U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
 

UCHWAŁA Nr L/370/06

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 26 kwietnia 2006 roku


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą miejską

w Bielawie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, ze zmianami) po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/239/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą miejską /w budowie/ i uchwałą Nr XXXI/235/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łysej Góry w Bielawie, Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:


ROZDZIAŁ 1

Ustalenia ogólne.


§ 1


Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar zawarty pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą miejską w Bielawie, zwany dalej planem.

 1. Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000;

 2. Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 3. Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

§ 2


 1. Ustaleniami planu objęto tereny wyznaczone w rysunku planu liniami rozgraniczającymi i granicami opracowania, których funkcje określono poniżej:

 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolem MN/U;

 2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolem MW/U;

 3. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U;

 4. Tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej , oznaczone symbolem U/MN;

 5. Tereny aktywności gospodarczej z obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami, oznaczone symbolem P;

 6. Tereny aktywności gospodarczej z obiektami produkcyjnymi składami i magazynami oraz obiektami usług rzemiosła, oznaczone symbolem P/Ur;

 7. Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP;

 8. Tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolem WS;

 9. Tereny dróg publicznych - drogi lokalne, oznaczone symbolem KDL;

 10. Tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe, oznaczone symbolem KDd;

 11. Tereny ciągów pieszo-jednych, oznaczone symbolem KPJ;

 12. Tereny ciągów pieszych, oznaczone symbolem CP.

 1. Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym oraz infrastruktury technicznej, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu;

 2. Zakazuje się przeznaczania terenów pod funkcje inne niż te, które są dla nich ustalone w planie;

 3. Oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.


§ 3


 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. przepisach szczególnych i odrębnych” – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

 2. uchwale” – należy przez to rozumieć niniejsza uchwałę;

 3. linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym sposobie użytkowania (funkcji) lub różnym sposobie zagospodarowania terenu;

 4. obowiązującej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię na której powinna stanąć ściana frontowa budynku;

 5. nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych. Poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i budowli;

 6. powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych;

 7. powierzchni użytkowej budynku” – należy przez to rozumieć sumę powierzchni liczonych w wewnętrznym obrysie ścian wewnętrznych wszystkich pomieszczeń budynku zgodnych z przeznaczeniem budynku i nie będących pomieszczeniami gospodarczymi lub technicznymi;

 8. terenie” lub „terenie jednostki elementarnej” - należy przez to rozumieć obszar o jednolitym sposobie użytkowania i funkcji podstawowej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na rysunku planu kolejnymi symbolami alfanumerycznymi;

 9. przeznaczeniu terenu” – należy przez to rozumieć formę zagospodarowania lub działalności, która jako jedyna jest dopuszczona na danym terenie lub w obiekcie;

 10. funkcji podstawowej” – należy przez to rozumieć przeważające lub dominujące przeznaczenie terenu;

 11. funkcji uzupełniającej” – należy przez to rozumieć dodatkowe przeznaczenie terenu nie kolidujące z jego funkcją podstawową i nie zmieniające generalnego charakteru zagospodarowania terenu oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego;

 12. usługach wbudowanych” – należy przez to rozumieć towarzyszącą działalność usługową w budynku o mieszkaniowej funkcji podstawowej;

 13. terenie drogi wewnętrznej” – należy przez to rozumieć wyznaczoną część terenu służącą obsłudze komunikacyjnej dla właściciela posesji w obrębie własności zarządcy terenu nie będącego organem samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa;


Rozdział 2.

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania poszczególnych terenów


§ 4


 1. Ustala się teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 1U.

 2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:

  1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa usługowa;

  2. Przeznaczenie uzupełniające terenu: mieszkania przedsiębiorcy, parkingi, zieleń;

 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

  1. Zakazuje się przedsięwzięć, których działalność będzie powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń i hałasu poza granicami nieruchomości inwestora;

  2. Zakazuje się inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ustalono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne.

 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:

 1. Teren jednostki elementarnej nie leży w strefie zainteresowania służb konserwatorskich i archeologicznych i nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami, wynikającymi z potrzeby objęcia ochroną;

 2. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 3. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim.

 1. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:

  1. Na terenie jednostki elementarnej dopuszcza się wydzielenie przestrzeni publicznej urządzonej jako dojścia piesze i dojazdy, a także place publiczne;

  2. Na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i reklam;

  3. Na terenie przestrzeni publicznej zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych;

  4. Zakazuje się stosowania asfaltowych i bitumicznych nawierzchni placów i chodników.

 2. W zakresie zagospodarowania terenu, kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jak na rysunku planu;

 2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może być większa niż 0,5;

 3. Powierzchnia zabudowy pojedynczych obiektów usługowych nie może przekraczać 500 m², z wyłączeniem obiektów kultu religijnego, których powierzchni zabudowy się nie ogranicza;

 4. Ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu wydzielonych działek nie może być mniejszy niż 0,5;

 5. Dopuszcza się lokalizację wolnostojących garaży i budynków gospodarczych;

 6. Ustala się maksymalną wysokość budynków na 12metrów, z wyłączeniem obiektów kultu religijnego, których wysokości się nie ogranicza;

 7. Ustala się maksymalną liczbę kondygnacji naziemnych na dwie;

 8. Dopuszcza się realizację dodatkowej kondygnacji poddasza użytkowego w stromym dachu;

 9. Ustala się obowiązek realizacji budynków z dwuspadowym lub wielospadowym, symetrycznym dachem, o nachyleniu połaci powyżej 30º;

 10. Zakazuje się realizacji dachów o mijających się kalenicach;

 11. Ustala się pokrycie dachów budynków usługowych z dachówki ceramicznej lub z materiału dachówkopodobnego o kolorze naturalnej ceramiki budowlanej;

 12. Spadek, pokrycie i układ dachu obiektów towarzyszących powinno nawiązywać do dachu głównego budynku usługowego;

 13. Ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np.siding);

 1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie.

 1. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują następujące ustalenia:

  1. Podział nieruchomości może nastąpić na podstawie koncepcji sporządzonej przez uprawnionego urbanistę lub architekta;

  2. Ustala się, że wielkość wydzielonej działki nie może być mniejsza niż 1000m2;

  3. Minimalną szerokość frontu działki ustala się na 30 metrów;

  4. Kąt położenia granic wydzielonych działek w stosunku do granicy pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80º do 100º.

 2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują następujące ustalenia:

  1. Na terenie należy zapewnić dojścia i dojazdy umożliwiające dostęp użytkowników budynków do drogi publicznej;

  2. Należy zapewnić stałe miejsca postojowe w ilości co najmniej jedno stałe miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni usługowej.

 3. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

  1. Dopuszcza się lokalizacje wszelkich rodzajów sieci o ile nie będzie to powodować kolizji zfunkcją podstawową terenu;

  2. Zaopatrzenie w wodę zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci wodociągowej zgodnie zwarunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej;

  3. Odprowadzanie ścieków należy zapewnić do istniejącej i rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji ściekowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

  4. Odprowadzanie wód opadowych należy zapewnić do rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

  5. Zaopatrzenie w gaz należy zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci gazowej;

  6. W przypadku braku możliwości podłączenia do lokalnej sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza się zasilanie z butli lub instalacji zbiornikowej na gaz płynny;

  7. Zakazuje się na lokalizacji instalacji zbiornikowej gazu propan/butan w strefie frontowej działki;

  8. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci;

  9. Zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych i telekomunikacyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia;

  10. Dopuszcza się realizację stacji transformatorowych;

  11. W przypadku nowo projektowanych indywidualnych kotłowni należy użyć jako czynnika grzewczego systemów ekologicznych spełniających rygory przepisów o ochronie środowiska;

  12. Zakazuje się kotłowni na paliwo stałe z wyłączaniem instalacji kominkowych jako dodatkowego źródła ciepła;

  13. Preferuje się wykorzystanie jako czynnika grzewczego alternatywnych źródeł energii (np. energia słoneczna);

  14. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki opadami dla związku gmin powiatu dzierżoniowskiego”

  15. Należy zapewnić możliwość selektywnej zbiórki odpadów.

 4. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania obowiązuje następujące ustalenie:

Do czasu realizacji inwestycji zezwala się na dotychczasowe użytkowanie terenu.

 1. W zakresie obszarów i zasad rehabilitacji i przekształceń obowiązują następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń.


§ 5


 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczony symbolem 2MN/U.

 2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:

  1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

  2. Przeznaczenie uzupełniające terenu: usługi wbudowane.

 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje następujące ustalenie:

  1. Zakazuje się przedsięwzięć, których działalność będzie powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń i hałasu poza granicami lokalu, w którym działalność ta jest prowadzona;

  2. Zakazuje się inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ustalono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne.

 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:

 1. Teren jednostki elementarnej nie leży w strefie zainteresowania służb konserwatorskich i archeologicznych i nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami, wynikającymi z potrzeby objęcia ochroną;

 2. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 3. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim.

 1. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:

  1. Na terenie jednostki nie przewiduje się przestrzeni publicznych;

  2. Od strony drogi publicznej obsługującej działkę ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych.

 2. W zakresie zagospodarowania terenu, kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jak na rysunku planu;

 2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może być większa niż 0,3;

 3. W przypadku lokalizacji usług w budynku wielkość powierzchni usługowej nie może przekroczyć wielkości powierzchni mieszkaniowej;

 4. Ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu wydzielonych działek nie może być mniejszy niż 0,5;

 5. Dopuszcza się dobudowę do budynku garaży i budynków gospodarczych ;

 6. Ustala się maksymalną wysokość budynków na 10metrów;

 7. Ustala się maksymalną liczbę kondygnacji naziemnych na dwie;

 8. Dopuszcza się realizację dodatkowej kondygnacji poddasza użytkowego w stromym dachu;

 9. Ustala się obowiązek realizacji budynków z dwuspadowym lub wielospadowym, symetrycznym dachem, o nachyleniu połaci od 30º do 55º;

 10. Zakazuje się realizacji dachów o mijających się kalenicach;

 11. Ustala się pokrycie dachów budynków z dachówki ceramicznej lub z materiału dachówkopodobnego o kolorze naturalnej ceramiki budowlanej;

 12. Spadek, pokrycie i układ dachu dobudówek powinno nawiązywać do dachu głównego budynku;

 13. Ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np.siding).

 1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie.

 1. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują następujące ustalenia:

  1. Ustala się, że wielkość wydzielonej działki nie może być mniejsza niż 900m2;

  2. Minimalna szerokość frontu działki ustala się na 20 metrów;

  3. Kat położenia granic wydzielonych działek w stosunku do granicy pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80º do 100º.

 2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie działki należy zapewnić co najmniej dwa stałe miejsca postojowe, a w przypadku lokalizacji usług wbudowanych, dodatkowo co najmniej jedno stałe miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni usługowej.

 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

  1. Dopuszcza się lokalizacje wszelkich rodzajów sieci o ile nie będzie to powodować kolizji z funkcją podstawową terenu;

  2. Zaopatrzenie w wodę zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej;

  3. Odprowadzanie ścieków należy zapewnić do istniejącej i rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji ściekowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

  4. W przypadku braku możliwości podłączenia do lokalnej sieci kanalizacji ściekowej do czasu jej realizacji dopuszcza się realizację zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych i grupowych oczyszczalni ścieków;

  5. Odprowadzanie wód opadowych należy zapewnić do rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

  6. W przypadku braku możliwości podłączenia do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej do czasu jej realizacji dopuszcza się ich gromadzenie i zagospodarowanie na terenie nieruchomości;

  7. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci;

  8. Zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych i telekomunikacyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych;

  9. W przypadku nowo projektowanych indywidualnych kotłowni należy użyć jako czynnika grzewczego systemów ekologicznych spełniających rygory przepisów o ochronie środowiska;

  10. Zakazuje się kotłowni na paliwo stałe z wyłączeniem, instalacji kominkowych jako dodatkowego źródła ciepła;

  11. Preferuje się wykorzystanie jako czynnika grzewczego alternatywnych źródeł energii (np. energia słoneczna);

  12. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki opadami dla związku gmin powiatu dzierżoniowskiego”.

 2. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania obowiązuje następujące ustalenie:

Do czasu realizacji inwestycji zezwala się na dotychczasowe użytkowanie terenu.

 1. W zakresie obszarów i zasad rehabilitacji i przekształceń obowiązują następujące ustalenia:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń.


§ 6


 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolami 3MN/U i 4MN/U .

 2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:

  1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

  2. Przeznaczenie uzupełniające terenu: usługi wbudowane i wolnostojące.

 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje następujące ustalenie:

  1. Zakazuje się przedsięwzięć, których działalność będzie powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń i hałasu poza granicami lokalu, w którym działalność ta jest prowadzona;

  2. Zakazuje się inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ustalono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne.

 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:

 1. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 2. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim.

 3. Na obszarze stanowiska archeologicznego o numerze 23/61 obowiązują następujące ustalenia:

   1. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym terenie należy uzyskać wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co do konieczności prowadzenia prac ziemnych za zezwoleniem konserwatorskim i w zakresie określonym w tym stanowisku uzyskać zezwolenie na prace archeologiczne i wykopaliskowe;

   2. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Państwowej Służby Ochrony Zabytków (Inspekcja Zabytków Archeologicznych) o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego;

   3. W przypadku natrafienia podczas badań archeologicznych na relikty architektury, prace budowlane winny być przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych, których wyniki decydują o możliwości kontynuowania prac archeologicznych lub o konieczności ich zaniechania.

