Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
Statut

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4
W BIELAWIE
UL S.ŻEROMSKIEGO 18

SPIS TREŚCI:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. INFORMACJE O PRZEDSZKOLU
III. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
IV. ORGANY PRZEDSZKOLA
V. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
1. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Bielawie jest placówką oświatowo - wychowawczą 
działającą, jako zakład budżetowy, prowadzony przez Gminę Bielawa- adres: Urząd Miasta Bielawa Plac Wolności 1  58- 260 Bielawa.
2. Nadzór pedagogiczny nad Publicznym Przedszkolem nr 4 w Bielawie sprawuje- Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
3. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
- prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego,
- przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach.
4. Ustalona nazwa z adresem, używana przez przedszkole, brzmi:
Przedszkole Publiczne Nr 4
ul. S. Żeromskiego 18
58 – 260 Bielawa
5. Siedziba przedszkola znajduje się w budynku przy ul.S. Żeromskiego 18 oraz w 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Ludowej 11 oraz w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Gen. Grota – Roweckiego 6 w Bielawie.


§ 2
Podstawą prawną działania przedszkola jest:
- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r., Nr 67 poz. 329 
z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy i Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.


- Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
- Akt założycielski,
- Niniejszy statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną.


II . INFORMACJE O PRZEDSZKOLU


§ 3
1. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie od 6.30 do 16.30. Dzienny czas pracy 
przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny, z 
uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska. Czas od 8.00 do 13.00 jest 
przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole jest czynne przez 12 miesięcy bez przerwy wakacyjnej, chyba że zaistnieje pilna potrzeba przeprowadzenia prac remontowych na terenie placówki, wtedy w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole przez jeden miesiąc wakacyjny może być zamknięte.
3. W miarę potrzeby tworzone są w przedszkolu oddziały dla dzieci 5 i 6 – cio letnich, 
objętych jednorocznym przygotowaniem przedszkolnym.
4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 2 lub 3 posiłków:
- za dwa posiłki pobiera się opłatę wys. 50% stawki dziennej (I i II śniadanie)
- za obiad, jak wyżej.
5. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub opiekunów 
prawnych. Pełny koszt wyżywienia ponoszą również pracownicy korzystający z 
wyżywienia.
6. Rodzice, opiekunowie prawni, bądź pracownicy korzystający z wyżywienia, ponoszą 
także miesięczną opłatę partycypacyjną w kosztach przygotowywania posiłków i 
utrzymania przedszkola, wynika z ustawy z dnia 11 czerwca 2013 r i nie może przekroczyć1 zł za godzinę pobytu dziecka ponad 5 godzinną, realizację podstawy programowej .
7. Miesięczna opłata partycypacyjna nie jest stała i podlega odliczeniu w przypadku 
nieobecności dziecka. Zasady jej naliczania określa umowa zawarta z opiekunem 
prawnym lub rodzicem dziecka.

8. Opłaty za świadczenia przedszkola dokonywane są przez rodziców przelewem,
na konto bankowe podane do ogólnej wiadomości w banku WBK: 05 1090 2284 0000 0001 3238 9735
Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

9. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice (opiekunowie) nie ponoszą 
kosztów wyżywienia.

10. W dni robocze przypadające między dniami świątecznymi (wolnymi od pracy) – przedszkole pełni dyżur dla rodziców, którzy nie mogą zapewnić dzieciom w tych dniach opieki, o ile zbierze się grupa 15 dzieci. Ponadto rodzice dzieci zgłoszonych, bez względu na to, czy dzieci będą obecne, czy nie – poniosą pełne koszty, tak jakby dzieci uczestniczyły w tych dniach w zajęciach opiekuńczo – edukacyjno - wychowawczych.


III. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§ 4
1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej 
podstawy programowej.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz 
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
3. Celem przedszkola jest:
- sprawowanie opieki nad dziećmi i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych 
warunków dla prawidłowego rozwoju,
- stymulowanie i wspomaganie indywidualnego rozwoju wychowanka,
- kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i 
otaczającego go świata,
- współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
- przygotowanie dzieci do nauki w szkole.


