U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr XXXIV/363/13
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z póź. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się z nieruchomości następujące rodzaje odpadów komunalnych:  

1)odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach;  

2)odpady komunalne zebrane selektywnie tj.: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło i metale zebrane w oznaczonych pojemnikach lub workach;  

3)przeterminowane leki zebrane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez gminę aptekach;  

4)baterie zebrane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez gminę budynkach użyteczności publicznej i budynkach oświatowych.  

2. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  

3. Ustala się, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)udostępnia się właścicielom nieruchomości:  

a) pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych,  

b) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów w systemie zbiorczym oraz worki do selektywnego zbierania odpadów w systemie indywidualnym,  

c) pojemniki do  zbierania przeterminowanych leków,  

d) pojemniki do zbierania zużytych baterii;  

2)udostępnione właścicielom nieruchomości pojemniki, o których mowa w pkt 1 będą utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  

§ 2. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady komunalne odbiera się z nieruchomości z następującą częstotliwością:  

1)odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane;  

2)odpady komunalne zebrane selektywnie tj: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale:  

a) w zabudowie jednorodzinnej - raz w miesiącu,  

b) w zabudowie wielorodzinnej - raz na dwa tygodnie,  

c) z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

raz na dwa tygodnie;  

2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 będzie przedstawiony właścicielom nieruchomości do 20 czerwca 2013r., a w latach następnych do 20 grudnia danego roku poprzedzającego rok kalendarzowy objęty odbieraniem odpadów.  

§ 3. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi polegające na przyjmowaniu wytworzonych na terenie nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 4:  

1)papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali i opakowań wielomateriałowych oraz odzieży i tekstyliów – w każdej ilości;  

2)zużyty nie zdekompletowany sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości;  

3)meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości;  

4)odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 50 kg/ miesiąc/ lokal;  

5)zużyte opony – w każdej ilości;  

6)chemikalia, w tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach – w każdej ilości;  

7)odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych – w każdej ilości;  

8)odpady zielone – jednorazowo w ilości do 15 kg/tydzień/nieruchomość;  

9)inne odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności:  

a) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki;  

b) zużyte baterie i akumulatory;  

c) zużyte kartridże i tonery  

– w każdej ilości.  

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi:  

1)w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w środy od godziny 12:00 do godziny 20:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do godziny 16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;  

2)w okresie od 1listopada do 31 marca, w środy od godziny 12:00 do godziny 18:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do godziny 16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. 

4. Pracownik punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli stwierdzi, iż powstały one w wyniku procesów produkcyjnych z działalności gospodarczej.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXX/301/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.   


Przewodniczący Rady Miejskiej 


Leszek StróżykUzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 25 stycznia 2013r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 228) opracowany został projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Bielawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Projekt w/w uchwały uwzględnia przejęcie przez Gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Bielawa w ramach opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego.  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2013/03/29 11:03:01
Redaktor: Lidia Kozłowska