 1. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:

  1. Na terenie jednostki nie przewiduje się przestrzeni publicznych;

  2. Od strony drogi publicznej obsługującej działkę ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych;

 2. W zakresie zagospodarowania terenu, kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

 1. Nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy ustala się jak na rysunku planu;

 2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może być większa niż 0,3;

 3. W przypadku lokalizacji usług wbudowanych w budynku wielkość powierzchni usługowej nie może przekroczyć wielkości powierzchni mieszkaniowej;

 4. W przypadku lokalizacji usług w budynku wolnostojącym wielkość powierzchni zabudowy tego budynku nie może być większa niż wielkość powierzchni zabudowy budynku mieszkaniowego;

 5. Ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu wydzielonych działek nie może być mniejszy niż 0,5;

 6. Dopuszcza się dobudowę do istniejącego budynku garaży i budynków gospodarczych ;

 7. Ustala się maksymalną wysokość budynków na 10metrów;

 8. Ustala się maksymalną liczbę kondygnacji naziemnych na dwie;

 9. Dopuszcza się realizację dodatkowej kondygnacji poddasza użytkowego w stromym dachu;

 10. Ustala się obowiązek realizacji budynków z dwuspadowym lub wielospadowym, symetrycznym dachem, o nachyleniu połaci od 30º do 55º;

 11. Zakazuje się realizacji dachów o mijających się kalenicach;

 12. Ustala się pokrycie dachów budynków z dachówki ceramicznej lub z materiału dachówkopodobnego o kolorze naturalnej ceramiki budowlanej;

 13. Spadek, pokrycie i układ dachu dobudówek powinno nawiązywać do dachu głównego budynku ;

 14. Ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np.siding).

 1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie.

 1. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują następujące ustalenia:

  1. Ustala się, że wielkość wydzielonej działki nie może być mniejsza niż 1000m2;

  2. Minimalną szerokość frontu działki ustala się na 20 metrów;

  3. Kąt położenia granic wydzielonych działek w stosunku do granicy pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80º do 100º.

 2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie działki należy zapewnić co najmniej dwa stałe miejsca postojowe, a w przypadku lokalizacji usług, dodatkowo co najmniej jedno stałe miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni usługowej.

 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

  1. Dopuszcza się lokalizacje wszelkich rodzajów sieci o ile nie będzie to powodować kolizji z funkcją podstawową terenu;

  2. Zaopatrzenie w wodę zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej;

  3. Odprowadzanie ścieków należy zapewnić do istniejącej i rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji ściekowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

  4. W przypadku braku możliwości podłączenia do lokalnej sieci kanalizacji ściekowej do czasu jej realizacji dopuszcza się realizację przydomowych indywidualnych i grupowych oczyszczalni ścieków;

  5. Odprowadzanie wód opadowych należy zapewnić do rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

  6. W przypadku braku możliwości podłączenia do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej do czasu jej realizacji dopuszcza się ich gromadzenie i zagospodarowanie na terenie nieruchomości;

  7. Zaopatrzenie w gaz należy zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci gazowej;

  8. W przypadku braku możliwości podłączenia do lokalnej sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza się zasilanie z butli lub instalacji zbiornikowej na gaz płynny;

  9. Zakazuje się na lokalizacji instalacji zbiornikowej gazu propan/butan w strefie frontowej działki;

  10. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci;

  11. Zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych i telekomunikacyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych;

  12. W przypadku nowo projektowanych indywidualnych kotłowni należy użyć jako czynnika grzewczego systemów ekologicznych spełniających rygory przepisów o ochronie środowiska;

  13. Dopuszcza się kotłownie na paliwo stałe i płynne z obniżoną zawartością siarki oraz instalacje kominkowe jako dodatkowe źródło ciepła;

  14. Preferuje się wykorzystanie jako czynnika grzewczego alternatywnych źródeł energii (np. energia słoneczna);

  15. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki opadami dla związku gmin powiatu dzierżoniowskiego”.

 2. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania obowiązuje następujące ustalenie:

Do czasu realizacji inwestycji zezwala się na dotychczasowe użytkowanie terenu;

 1. W zakresie obszarów i zasad rehabilitacji i przekształceń obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń.

§ 7


 1. Ustala się tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolami 5U/MN i 6U/MN

 2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:

  1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa usługowa;

  2. Przeznaczenie uzupełniające terenu: zabudowa mieszkaniowa, parkingi, zieleń;

 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

  1. Zakazuje się przedsięwzięć, których działalność będzie powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń i hałasu poza granicami nieruchomości inwestora;

  2. Zakazuje się inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne.

 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:

 1. Teren jednostki elementarnej nie leży w strefie zainteresowania służb konserwatorskich i archeologicznych i nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami, wynikającymi z potrzeby objęcia ochroną;

 2. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 3. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim.

 1. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:

  1. Na terenie jednostki elementarnej dopuszcza się wydzielenie przestrzeni publicznej urządzonej jako dojścia piesze i dojazdy, a także place publiczne;

  2. Na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i reklam;

  3. Na terenie przestrzeni publicznej zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych;

  4. Zakazuje się stosowania asfaltowych i bitumicznych nawierzchni placów i chodników;

  5. Od strony drogi publicznej obsługującej działkę ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych.

 2. W zakresie zagospodarowania terenu, kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

 1. Na terenie dopuszcza się lokalizację budynków usługowych, mieszkaniowych oraz wolnostojących garaży i budynków gospodarczych;

 2. Dopuszcza się łączenie funkcji w ramach jednego budynku;

 3. Nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy ustala się jak na rysunku planu;

 4. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może być większa niż 0,3;

 5. Powierzchnia zabudowy pojedynczych obiektów nie może przekraczać 500 m²;

 6. Ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu wydzielonych działek nie może być mniejszy niż 0,5;

 7. Ustala się maksymalną wysokość budynków na 12metrów;

 8. Ustala się maksymalną liczbę kondygnacji naziemnych na dwie;

 9. Dopuszcza się realizację dodatkowej kondygnacji poddasza użytkowego w stromym dachu;

 10. Ustala się obowiązek realizacji budynków z dwuspadowym lub wielospadowym, symetrycznym dachem, o nachyleniu połaci powyżej 30º;

 11. Zakazuje się realizacji dachów o mijających się kalenicach;

 12. Ustala się pokrycie dachów budynków z dachówki ceramicznej lub z materiału dachówkopodobnego o kolorze naturalnej ceramiki budowlanej;

 13. Spadek, pokrycie i układ dachu obiektów towarzyszących powinno nawiązywać do dachu głównego budynku usługowego;

 14. Ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np.siding).

 1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie;

 1. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują następujące ustalenia:

  1. Podział nieruchomości może nastąpić na podstawie koncepcji sporządzonej przez uprawnionego urbanistę lub architekta.

  2. Ustala się, że wielkość wydzielonej działki nie może być mniejsza niż 1000m2;

  3. Minimalną szerokość frontu działki ustala się na 20 metrów;

  4. Kąt położenia granic wydzielonych działek w stosunku do granicy pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80º do 100º.

 2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują następujące ustalenia:

  1. Na terenie należy zapewnić dojścia i dojazdy umożliwiające dostęp użytkowników budynków do drogi publicznej;

  2. Należy zapewnić stałe miejsca postojowe w ilości co najmniej jedno stałe miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni usługowej.

 3. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

  1. Dopuszcza się lokalizacje wszelkich rodzajów sieci o ile nie będzie to powodować kolizji z funkcją podstawową terenu;

  2. Zaopatrzenie w wodę zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej;

  3. Odprowadzanie ścieków należy zapewnić do istniejącej i rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji ściekowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

  4. W przypadku braku możliwości podłączenia do lokalnej sieci kanalizacji ściekowej do czasu jej realizacji dopuszcza się realizację przydomowych indywidualnych i grupowych oczyszczalni ścieków;

  5. Odprowadzanie wód opadowych należy zapewnić do rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

  6. W przypadku braku możliwości podłączenia do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej do czasu jej realizacji dopuszcza się ich gromadzenie i zagospodarowanie na terenie nieruchomości;

  7. Zaopatrzenie w gaz należy zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci gazowej;

  8. W przypadku braku możliwości podłączenia do lokalnej sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza się zasilanie z butli lub instalacji zbiornikowej na gaz płynny;

  9. Zakazuje się na lokalizacji instalacji zbiornikowej gazu propan/butan w strefie frontowej działki;

  10. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci;

  11. Zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych i telekomunikacyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz

  12. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych;

  13. W przypadku nowo projektowanych indywidualnych kotłowni należy użyć jako czynnika grzewczego systemów ekologicznych spełniających rygory przepisów o ochronie środowiska;

  14. Dopuszcza się kotłownie na paliwo stałe i płynne z obniżoną zawartością siarki oraz instalacje kominkowe jako dodatkowe źródło ciepła;

  15. Preferuje się wykorzystanie jako czynnika grzewczego alternatywnych źródeł energii (np. energia słoneczna);

  16. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki opadami dla związku gmin powiatu dzierżoniowskiego”.

 4. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania obowiązuje następujące ustalenie:

Do czasu realizacji inwestycji zezwala się na dotychczasowe użytkowanie terenu;

 1. W zakresie obszarów i zasad rehabilitacji i przekształceń obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń.


§ 8


 1. Ustala się teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczony symbolem 7U/MN, 8U/MN.

 2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:

  1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa usługowa;

  2. Przeznaczenie uzupełniające terenu: zabudowa mieszkaniowa, parkingi, zieleń;

 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

  1. Zakazuje się przedsięwzięć, których działalność będzie powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń i hałasu poza granicami nieruchomości inwestora;

  2. Zakazuje się inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne.

 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:

 1. Teren jednostki elementarnej nie leży w strefie zainteresowania służb konserwatorskich i archeologicznych i nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami, wynikającymi z potrzeby objęcia ochroną;

 2. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 3. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim.

 1. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:

  1. Na terenie jednostki elementarnej dopuszcza się wydzielenie przestrzeni publicznej urządzonej jako dojścia piesze i dojazdy, a także place publiczne;

  2. Na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i reklam;

  3. Na terenie przestrzeni publicznej zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych;

  4. Zakazuje się stosowania asfaltowych i bitumicznych nawierzchni placów i chodników.

 1. W zakresie zagospodarowania terenu, kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

 1. Poza obiektami usługowymi, na terenie każdej wydzielonej działki dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego lub usługowego z częścią mieszkalną, przeznaczonego dla przedsiębiorcy - właściciela nieruchomości;

 2. Nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy ustala się jak na rysunku planu;

 3. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może być większa niż 0,3;

 4. Powierzchnia zabudowy pojedynczych obiektów nie może przekraczać 1000 m²;

 5. Ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu wydzielonych działek nie może być mniejszy niż 0,5;

 6. Dopuszcza się lokalizację wolnostojących garaży i budynków gospodarczych;

 7. Ustala się maksymalną wysokość budynków na 12metrów;

 8. Ustala się maksymalną liczbę kondygnacji naziemnych na dwie;

 9. Dopuszcza się realizację dodatkowej kondygnacji poddasza użytkowego w stromym dachu;

 10. Ustala się obowiązek realizacji budynków z dwuspadowym lub wielospadowym, symetrycznym dachem, o nachyleniu połaci powyżej 30º;

 11. Zakazuje się realizacji dachów o mijających się kalenicach;

 12. Ustala się pokrycie dachów budynków z dachówki ceramicznej lub z materiału dachówkopodobnego o kolorze naturalnej ceramiki budowlanej;

 13. Spadek, pokrycie i układ dachu obiektów towarzyszących powinno nawiązywać do dachu głównego budynku usługowego;

 14. Ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np.siding).

 1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie.

 1. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują następujące ustalenia:

  1. Podział nieruchomości może nastąpić na podstawie koncepcji sporządzonej przez uprawnionego urbanistę lub architekta;

  2. Ustala się, że wielkość wydzielonej działki nie może być mniejsza niż 1500m2;

  3. Minimalną szerokość frontu działki ustala się na 25 metrów;

  4. Kąt położenia granic wydzielonych działek w stosunku do granicy pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80º do 100º.

 2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują następujące ustalenia:

  1. Na terenie należy zapewnić dojścia i dojazdy umożliwiające dostęp użytkowników budynków do drogi publicznej;

  2. Należy zapewnić stałe miejsca postojowe w ilości co najmniej jedno stałe miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni usługowej.

 3. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

  1. Dopuszcza się lokalizacje wszelkich rodzajów sieci o ile nie będzie to powodować kolizji z funkcją podstawową terenu;

  2. Zaopatrzenie w wodę zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej;

  3. Odprowadzanie ścieków należy zapewnić do istniejącej i rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji ściekowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

  4. W przypadku braku możliwości podłączenia do lokalnej sieci kanalizacji ściekowej do czasu jej realizacji dopuszcza się realizację przydomowych indywidualnych i grupowych oczyszczalni ścieków;

  5. Odprowadzanie wód opadowych należy zapewnić do rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

  6. W przypadku braku możliwości podłączenia do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej do czasu jej realizacji dopuszcza się ich gromadzenie i zagospodarowanie na terenie nieruchomości;

  7. Zaopatrzenie w gaz należy zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci gazowej;

  8. W przypadku braku możliwości podłączenia do lokalnej sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza się zasilanie z butli lub instalacji zbiornikowej na gaz płynny;

  9. Zakazuje się na lokalizacji instalacji zbiornikowej gazu propan/butan w strefie frontowej działki;

  10. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci;

  11. Zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych i telekomunikacyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia;

  12. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych;

  13. W przypadku nowo projektowanych indywidualnych kotłowni należy użyć jako czynnika grzewczego systemów ekologicznych spełniających rygory przepisów o ochronie środowiska;

  14. Dopuszcza się kotłownie na paliwo stałe i płynne z obniżoną zawartością siarki oraz instalacje kominkowe jako dodatkowe źródło ciepła;

  15. Preferuje się wykorzystanie jako czynnika grzewczego alternatywnych źródeł energii (np. energia słoneczna);

  16. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki opadami dla związku gmin powiatu dzierżoniowskiego”.