§ 5
1. Do zadań przedszkola należy:
- zapewnienie warunków do odbywania przez dzieci 5 i 6 – cio letnie obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego,
- kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
rozwijanie ich sprawności ruchowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
- budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi 
uczuciowej z rodziną, środowiskiem lokalnym, 
- nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, przygotowanie do nauki czytania i pisania w szkole,
- umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etycznej, 
religijnej,
- integrowanie treści przekazywanych dzieciom,
- wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej 
aktywności,
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji.
- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu udzielenia dziecku i 
rodzicowi pomocy specjalistycznej,
- zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski.

-organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

- organizacja zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

2. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi 
zmianami, przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii. W tym czasie dzieci 
nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2010 nr 228, poz. 1487), w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Bielawie jest udzielana wychowankom pomoc psychologiczno – pedagogiczna, która polega na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • z zaburzeniami komunikacji językowej
  • z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu przede wszystkim z inicjatywy:
  • nauczyciela lub specjalisty
  • rodziców dziecka
  • poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistycznej
  • dziecka,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie zajęć specjalistycznych: dydaktyczno – wyrównawczych, socjoterapeutycznych i logopedycznych, a także w formie porad i konsultacji dla rodziców dziecka,
 • korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne,
 • do zadań nauczycieli udzielających pomocy należy:
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz możliwości psychofizycznych dziecka i planują sposób ich zaspokajania
  • prowadzą obserwację pedagogiczną, którą kończą analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  • prowadzą zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi w małych zespołach lub indywidualnie, w ramach  godzin do dyspozycji dyrektora,
  • informują dyrektora o konieczności objęcia dziecka pomocą p - p lub jej zakończeniem.
  • „nauczyciel po stwierdzeniu potrzeby udzielania pomocy konkretnemu dziecku/grupie, niezwłocznie podejmuje niezbędne działania ukierunkowane na konkretnego ucznia/grupę i przekazuje stosownym podmiotom (dyrektorowi, rodzicom) informację na ten temat.
  • opracowanie dla grupy dzieci lub indywidualnie – planu działań wspierających”
 • do zadań logopedy należy:
  • informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą p – p
  • prowadzenie diagnozy logopedycznej
  • udzielanie pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej
  • podejmowanie logopedycznych działań profilaktycznych
  • współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka.
 • do zadań dyrektora należy:
  • organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  •  powoływanie zespołów składających się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi
  • wyznaczenie osoby koordynującej pracę zespołów
  • na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy p – p oraz wymiar godzin, w których poszczególne zajęcia będą się odbywały – wpisuje je do Karty indywidualnych potrzeb
  • informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy lub o jej zakończeniu
  • informuje rodziców o terminie spotkania zespołu
  • wnioskuje o udział w tych spotkaniach przedstawiciela poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistycznej.
  • „organizowanie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówki po zakończeniu obserwacji pedagogicznych na początku roku szkolnego, nie później niż od II połowy października,
  • wspieranie nauczycieli – wychowawców w diagnozie dzieci i udzielaniu pomocy p-p poprzez np. organizowanie spotkań, konsultacji ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”.
 • Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:
  • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i potrzeb edukacyjnych
  • rozwijanie ich umiejętności wychowawczych i edukacyjnych.
 • Rodzice dziecka mają prawo:
  • „informacji na temat zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy p-p, zalecanych form, sposobów i czasu udzielania dziecku pomocy ,
  • wnioskowania o konsultacje ze specjalistami (lekarzem, pedagogiem, psychologiem, logopedą itp.),
  • wnioskowania o dokonanie wcześniejszej oceny efektywności form pomocy p-p przed upływem terminu ustalonego przez nauczyciela”.


§ 6
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę uwzględniając wiek dziecka, 
potrzeby środowiska, a w szczególności:
- każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek, które 
przebywają cały czas z dziećmi,
- w grupie najmłodszej, jest zatrudniona osoba do pomocy w sprawowaniu opieki nad 
dziećmi,
- podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na określonym 
terenie, ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
- ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- w trakcie wyjść poza teren przedszkola (spacery, wycieczki), zapewniona jest opieka 
nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła.
2. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez 
rodziców i opiekunów prawnych, obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania 
dzieci z przedszkola. Dzieci mogą być również odbierane przez osobę upoważnioną na 
piśmie przez rodziców lub opiekunów, zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku. 
Rodzice składają upoważnienie w pierwszych dniach września, na początku roku 
szkolnego.
3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu oraz nie może mieć 
mniej niż 18 lat.
4. Rodzice, którzy składają upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i 
bezpieczeństwo swojego dziecka.
5. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Przedszkola.


