U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr 16/141/15
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

685,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 149,00

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 371,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

jezdnych

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

1 399,00

1 633,00

13

14

1 457,00

1 690,00

14

15

1 690,00

1 749,00

15

 

1 749,00

1 806,00

trzy osie

12

17

1 864,00

1 981,00

17

19

1 981,00

2 099,00

19

21

2 099,00

2 204,00

21

23

2 215,00

2 332,00

23

25

2 332,00

2 447,00

25

 

2 447,00

2 566,00

cztery osie i więcej

12

25

2 215,00

2 332,00

25

27

2 332,00

2 389,00

27

29

2 389,00

2 447,00

29

31

2 447,00

2 850,00

31

 

2 506,00

2 850,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1 286,00

od 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 432,00

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 592,00

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

jezdnych

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach): ciągnik siodłowy/balastowy + naczepa/przyczepa

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

1 166,00

1 281,00

18

25

1 281,00

1 399,00

25

31

1 399,00

1 515,00

31

 

1 690,00

2 203,00

trzy osie i więcej

12

40

1 826,00

2 099,00

40

 

2 099,00

2 874,00

5) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od 7 ton i poniżej 12 ton

980,00

6) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi

jezdnych

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach): naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

980,00

1 252,00

18

25

1 252,00

1 107,00

25

 

1 107,00

1 166,00

dwie osie

12

28

1 166,00

1 224,00

28

33

1 224,00

1 281,00

33

38

1 281,00

1 515,00

38

 

1 341,00

1 981,00

trzy osie i więcej

12

38

1 400,00

1 515,00

38

 

1 515,00

1 981,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

mniejszej niż 22 miejsca

1 371,00

równej lub większej niż 22 miejsca

2 008,00


§ 2. Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. Format elektroniczny deklaracji na podatek od środków transportowych oraz układ informacji i powiązań między nimi, sposób przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 221).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLIV/430/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Dragan

«»

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) rada gminy jest upoważniona do podjęcia uchwały określającej wysokość stawek podatku od środków transportowych na dany rok podatkowy w granicach określonych przepisami ustawy (ustawa określa górne, a dla pojazdów wymienionych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy również dolne granice stawek podatku).

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz.735) zwaloryzowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014r. Wskaźnik ten wyniósł 98,8 %, co oznacza obniżenie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych o 1,2 %.

Natomiast na podstawie art. 12b ust. 4 wyżej wymienionej ustawy Minister Finansów Obwieszczeniem z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. opublikował w Monitorze Polskim z 22 października 2015 r. poz. 1029 dolne granice stawek podatku od środków transportowych. Stawki minimalne podatku od środków transportowych nie uległy zmianie i w 2016 r. będą obowiązywać stawki z 2015 roku. Zgodnie z art. 12b ust. 3 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki minimalne podatku do środków transportowych nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym jeżeli wskaźnik kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy jest niższy niż 5%. Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2015 r. uległ zwiększeniu o 1,54 % w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, opublikowana dnia 28 lipca 2015 r. w Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 wprowadziła zmianę brzmienia przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. Wyżej wymienionym przepisem wprowadzono odrębne stawki dla autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy - mniejszej niż 22 miejsca i równej lub większej niż 22 miejsca (do tej pory odpowiednio -mniejszej niż 30 miejsc i równej lub wyższej niż 30 miejsc). Powyższa zmiana obliguje rady gmin do podjęcia uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Proponuje się przyjąć stawki:

- od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 w wysokości: 1.371,00 zł,

- od autobusów, które posiadają 22 i więcej miejsc do siedzenia w wysokości: 2.008,00 zł,

- pozostałe stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2014 i 2015 pozostawić bez zmian.

Ponadto w projekcie uchwały wprowadzono możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnosi się o przyjęcie Uchwały w obecnym brzmieniu.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2015/11/30 09:59:33
Redaktor: