U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr XXX/299/12
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielawa. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z póź. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe wymagania w zakresie: 

1)utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach Gminy Bielawa; 

2)rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymania; 

3)częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4)wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5)obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6)utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej; 

7)wyznaczania obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają: 

1)odpady wielkogabarytowe – odpady charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

2)odpady zmieszane – odpady komunalne nie zawierające odpadów, które podlegają selektywnej zbiórce; 

3)podmiot uprawniony – podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391); 

4)miejski rejestr psów – baza danych psów z terenu Gminy Bielawa zawierająca dane personalne osoby utrzymującej psa, informacje dotyczące psa oraz numer wszczepionego psu czipa. 

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

§ 3. 1. Na terenie Gminy Bielawa selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych na terenie nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów: 

1)papier i tektura; 

2)szkło, w tym opakowania ze szkła; 

3)tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych; 

4)metale, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia; 

5)odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone; 

6)przeterminowane leki i chemikalia; 

7)zużyte baterie i akumulatory; 

8)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9)meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

10)odpady budowlane i rozbiórkowe; 

11)zużyte opony. 

2. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów, odpadów ulegających biodegradacji należy prowadzić systemem: 

1)indywidualnym - polegającym na zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach lub workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, albo 

2)zbiorowym - polegającym na zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości. 

§ 4. Obowiązek uprzątania śniegu i lodu z chodników służących do użytku publicznego położonych wzdłuż nieruchomości i przyległych do tych nieruchomości , w tym dojść do budynków oraz punktów gromadzenia odpadów, właściciele nieruchomości realizują przez: 

1)gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu i lodu uprzątniętego z chodników, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej; 

2)gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych przy krawędzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego, w sposób nieutrudniający zatrzymywanie się pojazdów, wysiadania i wsiadania pasażerów; 

3)podejmowanie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość, przy czym materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. 

§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie w miejscach o utwardzonym podłożu i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub do zbiornika bezodpływowego. 

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości zakazuje się dokonywania napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, dozwolona jest w przypadku wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu. 

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem że: 

1)naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczania środowiska; 

2)odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazywane do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi nie może stwarzać uciążliwości dla współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3.
POJEMNIKI DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

§ 7. 1. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, odpowiadających obowiązującym normom, zamykanych i szczelnych, czystych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne, z zastrzeżeniem § 8. 

2. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz do selektywnej zbiórki odpadów należy stosować pojemniki o pojemności: 

1)od 60 do 1100 litrów dla nieruchomości, którą zamieszkują mieszkańcy; 

2)od 60 litrów i powyżej dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenia określające: 

1)w przypadku pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych – oznaczenie nieruchomości, dla której zostały ustawione; 

2)w przypadku pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – rodzaj odpadów, które należy w nich umieszczać oraz oznakowania kolorystyczne pojemników: 

a) kolor niebieski – do zbierania papieru i tektury; 

b) kolor żółty – do zbierania tworzyw sztucznych, metali; 

c) kolor biały – do zbierania szkła bezbarwnego; 

d) kolor zielony – do zbierania szkła kolorowego; 

e) kolor pomarańczowy – do zbierania odpadów zielonych. 

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady pochodzące z cmentarzy należy zbierać w przystosowanych do tego celu pojemnikach o pojemności 1100 litrów i powyżej. 

5. Drobne odpady komunalne z chodników, dróg publicznych i terenów zielonych należy zbierać w koszach ulicznych o pojemności od 20 do 60 litrów. 

§ 8. 1. W zabudowie jednorodzinnej (tj. szeregowej, bliźniaczej, zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne) dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 60 l – 120 l z folii LDPE do selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metali, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego oraz odpadów zielonych, udostępnionych przez podmiot uprawniony. 

2. Kolor worków na odpady, powinien odpowiadać kolorystyce pojemników, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2. 

§ 9. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, na terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania określonej w § 12 ust. 2 pkt 1, powinna wynosić: 

1)dla gospodarstw domowych – co najmniej 30 l na jedną osobę; 

2)dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków – co najmniej 3 l na każdego ucznia/ dziecko i pracownika; 

3)dla lokali i punktów handlowych – co najmniej 15 l na każdego pracownika; 

4)dla lokali gastronomicznych – co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne i pracownika; 

5)dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – co najmniej 10 l na każdego pracownika; 

6)dla szpitali – co najmniej 15 l na jedno łóżko i pracownika; 

7)hoteli, pensjonatów itp. – co najmniej 1 l na dzień na każdą zakwaterowaną osobę i pracownika; 

8)dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 15 l na każdego pracownika; 

9)dla ogrodów działkowych - co najmniej 3 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 września; 

10)dla pozostałych, nie wymienionych wcześniej podmiotów – w zależności od potrzeb. 