 4. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania obowiązują następujące ustalenie:

Do czasu realizacji inwestycji zezwala się na dotychczasowe użytkowanie terenu.

 1. W zakresie obszarów i zasad rehabilitacji i przekształceń obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń.


§ 9


 1. Ustala się teren zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 9MW/U.

 2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:

  1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

  2. Przeznaczenie uzupełniające terenu: zabudowa usługowa wbudowana i wolnostojąca, komunikacja wewnętrzna, parkingi, zieleń;

 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje następujące ustalenie:

  1. Zakazuje się przedsięwzięć, których działalność będzie powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń i hałasu poza granicami lokalu, w którym działalność ta jest prowadzona;

  2. Zakazuje się inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ustalono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne.

 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:

 1. Teren jednostki elementarnej nie leży w strefie zainteresowania służb konserwatorskich i archeologicznych i nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami, wynikającymi z potrzeby objęcia ochroną;

 2. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 3. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim.

 1. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:

  1. Na terenie jednostki elementarnej nakazuje się wydzielenie przestrzeni publicznej urządzonej jako dojścia piesze i dojazdy, place gier i zabaw, zieleń urządzona i rekreacyjna, a także place publiczne;

  2. Na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i reklam;

  3. Na terenie przestrzeni publicznej zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych;

  4. Zakazuje się stosowania asfaltowych i bitumicznych nawierzchni placów i chodników.

 2. W zakresie zagospodarowania terenu, kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jak na rysunku planu;

 2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może być większa niż 0,3;

 3. Ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu wydzielonych działek nie może być mniejszy niż 0,5;

 4. Zakazuje się lokalizacji wolnostojących garaży i budynków gospodarczych;

 5. Dopuszcza się lokalizację wolnostojących obiektów usługowych;

 6. Ustala się maksymalną wysokość budynków na 15metrów;

 7. Ustala się maksymalną liczbę kondygnacji naziemnych na trzy;

 8. Dopuszcza się realizację dodatkowej kondygnacji poddasza użytkowego w stromym dachu;

 9. Ustala się obowiązek realizacji budynków z dwuspadowym lub wielospadowym, symetrycznym dachem, o nachyleniu połaci powyżej 30º;

 10. Dopuszcza się imitacje dachów oraz zwieńczeń w formie attyk;

 11. Ustala się pokrycie dachów budynków z dachówki ceramicznej lub z materiału dachówkopodobnego o kolorze naturalnej ceramiki budowlanej;

 12. Ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np.siding);

 1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie.

 1. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje następujące ustalenie:

Podział nieruchomości może nastąpić na podstawie koncepcji sporządzonej przez uprawnionego urbanistę lub architekta.

 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują następujące ustalenia:

  1. Na terenie należy zapewnić dojścia i dojazdy umożliwiające dostęp użytkowników budynków do drogi publicznej;

  2. Szerokość utwardzonych dojazdów nie może być mniejsza niż 5,5 metra;

  3. Należy zapewnić stałe miejsca postojowe dla mieszkańców w ilości co najmniej trzy stałe miejsce postojowe na dwa mieszkania, a w przypadku lokalizacji usług dodatkowo 1 stałe miejsce postojowe na 50m2 powierzchni usługowej.

 2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

  1. Dopuszcza się lokalizacje wszelkich rodzajów sieci o ile nie będzie to powodować kolizji z funkcją podstawową terenu;

  2. Zaopatrzenie w wodę zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej;

  3. Odprowadzanie ścieków należy zapewnić do rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji ściekowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

  4. Odprowadzanie wód opadowych należy zapewnić do rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

  5. Zaopatrzenie w gaz należy zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci gazowej,

  6. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci;

  7. Zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych i telekomunikacyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz

  8. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych;

  9. W przypadku nowo projektowanych indywidualnych kotłowni należy użyć jako czynnika grzewczego systemów ekologicznych spełniających rygory przepisów o ochronie środowiska;

  10. Zakazuje się kotłowni na paliwo stałe z wyłączeniem, instalacji kominkowych jako dodatkowego źródła ciepła;

  11. Preferuje się wykorzystanie jako czynnika grzewczego alternatywnych źródeł energii (np. energia słoneczna);

  12. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki opadami dla związku gmin powiatu dzierżoniowskiego”;

  13. Na terenie należy zapewnić możliwość selektywnej zbiórki odpadów.

 3. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania obowiązują następujące ustalenia:

  1. Do czasu realizacji inwestycji zezwala się na dotychczasowe użytkowanie terenu;

  2. Dopuszcza się realizację zabudowy o funkcji uzupełniającej dopiero po realizacji zabudowy mieszkaniowej.

 4. W zakresie obszarów i zasad rehabilitacji i przekształceń obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń.


§ 10


 1. Ustala się tereny aktywności gospodarczej z obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami, oznaczone symbolami 10P, 11P.

 2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:

  1. Przeznaczenie podstawowe terenu: obiekty produkcyjne, składy i magazyny;

  2. Przeznaczenie uzupełniające terenu: komunikacja wewnętrzna, parkingi, zieleń.

 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

  1. Zakazuje się przedsięwzięć, których działalność będzie powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń i hałasu poza granicami nieruchomości inwestora;

  2. Zakazuje się przedsięwzięć mogących powodować znaczne zanieczyszczenie elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;

  3. Zakazuje się lokalizacji zakładów, które zajmują sie zbieraniem, unieszkodliwianiem i odzyskiem odpadów oraz stacji demontażu pojazdów.

 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:

 1. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 2. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim;

 3. Na obszarze stanowiska archeologicznego o numerze 20/58 obowiązują następujące ustalenia:

 1. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym terenie należy uzyskać wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co do konieczności prowadzenia prac ziemnych za zezwoleniem konserwatorskim i w zakresie określonym w tym stanowisku uzyskać zezwolenie na prace archeologiczne i wykopaliskowe;

 2. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Państwowej Służby Ochrony Zabytków (Inspekcja Zabytków Archeologicznych) o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego;

 3. W przypadku natrafienia podczas badań archeologicznych na relikty architektury, prace budowlane winny być przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych, których wyniki decydują o możliwości kontynuowania prac archeologicznych lub o konieczności ich zaniechania.

 1. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:

  1. Na terenie jednostki elementarnej dopuszcza się wydzielenie przestrzeni publicznej urządzonej jako dojścia piesze i dojazdy, a także place publiczne;

  2. Na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i reklam;

  3. Na terenie przestrzeni publicznej zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych;

  4. Dopuszcza się stosowanie asfaltowych i bitumicznych nawierzchni na drogach wewnętrznych i dojazdach.

 2. W zakresie zagospodarowania terenu, kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

 1. Nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz wbudowanych lokali mieszkalnych;

 2. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jak na rysunku planu;

 3. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może być większa niż 0,5

 4. Ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu wydzielonych działek nie może być mniejszy niż 0,3;

 5. Ustala się maksymalną wysokość budynków na 15metrów.

 1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie.

 1. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują następujące ustalenia:

  1. Podział nieruchomości może nastąpić na podstawie koncepcji sporządzonej przez uprawnionego urbanistę lub architekta;

  2. Ustala się, że wielkość wydzielonej działki nie może być mniejsza niż 5000m2;

  3. Minimalną szerokość frontu działki ustala się na 40 metrów.

 2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują następujące ustalenia:

  1. Na terenie każdej wydzielonej działki należy zapewnić dojścia i dojazdy umożliwiające dostęp użytkowników budynków do drogi publicznej;

  2. Szerokość w liniach rozgraniczających wydzielonych dróg wewnętrznych nie może być mniejsza niż 8 metrów;

  3. Szerokość utwardzonych dojazdów w ramach dróg wewnętrznych nie może być mniejsza niż 5 metrów;

  4. Promienie skrętu dojazdów nie mogą być mniejsze niż 9 metrów;

  5. Na tereni każdej wydzielonej działki należy zapewnić co najmniej dwa stałe miejsca postojowe na trzy miejsca pracy oraz dodatkowo jedno czasowe miejsce postojowe na każde pięć miejsc pracy.

 3. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

  1. Dopuszcza się lokalizacje wszelkich rodzajów sieci o ile nie będzie to powodować kolizji z funkcją podstawową terenu;

  2. Zaopatrzenie w wodę zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej;

  3. Odprowadzanie ścieków należy zapewnić do rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji ściekowej możliwe zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej po oczyszczeniu ich w lokalnych oczyszczalniach ścieków do dopuszczalnych przez przepisy odrębne poziomów zanieczyszczeń;

  4. Zanieczyszczenia powstające na obszarach utwardzonych placów i dróg wewnętrznych należy neutralizować poprzez zainstalowanie odpowiednich urządzeń dla separacji substancji ropopochodnych;

  5. Odprowadzanie wód opadowych należy zapewnić do rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

  6. Zaopatrzenie w gaz należy zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci gazowej;

  7. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci;

  8. Zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych i telekomunikacyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia;

  9. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych;

  10. W przypadku nowoprojektowanych kotłowni należy użyć jako czynnika grzewczego systemów ekologicznych spełniających rygory przepisów o ochronie środowiska;

  11. Zakazuje się kotłowni węglowych i koksowych;

  12. Preferuje się wykorzystanie jako czynnika grzewczego alternatywnych źródeł energii (np. energia słoneczna);

  13. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki opadami dla związku gmin powiatu dzierżoniowskiego”.

 4. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania obowiązuje następujące ustalenie:

Do czasu realizacji inwestycji zezwala się na dotychczasowe użytkowanie terenu.

 1. W zakresie obszarów i zasad rehabilitacji i przekształceń obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń.


§ 11


 1. Ustala się tereny aktywności gospodarczej z obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oraz obiektami usług rzemiosła, oznaczone symbolami 12P/Ur, 13P/Ur.

 2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:

  1. Przeznaczenie podstawowe terenu: obiekty produkcyjne, obiekty usług rzemieślniczych, składy i magazyny;

  2. Przeznaczenie uzupełniające terenu: komunikacja wewnętrzna, parkingi, zieleń.

 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

  1. Zakazuje się przedsięwzięć, których działalność będzie powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń i hałasu poza granicami nieruchomości inwestora;

  2. Zakazuje się przedsięwzięć mogących powodować znaczne zanieczyszczenie elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;

  3. Zakazuje się lokalizacji zakładów, które zajmują sie zbieraniem, unieszkodliwianiem i odzyskiem odpadów oraz stacji demontażu pojazdów;

  4. Dopuszcza się skanalizowanie przepływających przez teren cieków wodnych;

  5. Kolorystykę masztów antenowych telefonii komórkowej ogranicza się do odcieni szarości.

 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:

 1. Teren jednostki elementarnej nie leży w strefie zainteresowania służb konserwatorskich i archeologicznych i nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami, wynikającymi z potrzeby objęcia ochroną;

 2. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 3. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim.

 1. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:

  1. Na terenie jednostki elementarnej dopuszcza się wydzielenie przestrzeni publicznej urządzonej jako dojścia piesze i dojazdy, a także place publiczne;

  2. Na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i reklam;

  3. Na terenie przestrzeni publicznej zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych;

  4. Dopuszcza się stosowanie asfaltowych i bitumicznych nawierzchni na drogach wewnętrznych i dojazdach.

 2. W zakresie zagospodarowania terenu, kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:

 1. Nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz wbudowanych lokali mieszkalnych;

 2. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jak na rysunku planu;

 3. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może być większa niż 0,5;

 4. Ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu wydzielonych działek nie może być mniejszy niż 0,3;

 5. Ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych (w tym masztów antenowych telefonii komórkowej) na 50 metrów;

 6. Ustala się maksymalną wysokość budynków na 15metrów.

 1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie;

 1. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują następujące ustalenia:

  1. Podział nieruchomości może nastąpić na podstawie koncepcji sporządzonej przez uprawnionego urbanistę lub architekta;

  2. Ustala się, że wielkość wydzielonej działki nie może być mniejsza niż 4000m2, z wyłączeniem działki pod maszt antenowy telefonii komórkowej;

  3. Minimalną szerokość frontu działki ustala się na 30 metrów.

 2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują następujące ustalenia:

  1. Na terenie każdej wydzielonej działki należy zapewnić dojścia i dojazdy umożliwiające dostęp użytkowników budynków do drogi publicznej;

  2. Zakazuje się budowy skrzyżowań obwodnicy Bielawy z drogami wewnętrznymi oraz wyjazdów bezpośrednich z parceli na obwodnicę Bielawy;

  3. Szerokość w liniach rozgraniczających wydzielonych dróg wewnętrznych nie może być mniejsza niż 8 metrów;

  4. Szerokość utwardzonych dojazdów w ramach dróg wewnętrznych nie może być mniejsza niż 5 metrów;

  5. Promienie skrętu dojazdów nie mogą być mniejsze niż 9 metrów;

  6. Na terenie każdej wydzielonej działki należy zapewnić co najmniej dwa stałe miejsca postojowe na trzy miejsca pracy oraz dodatkowo jedno czasowe miejsce postojowe na każde pięć miejsc pracy.

 3. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

  1. Dopuszcza się lokalizacje wszelkich rodzajów sieci o ile nie będzie to powodować kolizji z funkcją podstawową terenu;

  2. Zaopatrzenie w wodę zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej;

  3. Odprowadzanie ścieków należy zapewnić do rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji ściekowej możliwe zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej po oczyszczeniu ich w lokalnych oczyszczalniach ścieków do dopuszczalnych przez przepisy odrębne poziomów zanieczyszczeń;

  4. Zanieczyszczenia powstające na obszarach utwardzonych placów i dróg wewnętrznych należy neutralizować poprzez zainstalowanie odpowiednich urządzeń dla separacji substancji ropopochodnych;

  5. Odprowadzanie wód opadowych należy zapewnić do rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

  6. Zaopatrzenie w gaz należy zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci gazowej;

  7. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci;

  8. Zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych i telekomunikacyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia;

  9. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych;

  10. W strefie wyznaczonej na rysunku planu dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi telefonii komórkowej, w tym masztu antenowego telefonii komórkowej;

  11. W przypadku nowo projektowanych kotłowni należy użyć jako czynnika grzewczego systemów ekologicznych spełniających rygory przepisów o ochronie środowiska;

  12. Zakazuje się kotłowni węglowych i koksowych;

  13. Preferuje się wykorzystanie jako czynnika grzewczego alternatywnych źródeł energii (np. energia słoneczna);

  14. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki opadami dla związku gmin powiatu dzierżoniowskiego”.

 4. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania obowiązuje następujące ustalenie:

Do czasu realizacji inwestycji zezwala się na dotychczasowe użytkowanie terenu.

 1. W zakresie obszarów i zasad rehabilitacji i przekształceń obowiązuje następujące ustalenie:

Na terenie jednostki elementarnej nie występują obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń.
§ 12


    1. Ustala się teren publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 14CP.

    2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszy .

    3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14CP ustala się następujące zasady zagospodarowania:

 1. Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających na 6 metrów;

 2. Ciąg należy wyposażyć w utwardzony trakt pieszy o szerokości minimum 3 metry;

 3. Dopuszcza się realizację utwardzonych ścieżek rowerowych;

 4. Zakazuje się nawierzchni asfaltowych na chodnikach i ścieżkach rowerowych;

 5. Zakazuje się ruchu pojazdów samochodowych;

 6. Zagospodarowanie ciągu powinno umożliwiać awaryjny przejazd pojazdów uprzywilejowanych;

 7. Pozostałą część należy zagospodarować zielenią i obiektami małej architektury;

 8. Ustala się możliwość realizacji wszystkich rodzajów sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem napowietrznych linii elektrycznych i telefonicznych;

 9. Teren jednostki elementarnej nie leży w strefie zainteresowania służb konserwatorskich i archeologicznych i nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami, wynikającymi z potrzeby objęcia ochroną;

 10. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 11. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim.


§ 13


    1. Ustala się teren drogi publicznej – ciąg pieszo-jezdny, oznaczony na rysunku planu symbolem 15KPJ.

    2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo-jezdny

    3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15KPJ ustala się następujące zasady zagospodarowania:

 1. Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających na 8metrów;

 2. Ciąg należy wyposażyć w utwardzony trakt pieszo-jezdny o szerokości minimum 5 metrów;

 3. Dopuszcza się realizację wydzielonych utwardzonych chodników i ścieżek rowerowych;

 4. Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;

 5. Dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc parkingowych wzdłuż jezdni;

 6. Ustala się możliwość realizacji wszystkich rodzajów sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem napowietrznych linii elektrycznych i telefonicznych;

 7. Teren jednostki elementarnej nie leży w strefie zainteresowania służb konserwatorskich i archeologicznych i nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami, wynikającymi z potrzeby objęcia ochroną;

 8. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 9. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim.


§ 14


    1. Ustala się tereny dróg publicznych – dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 16KDd, 17KDd, 18KDd, 19KDd.

    2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: droga dojazdowa jednojezdniowa

    3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

 1. Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających na 10metrów;

 2. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 5,5 m;

 3. Na całej długości obowiązuje przynajmniej z jednej strony jezdni chodnik o szerokości minimum 1,5 metra;

 4. Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych;

 5. Zakazuje się nawierzchni asfaltowych na chodnikach i ścieżkach rowerowych;

 6. Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;

 7. Dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc parkingowych wzdłuż jezdni;

 8. Ustala się możliwość realizacji wszystkich rodzajów sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem napowietrznych linii elektrycznych i telefonicznych;

 9. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 10. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim;

 11. Na obszarze stanowiska archeologicznego o numerze 23/61 obowiązują następujące ustalenia:

 1. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym terenie należy uzyskać wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co do konieczności prowadzenia prac ziemnych za zezwoleniem konserwatorskim i w zakresie określonym w tym stanowisku uzyskać zezwolenie na prace archeologiczne i wykopaliskowe;

 2. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Państwowej Służby Ochrony Zabytków (Inspekcja Zabytków Archeologicznych) o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego;

 3. W przypadku natrafienia podczas badań archeologicznych na relikty architektury, prace budowlane winny być przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych, których wyniki decydują o możliwości kontynuowania prac archeologicznych lub o konieczności ich zaniechania.


§ 15


    1. Ustala się tereny dróg publicznych – dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 20KDd, 21KDd, 22KDd.

    2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: droga dojazdowa jednojezdniowa

    3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

 1. Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających na 12metrów;

 2. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 6 m;

 3. Na całej długości obowiązuje przynajmniej z jednej strony jezdni chodnik o szerokości minimum 1,5 metra;

 4. Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych;

 5. Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;

 6. W przypadku ślepo zakończonych dróg należy zrealizować plac manewrowy umożliwiający zawracanie pojazdom;

 7. Zakazuje się nawierzchni asfaltowych na chodnikach i ścieżkach rowerowych;

 8. Dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc parkingowych wzdłuż jezdni;

 9. Ustala się możliwość realizacji wszystkich rodzajów sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem napowietrznych linii elektrycznych i telefonicznych;

 10. Teren jednostki elementarnej nie leży w strefie zainteresowania służb konserwatorskich i archeologicznych i nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami, wynikającymi z potrzeby objęcia ochroną;

 11. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 12. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim.


§ 16


    1. Ustala się teren drogi publicznej – lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 23KDL.

    2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: droga lokalna jednojezdniowa.

