U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Lp. Oznaczenie
organu kontroli
Zakres przedmiotowy
przeprowadzonej kontroli
Data kontroli
Zapis z przeprowadzonej kontroli


 1.


Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
we Wrocławiu
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przepisów ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o powszechnym obowiązku obrony RP
11.01.2011
 Protokół

 Wystąpienie pokontrolne2.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Oddział W Kamieńcu Ząbkowickim
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Pl. Kościelny 4
Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Sanu Cywilnego w Bielawie
11.02.2011 r.
Protokół

Zalecenia pokontrolne

Odpowiedź3.Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Kłodzko
Wizyta monitorująca trwałość mikro projektu nr EG/2006/004/19 pn." Polsko Czeskie Plenerowo-Sceniczne Spotkanie Teatralne Tolk-Folk 2007"

30.05.2011

Protokół4.

Urząd Kontroli Skarbowej we
Wrocławiu

Czynności w zakr. audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO dla Woj. Dolnośląskiego dla proj. :Budowa łącznika drogi powiatowej nr 3007 D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384"31.05.2011Protokół5.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu
Kontrola realizacji zadania pn. " Szkoła Leśna - Centrum Edukacji Ekologicznej" dofinansowanego ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu27.06.2011Protokół
6.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu
Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez obiekty objęte cyklami kontrolnymi ogólnopolskimi (17) - Określenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z art. 16a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach


19.07-01.08.2011 r.Protokół
7.


Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Dzierżoniowie
Ocena stanu technicznego i sanitarnego obiektu Urzędu Miejskiego w Bielawie12.08.2011r.Protokół8.


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego W Dzierżoniowie
Wywiązywanie sie właścicieli i zarządców z obowiązków ustawy Prawo budowlane w zakresie obiektów małej architektury na placach zabaw

25.08.2011r
Protokół
9.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Kontrola zadania pn. "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Brzeżnej, Tkackiej, Witosa, Szpakowej i Kruczej w Bielawie"

29.07.2011

Protokół
10.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Cykl kontrolny pt. "Ocena stanu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przez aglomeracje stan na dzień 31.12.2010 r."
31.08. - 05.09.2011

Protokół
11.

Wojewoda Dolnośląski
Kontrola zachowania trwałości projektu nr Z/2.02/III/3.2/735/05 pn. "Modernizacja i adaptacja wieży kościoła pw. WNMP w Bielawie dla potrzeb ruchu turystycznego"
22.07.2011
Protokół

12.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Rczeczowo-finasowa realizacja projektu pn.: "Budowa łącznika drogi powiatowej nr 3007D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384"26-30.08.2011


Informacja pokontrolna


13.
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie
Wizyta monitorująca sposób realizacji warunków umowy z dnia 9.09.2011 r. o organizacji robót publicznych
16.09.2011

Protokół


14.Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis w Kłodzku


Wizyta monitorująca realizację projektu pn. "Partnerskie Ogrody Przyjaźni


4.11.2011


Notatka informująca


15.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Kontrola w zakresie zarządzania zasobem komunalnym gminy w Urzędzie Miejskim pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa
2.11 - 10.11.2011


Protokół kontroli

Informacja pokontrolna

Odpowiedź16.


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Kontrola decyzji administracyjnych wydawanych w Urzędzie Miejskim w Bielawie z zakresu usuwania drzew i krzewów z terenu ośrodka historycznego miasta Bielawa
22.11.2011


Protokół kontroli17.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Kontrola oznakowania dróg gminnych w Bielawie


18.11.2011
Protokół z kontroli

Protokół z kontroli

Odpowiedź
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Karcz
Data modyfikacji: 2017/04/04 12:24:54
Redaktor: Marcin Raś