Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

szukaj >

bip_logo_pl
ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników – które dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Odbywają się w siedzibie Spółki w Bielawie.Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy:
  - zmiany umowy Spółki,
  - powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki,
  - ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  - zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu,
  - zaciąganie kredytów bankowych w wysokości przekraczającej wielkość kapitału  
     zakładowego,
  - kupno, sprzedaż środków trwałych nieruchomości,
  - zbycie i wydzierżawienie Przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa
     użytkownika,
  - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat
     za ubiegły rok obrotowy i kwitowanie Zarządu Spółki z wykonania obowiązków,
  - zezwolenie na zbycie udziałów za zgodą Rady Miejskiej Bielawa,
  - wszystkie inne sprawy wymagające dla swej ważności Uchwały Zgromadzenia Wspólników określone szczegółowo Kodeksem spółek handlowych.

2. Rada Nadzorcza
– wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
    Skład Rady Nadzorczej:
                                          1. Przewodniczący - Andrzej Świerszczewicz.
                                          2. Członek - Janina Hrynek.

Do poszczególnych kompetencji rady nadzorczej należy: badanie bilansu oraz rachunku zysków i start co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, badaniem sprawozdań Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składania Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania pisemnego z powyższego badania.

3. Zarząd Spółki
– jest organem wykonawczym i zarządzającym. Zarząd jest jednoosobowy. Do składania oświadczeń woli i reprezentowania spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.

Prezesem Spółki jest Zygmunt Kaczmarski.


Osoba odpowiedzialna za treść: Zygmunt Kaczmarski
Data modyfikacji: 2017/05/24 08:24:04
Redaktor: Piotr Kroczak