    3. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

 1. Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających na 12metrów;

 2. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 6 m;

 3. Na całej długości obowiązuje przynajmniej z jednej strony jezdni chodnik o szerokości minimum 1,5 metra;

 4. Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;

 5. Zakazuje się nawierzchni asfaltowych na chodnikach i ścieżkach rowerowych;

 6. Dopuszcza się realizację odcinkowe skanalizowanie cieku wodnego i realizację mostów umożliwiających swobodny przepływ wody;

 7. Dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc parkingowych wzdłuż jezdni;

 8. Ustala się możliwość realizacji wszystkich rodzajów sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem napowietrznych linii elektrycznych i telefonicznych;

 9. Dopuszcza się realizację słupowych stacji transformatorowych.

 10. Teren jednostki elementarnej nie leży w strefie zainteresowania służb konserwatorskich i archeologicznych i nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami, wynikającymi z potrzeby objęcia ochroną;

 11. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 12. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim.

§ 17


    1. Ustala się tereny dróg publicznych – lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 24KDL, 25KDL.

    2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: droga lokalna jednojezdniowa.

    3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

 1. Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających na 15metrów;

 2. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 6 m;

 3. Na całej długości obowiązuje przynajmniej z jednej strony jezdni chodnik o szerokości minimum 1,5 metra;

 4. Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych;

 5. Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;

 6. Zakazuje się nawierzchni asfaltowych na chodnikach i ścieżkach rowerowych;

 7. Dopuszcza się realizację odcinkowe skanalizowanie cieku wodnego i realizację mostów umożliwiających swobodny przepływ wody;

 8. Dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc parkingowych wzdłuż jezdni;

 9. Ustala się możliwość realizacji wszystkich rodzajów sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem napowietrznych linii elektrycznych i telefonicznych;

 10. Dopuszcza się realizację słupowych stacji transformatorowych;

 11. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 12. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim;

 13. Na obszarze stanowiska archeologicznego o numerze 16/25 obowiązują następujące ustalenia:

 1. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym terenie należy uzyskać wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co do konieczności prowadzenia prac ziemnych za zezwoleniem konserwatorskim i w zakresie określonym w tym stanowisku uzyskać zezwolenie na prace archeologiczne i wykopaliskowe;

 2. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Państwowej Służby Ochrony Zabytków (Inspekcja Zabytków Archeologicznych) o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego;

 3. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej;

 4. W przypadku natrafienia podczas badań archeologicznych na relikty architektury, prace budowlane winny być przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych, których wyniki decydują o możliwości kontynuowania prac archeologicznych lub o konieczności ich zaniechania.


§ 18


 1. Ustala się tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP.

 2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala się następujące przeznaczenia terenu: zieleń urządzona;

 3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP obowiązują następujące ustalenia:

 1. Teren należy urządzić zielenią;

 2. Ustala się zakaz lokalizacji budynków;

 3. Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, obiektów gospodarki wodnej oraz kładek i mostów;

 4. Dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie terenu;

 5. Dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych;

 6. Nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu;

 7. Teren jednostki elementarnej nie leży w strefie zainteresowania służb konserwatorskich i archeologicznych i nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami, wynikającymi z potrzeby objęcia ochroną;

 8. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 9. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim.


§ 19


    1. Ustala się teren wód śródlądowych oznaczony na rysunku planu symbolem WS.

    2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: wody śródlądowe- ciek wodny;

    3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS obowiązują następujące ustalenia:

 1. Ustala się zakaz lokalizacji budynków i budowli poza obiektami gospodarki wodnej;

 2. Dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie terenu;

 3. Dopuszcza się realizację kładek i mostów umożliwiających komunikację pomiędzy brzegami cieku wodnego;

 4. Teren jednostki elementarnej nie leży w strefie zainteresowania służb konserwatorskich i archeologicznych i nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami, wynikającymi z potrzeby objęcia ochroną;

 5. Na terenie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;

 6. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim.


ROZDZIAŁ 3

Ustalenia końcowe


§ 20


 1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30%, dla właścicieli innych niż gmina Bielawa.

 2. Dla nieruchomości będących własnością gminy Bielawa powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.

§ 21


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa§ 22


Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Uzasadnienie

do uchwały Nr L/370/06

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 26 kwietnia 2006 roku


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą miejską
Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą miejską w Bielawie rozpoczęły się Uchwałą Nr XXXI/239/04 o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętą przez Radę Miejską Bielawy w dniu 29 grudnia 2005 r.


Celem planu jest przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych m.in. przeznaczonych pod aktywność gospodarczą w sąsiedztwie zrealizowanej obwodnicy.


Procedura planistyczna przebiegła zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Teren objęty w/w planem posiada zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,

Projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu  w dniach od 15 lutego 2006 r. do 8 marca 2006 r. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie odbyła się 7 marca 2006 r. Do wyłożonego do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono żadnych uwag.

Przedstawiony Radzie Miejskiej Bielawy do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą miejską w Bielawie zawiera niezbędne załączniki.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/370/06 - pobierz plik pdf (ok. 2900 kB)Załącznik Nr 2

do uchwały Nr L/370/06

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 26 kwietnia 2006 roku


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą miejską
ROZSTRZYGNIĘCIE


o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy rozstrzyga, co następuje:


W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu za środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.Załącznik Nr 3

do uchwały Nr L/370/06

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 26 kwietnia 2006 roku


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą miejską w Bielawie.
ROZSTRZYGNIĘCIE


o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) i art.124 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy rozstrzyga, co następuje:


§ 1


  1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią zadania własne gminy.

  2. Wykaz zadań własnych zapisanych w planie:

1) Budowa i modernizacja dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 15KPJ, 16KDd, 17KDd, 18KDd, 19KDd, 20KDd, 21KDd, 22KDd, 23KDL, 24KDL, 25KDL, do parametrów określonych planem – długość ok.2950 mb wraz z niezbędnym zakresem elementów infrastruktury technicznej tj. sieć wod.- kan., deszczowa, ee i gazowa, prowadzonych w liniach rozgraniczających dróg;

2) Budowa publicznego ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem 14CP – długość ok.70 mb;

3) Zagospodarowanie terenów zieleni ogólnodostępnej oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP.


§ 2


1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1) W oparciu o obowiązujące przepisy m.in. Prawo Zamówień Publicznych itp.;

2) W oparciu o przepisy branżowe, w tym np. Prawo Energetyczne.

2. Etapowanie realizacji poszczególnych zadań w oparciu o:

1) Wieloletni plan inwestycyjny gminy;

2) Wieloletni plan finansowy gminy.


§ 3


Możliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych:

   1) Z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową;

   2) Z kredytów i pożyczek;

   3) Z obligacji komunalnych;

   4) Z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień;

   5) Ze środków pomocowych UE;

   6) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;

   7) Z innych źródeł.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Kozłowska
Data modyfikacji: 2006/08/21 11:06:21
Redaktor: Marcin Raś