowej inwestycji - załącznik Nr 6,

6) Zestawienie faktur związanych z realizacją nowej inwestycji - załącznik Nr 7,

7) Oświadczenie o utrzymaniu nowej inwestycji - załącznik Nr 8,

8) Oświadczenie o utrzymaniu miejsc pracy oraz zwiększonego stanu zatrudnienia - załącznik Nr 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 3. Podatnicy, którzy otrzymali zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr LIII/515/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, kontynuują zwolnienie na podstawie dotychczasowych przepisów do upływu okresu zwolnienia wynikającego ze złożonych dotychczas wniosków.

§ 4. Traci moc uchwała nr LIII/515/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r. 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Dragan

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały jest modyfikacją aktualnie obowiązującej uchwały Nr LIII/515/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Sytuacja gospodarcza na terenie Miasta Bielawa wymaga podjęcia działań zmierzających do pobudzenia mechanizmów ekonomicznych, które korzystnie wpłyną na rozwój przedsiębiorczości, zmniejszą bezrobocie oraz zwiększą wpływy do budżetu z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Dotychczas proponowane warunki udzielenia pomocy nie spełniły efektu zachęty dla przedsiębiorców do inwestowania oraz tworzenia nowych miejsc pracy. W związku z powyższym proponuje się złagodzenie warunków udzielenia pomocy de minimis poprzez:

- wydłużenie okresu zwolnienia do 4 lat,

- zmniejszenie ilości osób zatrudnionych dla kolejnych progów okresu zwolnienia,

- wprowadzenie możliwości uzupełnienia ubytku w zatrudnieniu w okresie 60 dni,

- wprowadzenie zwolnienia z tytułu realizacji nowej inwestycji na okres 3 lat.

Ponadto doprecyzowano w treści uchwały pojęcie zwiększenia zatrudnienia, momentu obowiązywania zwolnienia oraz określenia przedsiębiorcy.

Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy będą uzależnione od ilości utworzonych miejsc pracy w uruchamianych zakładach produkcyjnych lub usługowych oraz ilością nowych inwestycji.

Mając na uwadze powyższe proponuje się przyjęcie uchwały w obecnym brzmieniu. Należy jednak pamiętać, że każde udzielone wsparcie oznacza jednocześnie rezygnację z określonych dochodów, które mogłyby zasilić budżet gminy. Z drugiej strony korzystniejsze warunki do uzyskania zwolnienia mogą wpłynąć na zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy oraz zwiększenia dochodów podatkowych z nieruchomości po upływie okresu zwolnienia.

Projekt niniejszej uchwały stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem poddania procedurze opiniowania, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.


załącznik nr 1 więcej>
załącznik nr 2 więcej>
załącznik nr 3 więcej>
załącznik nr 4 więcej>
załącznik nr 5 więcej>
załącznik nr 6 więcej>
załącznik nr 7 więcej>
załącznik nr 8 więcej>
załącznik nr 9 więcej>

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2016/06/16 09:13:25
Redaktor: