U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr 13/98/15
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz.594 z późn.zm.1), art.162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015r. poz.133, poz.509) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że w zgłoszeniu Jadwigi Danuty Pawlaczek kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, złożonym przez Panią Jadwigę Danutę Pawlaczek w dniu 29 czerwca 2015r. załączony został dokument nie spełniający wymogów formalnych.

2. Zgłoszenie kandydata, o którym mowa w ust.1, uznaje się za niespełniające wymogów formalnych i pozostawia się bez dalszego biegu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielawie, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www .bielawa.pl 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Dragan


Uzasadnienie

Zgodnie z art.162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, kandydata na ławnika mogą zgłaszać radom gmin - m.in. „... co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.”

W załączonym do karty zgłoszenia kandydata, dokumencie - lista obywateli zgłaszających kandydata obejmuje 48 osób zamieszkujących stale na terenie gminy Bielawa. Tym samym dokument ten nie spełnia wymogów formalnych, w związku z czym zgłoszenie kandydata na ławnika należy uznać za niespełniające wymogów formalnych i pozostawić bez dalszego biegu zgodnie z art.162 § 10 ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych.

1zmiany do ustawy opublikowane w Dz.U.z 2013r. poz.645 i poz.1318, z 2014r. poz.379 i poz.1072


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2015/08/31 12:33:12
Redaktor: Lidia Kozłowska