U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr LIII/516/14
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmiananii) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianamiii) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bielawa oraz jej jednostkom podległym nie posiadającym osobowości prawnej od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, warunki dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

§ 2. 

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Bielawa i jej jednostkom podległym nie posiadającym osobowości prawnej, mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności jeżeli:

1) dłużnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową;

2) dłużnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.

§ 3. 

1. Organ przyznający ulgę na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą lub z urzędu, może udzielić określonych w § 2 i § 4 ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bielawa i jej jednostkom podległym, które mogą stanowić pomoc de minimis i udzielane są zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

2. Ulg, o których mowa w ust. 1 udziela się, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.

3. Dłużnik, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz 311, zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 276);

4. Dłużnik ubiegający się o pomoc de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

5. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 3 i 4, wniosek dłużnika o ulgę pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 4. 

1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Bielawa i jej jednostkom podległym nie posiadającym osobowości prawnej, mogą być umarzane z urzędu w całości, w przypadkach określonych w art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) z uwzględnieniem ust. 2.

2. Ważny interes dłużnika lub interes publiczny zachodzi w szczególności, gdy należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny, nie przekracza pięciokrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej.

§ 5. 

Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.

§ 6. 

1. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek oraz innych należności ubocznych.

2. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki oraz inne należności uboczne.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności dopuszcza sę możliwość odroczenia terminu zapłaty pozostałej części należności. Umorzenie części należności następuje pod warunkiem całkowitej spłaty pozostałej części należności w wyznaczonym terminie.

4. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności pieniężnych dopuszcza się możliwość rozłożenia na raty pozostałej części należności. Warunkiem umorzenia części należności jest całkowita spłata pozostałej części należności rozłożonej na raty.

5. Umorzenie należności w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby (dłużnicy), może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich osób (dłużników).

§ 7. 

1. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok.

2. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 2, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonym przez organ przyznający ulgę odroczonej kwoty lub jej części, którejkolwiek z rat lub jej części, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

5. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są solidarnie inne osoby, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych może nastąpić na wniosek jednego z dłużników solidarnych, pod warunkiem, że zobowiąże się on spłacić całość należności.

§ 8. 

1. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna - oświadczenie majątkowe, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

3. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ przyznający ulgę wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

4. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 9. 

1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest Burmistrz Miasta Bielawa z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładani na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, które należne są Gminie Bielawa i jej jednostkom podległym nie posiadającym osobowości prawnej, uprawnieni są kierownicy tych jednostek Gminy, jeżeli wartość tych należności nie przewyższa kwoty 2.000 zł.

3. Przez wartość należności, o których mowa w ust. 1 i 2 rozumie się wartość należności łącznie z odsetkami za zwłokę i innymi należnościami ubocznymi.

§ 10. 

1. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności, rozłożenie płatności całości lub części na raty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego na podstawie przepisów prawa cywilnego przez osoby uprawnione do udzielania ulg stosownie do przepisów § 9 uchwały.

2. Odmowa umorzenia należności oraz odmowa odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo odmowa rozłożenia płatności całości lub części należności na raty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli stosownie do przepisów ust. 1.

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 12. 

Traci moc uchwała nr XLV/453/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

                                   Przewodniczący Rady                                       Miejskiej


Leszek Stróżyk

iZmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379.


iiZmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379.


załącznik więcej>


uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały jest modyfikacją aktualnie obowiązującej uchwały Nr XLV/453/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Uchwała powyższa bazowała na rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.), obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. Z dniem 1 stycznia 2014 r. powyższe rozporządzenie zostało zastąpione nowym rozporządzeniem Komisji, będącym jednym z elementów przeprowadzanej przez Komisję reformy unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej, tj. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

Modyfikacja zapisów powyższej uchwały polega przede wszystkim na dostosowaniu zapisów projektu uchwały do ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej oraz na zmianie i uzupełnieniu zapisów zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny określonych w obowiązującej uchwale poprzez doprecyzowanie w:

1. § 6 ust. 3 i 4 zasad częściowego umarzania należności pieniężnych.

2. § 7 ust. 5 zasad rozkładania na raty lub odraczania terminu spłaty należności dla jednego dłużnika spośród dłużników solidarnych.

3. § 10 ust. 2 formy odmowy udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych.

Ponadto z wzoru „Oświadczenia majątkowego” stanowiącego załącznik do uchwały usunięto pouczenie o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k. z uwagi na brak podstaw prawnych, czyli upoważnienia ustawowego do zawarcia takiego zapisu w oświadczeniu (wyrok WSA w Kielcach z 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 125/14).

Projekt niniejszej uchwały stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem poddania procedurze opiniowania. Pismem DDD-530-496(2)/14/MG z dnia 9 czerwca 2014 r. Prezes UOKiK wniósł zastrzeżenia do projektu uchwały, które zostały uwzględnione w przedłożonym projekcie poprzez:

- doprecyzowanie przepisu § 3 ust. 1 w zakresie możliwości wystąpienia pomocy de minimis przy udzieleniu ulg określonych w projekcie uchwały poprzez rozszerzenie jego zapisu o ulgi o których mowa w § 4 projektu uchwały,

- usunięcie w przepisie § 3 ust. 3 pkt 3 do projektu uchwały obowiązku przedstawiania sprawozdań finansowych,

- wprowadzenie w § 13 projektu uchwały ograniczenia terminu jej obowiązywania do 30 czerwca 2021 r.

Mając na uwadze powyższe proponuje się przyjęcie uchwały w obecnym brzmieniu. Należy jednak pamiętać, że każde udzielone wsparcie oznacza jednocześnie rezygnację z określonych dochodów, które mogłyby zasilić budżet Gminy.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2014/06/30 14:36:26
Redaktor: Lidia Kozłowska