U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr XXXI/322/12
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z póź. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Bielawa zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Bielawie w terminie do 31 marca 2013r.  

2. W przypadku zamieszkania na nieruchomości lub powstania na nieruchomości odpadów po terminie wskazanym w ust. 1, pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się zgodnie z terminami wskazanymi w art.6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po terminie wskazanym w ust. 1, zmianę deklaracji o wysokości opłaty składa się zgodnie z terminami wskazanymi w art.6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  


Przewodniczący Rady Miejskiej 


Leszek Stróżyk

Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała zawiera także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są odpady komunalne. 

Wzór deklaracji zawiera dane niezbędne do identyfikacji nieruchomości i jej właściciela oraz sposób prawidłowego wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem sposobu zbierania odpadów na poszczególnych nieruchomościach. Ponadto, wzór deklaracji zawiera również niezbędne objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie.załącznik - wzór deklaracji więcej>Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2013/01/04 13:30:24
Redaktor: Lidia Kozłowska