U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr XXXV/376/13
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielawa. 

Na podstawie art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012r., poz.391 z późn.zm.), w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr XXX/299/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielawa w § 9 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9) dla ogrodów działkowych - co najmniej 1 l na każdą zagospodarowaną działkę w okresie od 1 maja do 30 września;". 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  


Przewodniczący Rady Miejskiej 


Leszek StróżykUzasadnienie

Propozycja zmiany uchwały Nr XXX/299/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielawa jest wynikiem konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami ogrodów działkowych. 

W związku z powyższym zasadnym jest dokonanie w/w zmian. 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2013/04/29 11:16:15
Redaktor: Lidia Kozłowska