U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Zarządzenie Burmistrza w sprawie skarg i wniosków

Zarządzenie Nr 1/K/2013
Burmistrza Miasta Bielawa

z dnia 3 stycznia 2013r.

w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków 

Na podstawie art. 33 ust 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 ze zm.) zarządzam co następuje:


§ 1. Wprowadzam do stosowania Instrukcję w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 3. Traci moc zarządzenie nr 15/04 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 6.12.2004r.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Załącznik do Zarządzenia Nr 1/K/2013
            Burmistrza Miasta Bielawa
            z dnia 3 stycznia 2013r.

Instrukcja w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków

    Prawo do składania skarg i wniosków zagwarantowane jest w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przysługuje każdemu, kto posiada faktyczną możliwość wyrażenia i wniesienia w wymaganej formie, skargi lub wniosku  w interesie społecznym, w imieniu własnym albo w imieniu innej osoby, ale zawsze za jej wyraźną zgodą.
    Tryb postępowania w sprawach rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują  przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz. 46)

I. Klasyfikacja skarg i wniosków
1. Skarga ma na celu zwrócenie uwagi właściwym organom na wszelkie nieprawidłowości powstałe w wyniku działania lub zaniechania. Pomimo, iż k.p.a. nie posługuje się legalną definicją skargi, istotę skargi określa art.227 poprzez wskazanie jej przedmiotu. Katalog zachowań organów i ich pracowników, które mogą stanowić przedmiot skargi, nie ma charakteru wyczerpującego.

Przedmiotem skargi może być, min.:
a) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich
     pracowników,
b)  naruszenie praworządności,
c)  naruszenie interesów skarżących,
d)  przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Stosownie do art. 246 k.p.a., przedmiotem skargi może być także nienależyte załatwienie wniosku bądź też niezałatwienie wniosku w terminie określonym przez ustawę albo wskazanym przez organ w zawiadomieniu.

2.Wnioskiem będzie wystąpienie jednostki lub grupy osób nie zawierające elementów krytycznych, ale zmierzające do wprowadzenia nowych rozwiązań w jakiejś dziedzinie lub do ulepszenia funkcjonowania podmiotów, do których jest skierowane, albo też do zmiany stanu prawnego. Wniosek może dotyczyć wszelkich spraw wchodzących w zakres zadań organów państwowych i samorządowych oraz organów organizacji społecznych, które wykonują zadania zlecone im przez państwo.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:
a)  ulepszenia organizacji,
b)  wzmocnienia praworządności,
c)  usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
d)  ochrony własności,
e)  lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

3. O tym, czy pismo należy zakwalifikować do skarg lub wniosków decyduje nie forma zewnętrzna, ale treść pisma. Prośby o pomoc lub interwencje w różnych sprawach indywidualnych powinny być traktowane jako petycje lub wystąpienia obywateli.
II. Tryb postępowania w sprawach skargowych

1. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków wszczyna się z chwilą złożenia
i przyjęcia skargi lub wniosku.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu, a także za pomocą poczty elektronicznej.

3. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący skargę lub wniosek sporządza z ich przyjęcia protokół.

    3.1.W protokole zamieszcza się datę przyjęcia zgłoszenia, imię, nazwisko i adres osoby              zgłaszającej oraz zwięzły opis sprawy.
    3.2. Protokół podpisują: wnoszący skargę lub wniosek i pracownik przyjmujący zgłoszenie.
    3.3. Protokół z przyjęcia skargi lub wniosku pracownik  przyjmujący zgłoszenie
          przekazuje do Referatu Organizacyjnego celem wpisania do rejestru skarg i wniosków.

4. Rejestracja skarg i wniosków:

    a) polega na wpisaniu skargi lub wniosku do rejestru zakładanego w każdym roku                kalendarzowym, znajdującego się  w Referacie Organizacyjnym,
b) jest prowadzona według dat wpływów,
c) dotyczy tylko skarg i wniosków odnoszących się do komórek organizacyjnych i 
    pracowników Urzędu Miejskiego.

5. Rejestracją oraz koordynowaniem rozpatrzenia skargi lub wniosku zajmuje się wyznaczony pracownik Referatu Organizacyjnego.

6. Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich złożenie jeżeli zażąda tego wnoszący.

7. Skargi na Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, rejestrowane są w odrębnym rejestrze prowadzonym przez Biuro Rady Miejskiej i rozpatrywane przez Radę Miejską.

8. Jeżeli skarga lub wniosek, zostały wniesione do organu, który nie jest właściwy do ich rozpatrzenia, organ obowiązany jest do ich przekazania niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, organowi właściwemu, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego skargę lub wniosek.

9. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości,   a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

10. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do usunięcia braków w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie ich spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

11. Skargi i wnioski nie zawierające nazwiska i adresu tzw. anonimy podlegają rozpatrzeniu wyłącznie wówczas, gdy uzasadnia to interes społeczny.

III. Przyjmowanie skarg i wniosków

 Skargi i wnioski przyjmowane są przez:
    a) Burmistrza –  we wtorki  w godz 1300 - 1530
    b) Z-cę Burmistrza ds. Funkcjonowania  Miasta – w  poniedziałki w godz. 1300 - 1545
    c) Z-cę Burmistrza ds. Rozwoju Miasta – w czwartki w godz. 1300 - 1545
    d) Kierowników komórek organizacyjnych – od poniedziałku do piątku
                            w godzinach pracy Urzędu


IV. Terminy załatwiania skarg i wniosków


1. Zgodnie z  zasadą szybkości postępowania, postępowanie skargowe  nie powinno trwać dłużej, niż jest to niezbędne do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku. Art.237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje  maksymalny termin do załatwienia skargi lub wniosku. Zgodnie z nim skarga lub wniosek powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, przy czym za początek biegu tego terminu należy uznać dzień otrzymania skargi lub wniosku przez właściwy organ.

 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

3. O każdorazowym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w powyższych terminach organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić wnoszącego sprawę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


V. Sposób udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski


1. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnioskodawcę pisemnie.

2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać :
a) oznaczenie organu, od którego pochodzi,
b) wskazanie w jaki sposób została załatwiona ( pozytywnie, negatywnie lub wyjaśniająco)
c) podpis z podaniem nazwiska, imienia i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi  lub jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

3. Zawiadomienie o negatywnym załatwieniu sprawy powinno zawierać dodatkowe uzasadnienie - faktyczne i prawne .

4. W przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania  nowych okoliczności, w odpowiedzi na tę skargę można podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.


VI. Przechowywanie dokumentacji


1. Skargi i wnioski składane i przekazywane do Urzędu Miasta oraz związane z nimi dokumenty rejestruje i przechowuje Referat Organizacyjny w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

2. Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz.67 ze zm.)  -  skargi i wnioski klasyfikowane są  pod symbolem 1510  i oznaczone  symbolem A.


VII. Nadzór i kontrola nad rozpatrywaniem i załatwianiem  skarg i wniosków

1. Nadzór w zakresie skarg i wniosków  załatwianych przez organy samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne sprawuje Wojewoda.
2. Bieżącą kontrolę prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków prowadzi Sekretarz Gminy, który wnioski przedstawia Burmistrzowi Miasta.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2013/02/25 10:11:03
Redaktor: Marcin Raś