U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr 15/139/15
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na kadencję w latach 2016-2019.

Na podstawie art.160 § 1, art.163 § 1 oraz art.164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.z 2015r.poz.133 z późn.zm.1Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po dokonaniu głosowania w trybie tajnym nad wyborem ławników stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich na kadencję 2016-2019r.:

1) Janina Bochenek-Dubińska

2) Bożena Leokadia Florian

3) Krystyna Gonet

4) Witold Marek Runowicz

2. Po dokonaniu głosowania w trybie tajnym nad wyborem ławników stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019r.:

1) Elżbieta Leokadia Białek

2) Aneta Laura Kinecka

3) Jadwiga Bożena Hajduk-Stalica

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielawie, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.um.bielawa.pl . 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Dragan


1zmiany opublikowane w Dz.U.z 2015r.poz.509, poz.694, poz.1066, poz.1224 i poz.1309


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2015/11/02 14:12:18
Redaktor: Lidia Kozłowska