U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE  PRZEPROWADZONE  W  URZĘDZIE   MIASTA  W  2004 ROKU


  1. Kontrola Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

dot. kontroli działalności telekomunikacyjnej w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Urząd Miasta nie prowadzi działalności telekomunikacyjnej.

  1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wydział Zarządzania Kryzysowego dot. kontroli zakresu spraw obronnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji z zakresu zadań obronnych w Urzędzie Miasta stwierdzono, że dokumentacja została opracowana zgodnie z przepisami, jest aktualizowana a zadania obronne prowadzone na bieżąco. Nie było konieczności formułowania wniosków pokontrolnych.


  1. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Miasta Bielawa. Kontrolą objęto w szczególności okres od 1 stycznia 2002 roku do 20 września 2003 roku. W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały przekazane do realizacji komórkom organizacyjnym w Urzędzie Miasta.


  1. Starosta Dzierżoniowski

Przeprowadził kontrolę problemową z zakresu obrony cywilnej i bezpieczeństwa wewnętrznego. Kontrolą objęto okres od 1.01.2003 do czerwca 2004 roku.

Nie było konieczności formułowania wniosków pokontrolnych.


  1. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Przeprowadził kontrolę funkcjonowania i wyposażenia Gminnego Centrum Informacji w Bielawie. W wyniku kontroli stwierdzono 3 uchybienia, które zostały wyjaśnione kontrolującym i wdrożone do realizacji.


  1. Kancelaria Prezesów Rady Ministrów , Biuro do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Przeprowadziło kontrolę w zakresie wykorzystania przekazanych w 2003 r. środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na remont mostu i murów oporowych wzdłuż potoku Bielawica.  1. Archiwum Państwowe we Wrocławiu , Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim.

Przeprowadził kontrolę problemową archiwum USC w Bielawie w wyniku której przekazano trzy zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane.  1. Państwowa Inspekcja Pracy , Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Przeprowadził kontrolę wykonanych zaleceń pokontrolnych wydanych przez inspektora w wyniku kontroli w 2003 roku. Stwierdzono wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych.

  1. Najwyższa  Izba  Kontroli Delegatura we Wrocławiu.

Przeprowadziła kontrolę pod kątem wykonywania zadań przez administrację drogową  w zakresie utrzymania obiektów mostowych i tuneli w latach 2003 –2004.
Zalecenia pokontrolne zostały przekazane do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i na bieżąco, w miarę posiadanych środków  są realizowane.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Karcz
Data modyfikacji: 2017/04/04 12:24:12
Redaktor: Marcin Raś