U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr 19/179/16
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Dragan


załącznik więcej>więcej>


Uzasadnienie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (zwany dalej Planem) jest dokumentem strategicznym opracowanym zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan wyznacza kierunki działań inwestycyjnych i bezinwestycyjnych, których wdrożenie przyniesie skutek w postaci zmiany struktury dotychczas wykorzystywanych nośników energii. Powyższe działania przyczynią się do redukcji zużycia energii na terenie Gminy Bielawa, co w sposób bezpośredni przełoży się na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2) do atmosfery.

Potrzeba opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” jest spójna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętym przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Konieczność opracowania Planu ma też uzasadnienie w realizacji zobowiązań jakie Polska podjęła na szczeblu prawa międzynarodowego i unijnego poprzez ratyfikowanie Protokołu z Kioto oraz pakietu klimatyczno-energetycznego. Zobowiązania te skutkują szeregiem obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa” został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.):

1. W oparciu o art. 39 ust. 1 zapewniono udział społeczeństwa w opracowaniu dokumentu poprzez wyłożenie do publicznego wglądu na okres 21 dni w siedzibie oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bielawie. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwa wnioski do projektu dokumentu dotyczące uszczegółowienia zadań inwestycyjnych zawartych w Planie, które zostały uwzględnione.

2. Zgodnie z art. 48, w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 wystąpiono do organów opiniujących z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu i uzyskano pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie od:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WSI.410.729.2015.DK.2 z dn. 26.01.2016 r.

- Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu pismem nr ZNS.9011.3.2064.2015/2016.DG z dnia 12.01.2016 r.

3. Na podstawie art. 48 ust. 4 podano informację do publicznej wiadomości o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz na stornie BIP Urzędu Miejskiego w Bielawie.

Przedmiotowy Plan stanowić będzie w okresie programowania środków unijnych na lata 2014-2020 podstawowe narzędzie pozyskiwania preferencyjnego finansowania dla działań związanych m.in. z: termomodernizacją, racjonalizacją użytkowania energii oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Plan może rodzić skutki finansowe w latach przyszłych.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2016/03/02 09:44:33
Redaktor: Lidia Kozłowska