U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr XXX/300/12
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z póź. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego w Bielawie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielawie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego,z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.  


Przewodniczący Rady Miejskiej 


Leszek Stróżyk


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 z póź. zm.) z dniem 1 lipca 2013 roku gminy przejmują obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Bielawa. 

W celu wywiązania się z obowiązków ustawowych Rada Miejska Bielawy powinna przyjąć uchwałę w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane co miesiąc, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy . Taki tryb ułatwi właścicielom nieruchomości wywiązywanie się z nałożonego na nich obowiązku, bowiem obecnie takie zasady obowiązują. Ponadto comiesięczny pobór opłat zapewni płynność finansową budżetu miasta. 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2012/11/30 13:38:43
Redaktor: Lidia Kozłowska