U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
KONTROLE ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIASTA W 2008 ROKU

1.  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Kontrola realizacji projektu – Polsko- Czeskie Spotkania Muzyczne – Muzyczna Wieża Babel – Regałowisko. W wyniku kontroli stwierdzono, że projekt został zrealizowany prawidłowo. Brak zaleceń pokontrolnych

2.       Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Kontrola realizacji projektu- Polsko -Czeskie Plenerowo - Sceniczne Spotkania Teatralne Tolk -Folk 2007. W wyniku kontroli stwierdzono, ze projekt został zrealizowany prawidłowo. Brak zaleceń pokontrolnych.

 

3.      Najwyższa Izba Kontroli

Kontrola wybranych sfer działalności Urzędu Miasta w 2005 roku. Zalecenia pokontrolne  więcej >

 

4.      Dolnośląski Urząd Wojewódzki – Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Kontrola realizacji projektu „Modernizacja i adaptacja wieży kościoła pw. WNMP w Bielawie dla potrzeb ruchu turystycznego”. W wyniku kontroli stwierdzono, że projekt zrealizowany został w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą umową o dofinansowanie projektu. We wnioskach i ustaleniach końcowych Informacji pokontrolnej, Beneficjent zobowiązany został do monitorowania realizacji wskaźników rezultatu.

5.      Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Kontrola stanu technicznego i użytkowego urządzeń i obiektów małej architektury na placach zabaw przy ulicach: Wesoła – Os. Słoneczne, Wesoła – Piłsudskiego, 1 Maja- Park Miejski. We wnioskach stwierdzono, że poprzednie zalecenia zostały zrealizowane i wskazano elementy urządzeń wymagające wymiany bądź naprawy.

6.      Urząd Kontroli Skarbowej

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności dokumentów u kontrahenta kontrolowanego w związku z postępowaniem kontrolnym w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych sp. z o. o. w Bielawie. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.

7.      Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków i wystawiania zaświadczeń. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.

 

8.      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kontrola realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Wojska Polskiego - Sikorskiego w Bielawie. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Karcz
Data modyfikacji: 2017/04/04 12:24:37
Redaktor: Marcin Raś