§ 10. 1. Pojemniki i worki należy ustawić na terenie nieruchomości, w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników oraz pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób nie powodujący uciążliwości dla osób trzecich. 

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 należy ustawić w miejscu o utwardzonej, równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń. 

3. Jeżeli zabudowa nieruchomości uniemożliwia ustawienie pojemników i worków zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2, właściciel nieruchomości powinien uzyskać pisemną zgodę od właściciela sąsiedniej nieruchomości na ustawienie pojemników na jego nieruchomości. 

4. Kosze uliczne należy ustawiać w sposób i w ilościach zapewniających utrzymanie czystości na drogach publicznych, a w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, przy przystankach komunikacyjnych, na terenach zielonych oraz na terenach nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej. 

§ 11. 1. Pojemniki i kosze uliczne należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez ich okresowe dezynfekowanie, mycie i naprawianie. 

2. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: gruzu, gorącego popiołu, żużla, odpadów niebezpiecznych, śniegu, lodu, odpadów opakowaniowych powstających w wyniku działalności gospodarczej. 

3. Zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów w pojemnikach na odpady komunalne, pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów oraz w koszach ulicznych. 

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych: 

1)zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane; 

2)segregowane odpady komunalne: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia worków, w których są zbierane; 

b) w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane; 

c) z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - raz na dwa tygodnie; 

3)odpady zielone nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, bądź częściej według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

4)odpady budowlane i rozbiórkowe – systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane; 

5)opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia – według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

6)meble i inne odpady wielkogabarytowe – według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

7)przeterminowane leki i chemikalia – według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

8)zużyte baterie i akumulatory – według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

9)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

10)zużyte opony – według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

11)odpady z koszy ulicznych w miarę ich zapełniania, nie rzadziej jednak niż trzy razy w tygodniu. 

3. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości: 

1)odpady komunalne zmieszane odbierane będą przez podmiot uprawniony; 

2)odpady selektywnie zebrane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady zielone, odbierane będą przez podmiot uprawniony lub należy je przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3)opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4)przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie gminy; 

5)chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

6)zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach do zbierania zużytych baterii, które znajdują się we wskazanych przez gminę budynkach użyteczności publicznej i budynkach oświatowych lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

7)akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

8)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym taki sprzęt lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

9)meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub gromadzić w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, z którego zostaną odebrane przez podmiot uprawniony na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

10)odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

11)zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

12)odpady zielone należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zagospodarowywać w sposób określony w § 14 ust. 1. 

§ 13. Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości należy usuwać z częstotliwością gwarantującą nie dopuszczanie do przepełnienia zbiorników oraz zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 14. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości, zaleca się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostownikach przydomowych. 

2. Zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji w sposób określony w ust. 1 należy dokonywać w sposób nie powodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, na której jest prowadzone oraz na terenie nieruchomości sąsiednich. 

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE 

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są zapewnić ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością jaką mogą zwierzęta stworzyć dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 16. 1. W celu zapewnienia warunków, o których mowa w § 15, posiadacze zwierząt domowych obowiązani są do: 

1)usuwania zanieczyszczeń pozostawianych przez zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z: dróg, chodników, podwórek, placów, terenów zielonych, itp., obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników; zanieczyszczenia (odchody) pozostawione przez zwierzęta należy umieszczać w koszach ulicznych lub pojemnikach na zmieszane odpady komunalne; 

2)zwalczania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wszelkich insektów i chorób zakaźnych, których nosicielami mogą być utrzymywane zwierzęta; 

3)dbałości o niezakłócanie przez zwierzęta ciszy nocnej; 

4)dokonania „trwałego znakowania” psów, w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz posiadania przez właściciela dokumentu z wpisem numeru identyfikacyjnego. Przez „trwałe znakowanie” rozumie się czynności wykonywane przez lekarza weterynarii, polegające na wszczepieniu psu pod skórę elektronicznego mikroczipa lub wykonaniu tatuażu. 

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się: 

1)wyprowadzania psów na teren użytku publicznego bez smyczy z zastrzeżeniem pkt 2; 

2)zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczalne jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że osoba, z którą przebywa pies ma możliwość sprawowania pełnej kontroli nad jego zachowaniem; 

3)szczucia i drażnienia zwierząt w celu wywołania agresji wobec ludzi lub innych zwierząt; 

4)wprowadzania zwierząt na place zabaw, piaskownice, boiska itp.; 

5)trzymania zwierząt w mieszkaniach budynków wielorodzinnych, w ilości stwarzającej uciążliwość dla współmieszkańców; 

6)pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba że zwierzę jest należycie uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu ogrodzonym lub zamkniętym. 

§ 17. 1. Właściciel psa zobowiązany jest do jego zarejestrowania i trwałego oznakowania w terminie 30 dni od wejścia w posiadanie psa lub w okresie 6 miesięcy od jego urodzenia. 

2. Zgłoszenia psów do rejestracji przyjmują: 

1)wyznaczeni przez Urząd Miejski w Bielawie lekarze weterynarii uprawnieni do wszczepiania pod skórę elektronicznych mikroczipów; 

2)pracownicy Urzędu Miejskiego w Bielawie. 

3. Miejski rejestr psów prowadzony jest przez Urząd Miejski w Bielawie. 

4. Osoba utrzymująca psa ma obowiązek jego wyrejestrowania w podmiocie określonym w ust. 2 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia padnięcia psa. 

5. W przypadku zmiany osoby utrzymującej psa dotychczasowy posiadacz i nowy posiadacz są zobowiązani zawiadomić o zmianie Urząd Miejski w Bielawie w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. 

Rozdział 7.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 18. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych. 

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zlokalizowanych na terenie gminy z zastrzeżeniem § 19. 

§ 19. 1. Dopuszcza się utrzymywanie drobiu na nieruchomościach z zabudową jednorodzinną, w przypadku spełnienia przez osobę utrzymującą drób następujących warunków: 

1)utrzymywanie drobiu w taki sposób, aby nie powodowało to uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości jak na przykład: hałas, odór (smród, fetor), zanieczyszczenie terenu itp.; 

2)utrzymywanie drobiu w obiektach budowlanych lub na terenach ogrodzonych uniemożliwiających ich przemieszczanie się poza granice nieruchomości; 

3)usuwanie wszelkich nieczystości związanych z utrzymywaniem drobiu. 

2. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w gołębnikach w przypadku spełnienia przez osobę utrzymującą gołębie następujących warunków: 

1)posiadanie prawa władania nieruchomością lub częścią nieruchomości, na której prowadzone jest utrzymywanie gołębi. W przypadku najmu lub dzierżawy nieruchomości, osoba utrzymująca gołębie zobowiązana jest posiadać pisemną zgodę właściciela nieruchomości na wykorzystanie jej na cele związane z utrzymywaniem gołębi; 

2)utrzymywanie gołębi w taki sposób, aby nie powodowało to uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości jak na przykład: hałas, odór (smród, fetor), zanieczyszczenie terenu itp.; 

3)usuwanie z miejsc, o których mowa w pkt 1, wszelkich nieczystości związanych z utrzymywaniem gołębi. 

Rozdział 8.
DERATYZACJA 

§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie budynki zlokalizowane na terenie gminy, niezależnie od ich rodzaju, przeznaczenia i sposobu użytkowania. 

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku, w okresie od 1 listopada do 30 listopada oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości. 

Rozdział 9.
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 22. Traci moc Uchwała Nr LIX/417/2010 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielawa. 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.  


Przewodniczący Rady Miejskiej 


Leszek Stróżyk

 

Uzasadnienie

Celem przygotowanego projektu uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Bielawy. 

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, ustalane są przez radę gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego inspektora sanitarnego, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2012r. poz.391 – ze zmianami). 

Projekt regulaminu szczegółowo opisuje sposób postępowania z odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które od dnia 1 lipca 2013r. zostaną objęte zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Nałożony w projekcie zakres i sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów, odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon został określony tak, aby przy możliwie najmniejszych kosztach stworzyć warunki prowadzenia jej w sposób selektywny, zgodny z wymaganiami przepisów prawa oraz wygodny dla mieszkańców. 

Projekt regulaminu dostosowany został do zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012. 

Wobec powyższego zaistniały przesłanki do uchylenia Uchwały Nr LIX/417/2010 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielawa i wprowadzenia do obiegu prawnego niniejszego aktu - jako prawa miejscowego. 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2012/11/30 13:36:00
Redaktor: Lidia Kozłowska