U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr XXXII/342/13
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 stycznia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielawa. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z póź. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXX/299/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2012r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielawa wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: " 4) miejski rejestr psów – baza danych psów z terenu Gminy Bielawa zawierająca dane personalne osoby utrzymującej psa oraz informacje dotyczące psa."; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: " Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników służących do użytku publicznego położonych wzdłuż nieruchomości i przyległych do tych nieruchomości , w tym dojść do budynków oraz punktów gromadzenia odpadów, właściciele nieruchomości realizują przez: 

1) gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej; 

2) gromadzenie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych przy krawędzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego, w sposób nieutrudniający zatrzymywanie się pojazdów, wysiadania i wsiadania pasażerów; 

3) niezwłoczne przystąpienie do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń."; 

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. W zabudowie jednorodzinnej (tj. szeregowej, bliźniaczej, zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne) dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 60 l – 120 l z folii LDPE do selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metali, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego oraz odpadów zielonych."; 

4) w § 9 pkt 10 otrzymuje brzmienie:„10) dla cmentarzy – co najmniej 1 l na jedno miejsce pochówku.”; 

5) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:„3. Jeżeli zabudowa nieruchomości uniemożliwia ustawienie pojemników i worków zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2, właściciel nieruchomości powinien uzyskać zgodę od właściciela sąsiedniej nieruchomości na ustawienie pojemników na jego nieruchomości.”; 

6) w § 12 w ust. 2 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, bądź częściej według potrzeb właścicieli nieruchomości;"; 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) meble i inne odpady wielkogabarytowe -nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące, bądź częściej według potrzeb właścicieli nieruchomości;"; 

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) przeterminowane leki i chemikalia - nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące, bądź częściej według potrzeb właścicieli nieruchomości;"; 

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) zużyte baterie i akumulatory - nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące, bądź częściej według potrzeb właścicieli nieruchomości;"; 

e) pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące, bądź częściej według potrzeb właścicieli nieruchomości;"; 

f) pkt 10 otrzymuje brzmienie: "10) zużyte opony - nie rzadziej niż jeden raz na sześć miesięcy, bądź częściej według potrzeb właścicieli nieruchomości;"; 

7) w § 16 

a) w ust. 1 skreśla się pkt 4; 

b) w ust. 2 skreśla się pkt 5; 

8) w § 17 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. Właściciel psa zobowiązany jest do jego zarejestrowania w terminie 30 dni od wejścia w posiadanie psa lub w okresie 6 miesięcy od jego urodzenia."; 

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuej brzmienie: "1) wyznaczeni przez Urząd Miejski w Bielawie lekarze weterynarii;"; 

9) § 19 otrzymuje brzmienie :„Dopuszcza się utrzymywanie drobiu na nieruchomościach z zabudową jednorodzinną, w przypadku spełnienia przez osobę utrzymującą drób następujących warunków: 

1) utrzymywanie drobiu w taki sposób, aby nie powodowało to uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości jak na przykład: hałas, odór (smród, fetor), zanieczyszczenie terenu itp.; 

2) utrzymywanie drobiu w obiektach budowlanych lub na terenach ogrodzonych uniemożliwiających ich przemieszczanie się poza granice nieruchomości; 

3) usuwanie wszelkich nieczystości związanych z utrzymywaniem drobiu."; 

10) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1.Ustala się, że teren Gminy Bielawa jest obszarem podlegającym obowiązkowej deratyzacji.”; 

11) w § 23 skreśla się wyrazy „z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  


Przewodniczący Rady Miejskiej 


Leszek StróżykUzasadnienie

Uchwałę nr XXX/299/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2012r. podjęto w celu określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielawa, w zakresie który wynika z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nowych zadań nałożonych na gminę w zakresie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

Jednakże Wojewoda Dolnośląski w wyniku prowadzonej analizy przedmiotowej uchwały wskazał w niej nieprawidłowości i wątpliwości. Wynika z nich, że przyjęcie bardziej szczegółowych zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie przekracza uprawnienia Rady, natomiast w innych przypadkach zachodzi konieczność doszczegółowienia zapisów. 

W związku z powyższym zasadnym jest dokonanie w/w zmian. 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2013/02/01 14:42:06
Redaktor: Lidia Kozłowska