U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr LIII/515/14
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zmianamii) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianamiii), Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 3. Podatnicy, którzy otrzymali zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XV/155/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy De Minimis oraz uchwały nr XXX/297/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, kontynuują zwolnienie na podstawie dotychczasowych przepisów do upływu okresu zwolnienia wynikającego ze złożonych dotychczas wniosków.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXX/297/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Leszek Stróżyk


Załączniki więcej>


Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały jest modyfikacją aktualnie obowiązującej uchwały Nr XXX/297/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Uchwała powyższa bazowała na rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.), obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. Z dniem 1 stycznia 2014 r. powyższe rozporządzenie zostało zastąpione nowym rozporządzeniem Komisji, będącym jednym z elementów przeprowadzanej przez Komisję reformy unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej, tj. rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.). Jednakże, na podstawie art.5 ust.3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., po upływie okresu jego obowiązywania wszelkie środki pomocy de minimis spełniające warunki w nim określone można wdrażać w sposób prawomocny przez kolejne 6 miesięcy tj. do 30 czerwca 2014 roku.

Modyfikacja zapisów powyższej uchwały polega przede wszystkim na dostosowaniu zapisów projektu uchwały zgodnych z ww. rozporządzeniem Komisji Europejskiej oraz na zmianie i uzupełnieniu zapisów zasad zwolnień z podatków od nieruchomości w ramach pomocy de minimis określonych w załączniku nr 1 poprzez:

1. Zwiększenia pułapu pomocy de minimis ze 100.000 euro do 200.000 euro dla przedsiębiorstw z sektora drogowego transportu towarów, w przypadku gdy przedsiębiorstwo prowadzi oprócz działalności transportowej także inną działalność do której stosuje się pułap 200.000 euro ( § 3 ust. 4 i 5).

2. Usunięto zapis ograniczający udzielanie pomocy de minimis dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - co oznacza, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od 1 stycznia 2014 r. może skorzystać z pomocy de minimis.

3. Wprowadzenie, w § 2 ust. 3, § 3 ust. 7 i § 6 ust. 2 zasad transferu korzyści z beneficjenta pomocy, który prowadzi inkubator przedsiębiorczości na przedsiębiorców korzystających z usług tego inkubatora.

4. Ograniczenie zapisu w § 4 ograniczających warunki uzyskania zwolnienia poprzez:

- modyfikację zapisu ust. 3 o niezaleganiu przedsiębiorcy w podatkach i opłatach lokalnych lub w innych zobowiązaniach wobec budżetu gminy na dzień złożenia wniosku lub w okresie posiadania prawa do zwolnienia do zapisu o posiadaniu zaległości z powyższych tytułów przez okres dłuższy, niż 30 dni w danym roku budżetowym,

- wykreślenie zapisu ust. 4 ograniczającego prawo do uzyskania zwolnienia przez przedsiębiorcę, który w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku o zwolnienie Burmistrz Miasta Bielawa umorzył zaległości podatkowe.

5. Złagodzenie warunku utraty zwolnienia określonego w § 8 ust. 6 z niedopuszczenia do powstania zaległości w okresie zwolnienia do ich posiadania przez okres dłuższy niż 30 dni w danym roku budżetowym.

6. Wydłużenie okresu zwolnienia określonego w § 2 ust. 1 dla przedsiębiorców, którzy uruchomią inkubator przedsiębiorczości z okresu 3 lat do 5 lat.

Przesłanka wprowadzenia zmian zapisów, w tym dotyczących przedsiębiorców prowadzących inkubator przedsiębiorczości wynikała z potrzeby wprowadzenia mechanizmu transferu korzyści, czyli przeniesienia części pomocy z przedsiębiorcy prowadzącego inkubator przedsiębiorczości na jego lokatorów. Modyfikacja zapisów dotyczących tej kategorii zwolnienia wynika z potrzeby wspierania wszelkich projektów, które przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy oraz z samego faktu angażowania zasobów podatnika do działalności, która z założenia nie przynosi bezpośrednich zysków dla podatnika. Wynika to w szczególności z idei inkubatorów przedsiębiorczości, iż wsparcie dla nowych przedsiębiorców polega na umownym udostępnianiu im gruntów, budynków i lokali na warunkach nie gwarantujących zwrotu kosztów ich utrzymania.

Mając na uwadze powyższe proponuje się przyjęcie uchwały w obecnym brzmieniu. Należy jednak pamiętać, że każde udzielone wsparcie oznacza jednocześnie rezygnację z określonych dochodów, które mogłyby zasilić budżet gminy i zostać przekierowane w deficytowe obszary ale przyczynić się może do rozwijania aktywności gospodarczej na terenie Gminy.

Projekt niniejszej uchwały stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem poddania procedurze opiniowania. Pismem DDD-530-450(2)/14/MM z dnia 27 maja 2014 r. Prezes UOKiK wniósł zastrzeżenia do projektu uchwały, które zostały uwzględnione w przedłożonym projekcie poprzez:

- wprowadzenie w § 5 projektu uchwały ograniczenia terminu jej obowiązywania do 30 czerwca 2021 r.

- usunięcie w przepisie § 5 ust. 4 pkt 2 Załącznika nr 1 do projektu uchwały obowiązku przedstawiania sprawozdań finansowych i jednocześnie usunięto ten wymóg z Załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do projektu uchwały poprzez wykreślenie w nim pkt 5 ust. 4 oraz z Załącznika nr 2 do Załącznika nr 1 do projektu uchwały poprzez wykreślenie w nim pkt 3 ust. 3.


Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały jest modyfikacją aktualnie obowiązującej uchwały Nr XXX/297/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Uchwała powyższa bazowała na rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.), obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. Z dniem 1 stycznia 2014 r. powyższe rozporządzenie zostało zastąpione nowym rozporządzeniem Komisji, będącym jednym z elementów przeprowadzanej przez Komisję reformy unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej, tj. rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.). Jednakże, na podstawie art.5 ust.3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., po upływie okresu jego obowiązywania wszelkie środki pomocy de minimis spełniajace warunki w nim określone można wdrażać w sposób prawomocny przez kolejne 6 miesięcy tj. do 30 czerwca 2014 roku.

Modyfikacja zapisów powyższej uchwały polega przede wszystkim na dostosowaniu zapisów projetu uchwały zgodnych z ww. rozporządzeniem Komisji Europejskiej oraz na zmianie i uzupełnieniu zapisów zasad zwolnień z podatków od nieruchomości w ramach pomocy de minimis określonych w załączniku nr 1 poprzez:

1. Zwiększenia pułapu pomocy de minimis ze 100.000 euro do 200.000 euro dla przedsiębiorstw z sektora drogowego transportu towarów, w przypadku gdy przedsiębiorstwo prowadzi oprócz działalności transportowej także inną działalność do której stosuje się pułap 200.000 euro ( § 3 ust. 4 i 5).

2. Usunięto zapis ograniczający udzielanie pomocy de minimis dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - co oznacza, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od 1 stycznia 2014 r. może skorzystać z pomocy de minimis.

3. Wprowadzenie, w § 2 ust. 3, § 3 ust. 7 i § 6 ust. 2 zasad transferu korzyści z beneficjenta pomocy, który prowadzi inkubator przedsiębiorczości na przedsiębiorców korzystających z usług tego inkubatora.

4. Ograniczenie zapisu w § 4 ograniczających warunki uzyskania zwolnienia poprzez:

- modyfikację zapisu ust. 3 o niezaleganiu przedsiębiorcy w podatkach i opłatach lokalnych lub w innych zobowiązaniach wobec budżetu gminy na dzień złożenia wniosku lub w okresie posiadania prawa do zwolnienia do zapisu o posiadaniu zaległości z powyższych tytułów przez okres dłuższy, niż 30 dni w danym roku budżetowym,

- wykreślenie zapisu ust. 4 ograniczającego prawo do uzyskania zwolnienia przez przedsiębiorcę, który w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku o zwolnienie Burmistrz Miasta Bielawa umorzył zaległości podatkowe.

5. Złagodzenie warunku utraty zwolnienia określonego w § 8 ust. 6 z niedopuszczenia do powstania zaległości w okresie zwolnienia do ich posiadania przez okres dłuższy niż 30 dni w danym roku budżetowym.

6. Wydłużenie okresu zwolnienia określonego w § 2 ust. 1 dla przedsiębiorców, którzy uruchomią inkubator przedsiębiorczości z okresu 3 lat do 5 lat.

Przesłanka wprowadzenia zmian zapisów, w tym dotyczących przedsiębiorców prowadzących inkubator przedsiębiorczości wynikała z potrzeby wprowadzenia mechanizmu transferu korzyści, czyli przeniesienia części pomocy z przedsiębiorcy prowadzącego inkubator przedsiębiorczości na jego lokatorów. Modyfikacja zapisów dotyczących tej kategorii zwolnienia wynika z potrzeby wspierania wszelkich projektów, które przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy oraz z samego faktu angażowania zasobów podatnika do działalności, która z założenia nie przynosi bezpośrednich zysków dla podatnika. Wynika to w szczególności z idei inkubatorów przedsiębiorczości, iż wsparcie dla nowych przedsiębiorców polega na umownym udostępnianiu im gruntów, budynków i lokali na warunkach nie gwarantujących zwrotu kosztów ich utrzymania.

Mając na uwadze powyższe proponuje się przyjęcie uchwały w obecnym brzmieniu. Należy jednak pamiętać, że każde udzielone wsparcie oznacza jednocześnie rezygnację z określonych dochodów, które mogłyby zasilić budżet gminy i zostać przekierowane w deficytowe obszary ale przyczynić się może do rozwijania aktywności gospodarczej na terenie Gminy.

Projekt niniejszej uchwały stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem poddania procedurze opiniowania. Pismem DDD-530-450(2)/14/MM z dnia 27 maja 2014 r. Prezes UOKiK wniósł zastrzeżenia do projektu uchwały, które zostały uwzględnione w przedłożonym projekcie poprzez:

- wprowadzenie w § 5 projektu uchwały ograniczenia terminu jej obowiazywania do 30 czerwca 2021 r.

- usunięcie w przepisie § 5 ust. 4 pkt 2 Załącznika nr 1 do projektu uchwały obowiązku przedstawiania sprawozdań finansowych i jednocześnie usunięto ten wymóg z Załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do projektu uchwały poprzez wykreślenie w nim pkt 5 ust. 4 oraz z Załacznika nr 2 do Załącznika nr 1 do projektu uchwały poprzez wykreślenie w nim pkt 3 ust. 3.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2014/06/30 14:25:24
Redaktor: Lidia Kozłowska