U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr XXXI/321/12
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z póź. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1  w wysokości 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 12,50 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 

1)27,60 zł za pojemnik o pojemności 60 l/miesiąc, 

2)50,60 zł za pojemnik o pojemności 110 l/miesiąc, 

3)55,20 zł za pojemnik o pojemności 120 l/miesiąc, 

4)110,40 zł za pojemnik o pojemności 240 l/miesiąc, 

5)506,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l/miesiąc, 

6)1.012,00 zł za pojemnik o pojemności 2200 l/miesiąc, 

7)2.300,00 zł za pojemnik o pojemności 5000 l/miesiąc, 

8)3.220,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l/miesiąc, 

2. Ustala się stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 

1)23,00 zł za pojemnik o pojemności 60 l/miesiąc, 

2)42,20 zł za pojemnik o pojemności 110 l/miesiąc, 

3)46,10 zł za pojemnik o pojemności 120 l/miesiąc, 

4)92,20 zł za pojemnik o pojemności 240 l/miesiąc, 

5)422,40 zł za pojemnik o pojemności 1100 l/miesiąc, 

6)844,80 zł za pojemnik o pojemności 2200 l/miesiąc, 

7)1.920,00 zł za pojemnik o pojemności 5000 l/miesiąc, 

8)2.688,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l/miesiąc, 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  


Przewodniczący Rady Miejskiej 


Leszek Stróżyk

«»

Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z póź. zm) nakłada na gminy szereg nowych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a przede wszystkim obowiązek organizacji i nadzoru nad całym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. 

Jednym z kluczowych elementów nowego systemu gospodarowania odpadami są opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Ustawodawca dał radzie gminy możliwość wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj. jako iloczyn: 

1)liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 

2)ilość zużytej wody w danej nieruchomości, albo 

3)powierzchni lokalu mieszkalnego 

oraz stawki opłaty lub stawki opłaty od gospodarstwa domowego (opłata ryczałtowa). 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

Zaproponowana w niniejszej uchwale metoda obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opiera się o liczbę mieszkańców dlatego, że wydaje się ona najbardziej logiczna, gdyż odpady wytwarzają ludzie. Prawdopodobna jest sytuacja utajniania rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość, lecz w takich sytuacjach przewiduje się wprowadzenie kontroli ilości zamieszkałych osób, wspomaganej ilością zużytej wody w danym gospodarstwie domowym, biorąc pod uwagę średnią zużycia wody na 1 osobę. 

W celu ustalenia stawki opłaty wzięto pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, przypuszczalny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, sezonowość powstawania niektórych odpadów komunalnych. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu tj.: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2013/01/04 13:25:08
Redaktor: Lidia Kozłowska