U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr 23/215/16
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Bielawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz.528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.. 1283, poz. 1777, poz. 1890), w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków trans-portowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174) i § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z inwestycją początkową lub inwestycją początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej, o  których mowa w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174) zwanego dalej „rozporządzeniem”, na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” – Podstrefa Bielawa.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 uchwały, przysługuje na warunkach i zasadach określonych w Rozporządzeniu oraz w niniejszej uchwale.

§ 2. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na mocy § 1 niniejszej uchwały nie podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności handlowej.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, przysługiwać będzie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalne intensywności lub wartości określone w § 11 rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez okres 120 miesięcy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Dragan

«»

Uzasadnienie

Podstawę wprowadzenia uchwały Rady Miejskiej Bielawy w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Bielawa stanowi art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w świetle którego rada gminy posiada uprawnienie do wprowadzenia w drodze uchwał zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości.

Przedłożony projekt uchwały jest programem pomocowym przewidującym udzielenie regionalnej pomocy inwestycyjnej w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy gruntów, budynków lub ich części i budowli lub ich części położonych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” – Podstrefa Bielawa, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem prowadzenia działalności handlowej), na których zrealizowano inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej oraz utworzono nowe miejsca pracy.

Pomoc określoną projektem niniejszej uchwały, zgodnie z rozporządzeniem, udziela się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad inwestycją – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia lub od dnia powstania obowiązku podatkowego – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia. Pomocy udziela się do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, jednak nie dłużej niż przez okres 120 miesięcy.

Celem uchwały jest stworzenie elementów zachęty dla inwestorów do inwestowania w Podstrefie Bielawa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez wykup oferowanych przez Gminę Bielawa działek, wybudowania na kupionej działce zakładu i utworzenie nowych miejsc pracy.

Uchwała ma na celu rozwój gospodarczy Miasta Bielawa i łagodzenie skutków bezrobocia.

Regulacje zawarte w niniejszej uchwale skutkować mogą wzrostem dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu podatku od nieruchomości w latach późniejszych, po upływie nabytego przez przedsiębiorcę okresu zwolnienia. Należy także podkreślić, że na skutek utworzenia nowych miejsc pracy zwiększą się dochody budżetu miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na uwagę zasługuje fakt, iż nowa inwestycja i nowe miejsca pracy muszą być utrzymane, zgodnie z zapisami w rozporządzeniu, przez minimum 3 lub 5 lat (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa) od dnia zakończenia inwestycji lub dnia utworzenia miejsc pracy. Gwarantuje to trwałe przywiązanie podmiotu gospodarczego do Miasta Bielawa.

Projekt niniejszej uchwały, jak również przyjęta przez Radę uchwała, zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz ustawy z 30 kwietnia 2014 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 404 ze zm.), nie wymaga występowania z wnioskiem o  wydanie opinii przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ani tym bardziej notyfikacji Komisji  Europejskiej. Należy mieć jednak na uwadze, iż na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, uchwałę należy przesłać Prezesowi UOKiK w terminie 30 dni od dnia jej wejścia w życie.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2016/06/16 08:57:35
Redaktor: