U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Uchwała NR XIV/137/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielawa /SEAP/”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 82 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielawa – SEAP”, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Stróżykzałącznik - plan działań więcej>

Uzasadnienie
Dokumentem bezpośrednio wynikającym z Porozumienia między Burmistrzami (w oryginalnej pisowni „Covenant of Mayors”) jest „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (ang. Sustainable Energy Action Plan – SEAP). Plan ten jest podstawowym dokumentem opisującym możliwości działań na szczeblu lokalnym w zakresie zrównoważonej gospodarki energetycznej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Celem niniejszego „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielawa /SEAP/” jest szeroka analiza zakresu możliwych do wdrożenia działań prowadzących do zmiany struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenia zużycia energii finalnej, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych (CO2). Cel ten wpisuje się w bieżącą polityką energetyczną i ekologiczną Gminy Bielawa i jest wynikiem dotychczasowych działań i zobowiązań władz miejskich. Cel rzeczowy planu określa minimalny poziom emisji gazów cieplarnianych, który powinien być osiągnięty w roku 2020. Poziom ten wyznaczany jest jako wartość wynosząca 80% zinwentaryzowanej emisji roku bazowego. Wyniki inwentaryzacji stanowią podstawę do określenia szczegółowego planu działań pozwalających na osiągnięcie celu rzeczowego. Funkcjonalne pozycjonowanie w strukturach Urzędu Miasta komórki odpowiedzialnej za zarządzanie energią w gminie w postaci samodzielnego stanowiska ds. Zarządzania Energią pod bezpośrednim kierownictwem Zastępcy Burmistrza ds. Funkcjonowania Miasta wskazuje na dużą rangę problematyki efektywności energetycznej. Celem nadrzędnym niniejszego Planu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz analiza działań przyjętych do realizacji. Do celów szczegółowych należą: · realizacja zobowiązań podjętych w ramach Porozumienia Burmistrzów, w zakres których wchodzi m.in. opracowanie SEAP, · rozwój planowania energetycznego oraz gwarancja bezpieczeństwa dostaw nośników energii, · rozwój systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście, · optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie miasta, · redukcja zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii, · poprawa jakości powietrza, poprzez zmniejszenie lokalnej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych związanej z energetycznym spalaniem paliw na terenie miasta, · poprawa jakości powietrza, poprzez zmniejszenie globalnej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym, · kreowanie i utrzymanie wizerunku Bielawy, jako gminy, która w sposób zrównoważony wykorzystuje energię, · rozwój wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, · realizacja koncepcji „wzorcowej roli sektora publicznego” w zakresie racjonalnego gospodarowania energią, · włączanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych. Niniejszy dokument rozważa realizację skutecznego monitorowania efektów podejmowanych działań przedstawiając szereg możliwych do wykorzystania wskaźników oraz propozycję harmonogramu monitoringu. Zakres merytoryczny opracowania jest zgodny z wytycznymi wynikającymi z Porozumienia Burmistrzów i zawiera elementy wyróżniające SEAP spośród innych dokumentów planistycznych funkcjonujących w gminie, a w szczególności: · inwentaryzację emisji CO2 związaną z wykorzystaniem paliw i energii na terenie Gminy Bielawa w poszczególnych sektorach, · określenie stanu bieżącego w zakresie racjonalnej gospodarki energetycznej, · wyznaczenie celu w postaci poziomu redukcji emisji koniecznego do osiągnięcia w roku 2020, · wybór zakresu działań pozwalających na osiągnięcie zakładanego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz określeni ich wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą, · propozycję systemu monitorowania efektów wdrażania przedsięwzięć określonych w niniejszym planie. Podejmowane w naszym mieście realizacje zastosowań odnawialnych źródeł energii są w wielu wypadkach traktowane jako wzorcowe a zakładany rozwój technologii w tym zakresie i przygotowywane w ramach Covenant of Mayors programy wsparcia, dają szanse osiągnięcia planowanych wskaźników udziału OZE w strukturze produkcji energii na terenie Gminy Bielawa.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2011/10/10 08:36:16
Redaktor: Lidia Kozłowska