U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MIASTA W 2006 ROKU

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.
  Przedmiotem kontroli była realizacja projektu „Rozwój sektora MŚP w Bielawie poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej” w ramach programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2003 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze inwestycja jest realizowana zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym oraz finansowym. 2. Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspektor Pracy
  Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu
  Przedmiotem kontroli problemowej były uprawnienia związane z rodzicielstwem oraz równym traktowaniem w zatrudnieniu. W wyniku kontroli Urząd uzyskał jeden nakaz oraz dwa wystąpienia pokontrolne. 3. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Przedmiotem kontroli problemowej była organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego w Urzędzie Miasta i Radzie Miejskiej Bielawy.Kontrola w Urzędzie Miasta odbyła się bez uwag. Z kontroli przeprowadzonej w Radzie Miasta zostały przekazane zalecenia pokontrolne do realizacji. 4. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
  Przeprowadzona  została kontrola Urzędu Miejskiego w Bielawie w zakresie stosowania ulg podatkowych oraz skuteczności egzekwowania zaległości z tytułu podatków od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego w latach 2004 – 2006 ( I półrocze ). W wyniku kontroli Urząd otrzymał 10 wniosków i uwag do realizacji.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Karcz
Data modyfikacji: 2017/04/04 12:24:26
Redaktor: Marcin Raś