U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr XXXIV/368/13
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z póź. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1.  W uchwale nr XXXI/322/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w § 2 ust.1 datę „ 31 marca 2013r. ” zastępuje się datą „15 maja 2013r. ”.  

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.   


Przewodniczący Rady Miejskiej 


Leszek StróżykUzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391- ze zmianami) rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczasowa uchwała określała, iż właściciele nieruchomości zobowiązani są do zlożenia pierwszej deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca 2013r. Jednakże z uwagi na niejasność przepisów w/w ustawy co do zasady kto ma złożyć deklarację, koniecznym jest wydłużenie terminu jej składania do 15 maja 2013r. 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2013/03/29 11:59:51
Redaktor: Lidia Kozłowska