U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Oznaczenie organu kontroli

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

Zapis z przeprowadzonej kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy

Przestrzeganie przepisów bhp dotyczących: szkoleń w dziedzinie bhp, wyposażenia pracowników w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

15, 16.03.2016

Protokół


ZaleceniaOdpowiedź na Zalecenia


Odpowiedź na Zalecenia


Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Bielawa

13.01.2016 - 31.03.2016Protokół


Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

we Wrocławiu

Kontrola zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu historycznego ośrodka miasta Bielawy – wydanych w 2015 roku

05.05.2016


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola projektu „Ekologiczne Ogrody Dydaktyczne w Bielawie dla NATURY 2000”

6.06.2016 – 17.06.2016Informacja pokontrolna
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Karcz
Data modyfikacji: 2017/04/04 12:25:22
Redaktor: Marcin Raś