U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Lp. Oznaczenie
organu kontroli
Zakres przedmiotowy
przeprowadzonej kontroli
Data kontroli
Zapis z przeprowadzonej kontroli


 1.


Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział
Polityki Społecznej
Sprawdzenie prawidłowości wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie przedłożonych dokumentów wraz z załącznikami. Terminowość załatwiania spraw.
28.02.2012
Wystąpienie
pokontrolne


2.


Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu
Sposób prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców za okres od 01.01.2012 do 21.06.2012 - jako zadania zleconego gminie ustawą.
21.06.2012

3.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu
Kontrola w zakresie spisu wyborców w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Bielawa przed upływem kadencji.

21.06.2012

4.

Najwyższa Izba Kontroli
Realizacja zadań dotyczących budownictwa mieszkalnego i gospodarowania nieruchomościami w latach 2001-201016.06.2011 - 21.05.2012

5.

Wojewoda Dolnośląski
Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.


29.02.2012 - 14.03.2012
 6.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kontrola rzeczowo-finansowa projektu: Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży przy ul. Tkackiej, Wolności, Wojska Polskiego
03.08.2012
-03.09.2012 7.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kontrola rzeczowo-finansowa projektu: Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w bielawie.


11.06.2012
-26.09.2012 8.


Archiwum Państwowe we Wrocławiu


Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwlanych.
29.10.2012
 9.


Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Gospodarka finansowa gminy Bielawa za okres od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2012 oraz wykonanie zaleceń przekazanych Gminie przez Prezesa RIO.
 27.07.2012
-06.11.2012

 10.Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kontrola na zakończenie projektu: Modernizacja i adaptacja budynku po Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego 18 w Bielawie na przedszkole.

13.11.2012 -15.11.2012


 11.Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Ustalania uprawnień do świadczeń, prawidłowości opracowywania wniosków o świadczenia.

03.12.2012 -14.12.201212.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ocena zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, dopuszczenie rozbudowy cmentarza komunalnego
20.12.2012Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Karcz
Data modyfikacji: 2017/04/04 12:25:02
Redaktor: Marcin Raś