§ 7
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch nauczycielek 
pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym:
- oddział „0”czynny 5 godzin dziennie – opiece jednemu nauczycielowi,
- oddział czynny powyżej 5 godzin dziennie – opiece dwóch nauczycielek.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest  by 
nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w 
przedszkolu.
3. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może tworzyć oddziały 
zbliżone wiekiem ( 3 – 4 latki, 4 – 5 latki ) w przypadku gdy jest niewystarczająca 
ilość zgłoszeń kart jednego rocznika.


IV. ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY TYMI ORGANAMI.


§ 8
1. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, organami przedszkola są:
- dyrektor przedszkola,
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców.


§ 9
1. Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i co najmniej 5 – cio letni staż pracy.
2. Dyrektor wypełnia powierzone zadania, a w szczególności:
- ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce,
- kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówki oraz reprezentuje 
ją na zewnątrz,
- sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli,
- sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania pro – zdrowotne,
- realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców podjęte w ramach ich 
kompetencji,
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, zaopiniowanym 
przez Radę Pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie, a także 
organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola,
- wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczególnych,
- jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników 
nie będących nauczycielami,
- występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników 
przedszkola,
- współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
- przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje z działalności przedszkola.


§ 10
1. Rada Pedagogiczna:
- jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań 
dotyczących opieki,

wychowania i kształcenia dzieci,
- w skład jej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce,
- w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby 
zaproszone przez je przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
- przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,
- zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb,
- inicjatorem zebrania Rady Pedagogicznej może być:
- dyrektor przedszkola
- Rada Pedagogiczna
- organ prowadzący
- termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien być podany, w miarę możliwości na 
tydzień przed posiedzeniem,
- osoba zwołująca Radę Pedagogiczną, powinna podać wcześniej zagadnienia do 
dyskusji na zaplanowane posiedzenie,
- Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza statut przedszkola oraz jego zmiany,
- Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole, z 
wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora,
- uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów,
- zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, nauczyciele zobowiązani są do 
nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą 
naruszyć dobro osobiste,
- Rada Pedagogiczna uchwala regulamin działania, który nie może być sprzeczny ze 
statutem.
2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
- przygotowywanie projektu statutu przedszkola,
- opracowanie programu rozwoju przedszkola,
- zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków,
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
- uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej.


§ 11
1. Rada Rodziców
- jest społecznie działającym organem na rzecz placówki,
- współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i 
przedszkole,
- uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia, jakości pracy 
placówki i zaspokajania potrzeb dzieci,
- w celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może 
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
- wyboru członków do Rady Rodziców, dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu 
rodziców w jawnym głosowaniu lub na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń,
- Rada powinna liczyć, co najmniej 7 osób
- Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera 
przewodniczącego,
- zebrania Rady Rodziców są protokołowane,
- w posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć, z głosem doradczym, dyrektor 
przedszkola,
- do udziału w posiedzeniach rady, mogą być zapraszane inne osoby z głosem 
doradczym,
- powstanie Rady Rodziców pierwszej kadencji, organizuje dyrektor przedszkola na 
wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
2. Rada Rodziców:
- opiniuje program rozwoju placówki
- zatwierdza programy nauczania realizowane w placówce
- opiniuje skreślenie dziecka z listy przedszkolaków
- opiniuje statut przedszkola
- ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organu sprawującego
nadzór nad przedszkolem.
3. Szczegółowe zasady działania i współdziałania w/w organów określają regulaminy:
- obowiązki dyrektora przedszkola
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Rady Rodziców.


§ 12
1. Przedstawiciele w/w organów zobowiązani są do wzajemnego przekazywania 
informacji i planowanych sposobów działania na zebraniach ogólnych, posiedzeniach 
Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców.
2. W przedszkolu nie ma stanowiska zastępcy dyrektora. Dyrektora (podczas jego 
nieobecności w placówce) zastępuje wyznaczony przez Burmistrza Miasta Bielawy w 
porozumieniu z dyrektorem i Radą Pedagogiczną, nauczyciel tego przedszkola. 
Funkcję tę sprawuje społecznie.


§ 13
1. Organy przedszkola współdziałając ze sobą:
- dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 
ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie 
Przedszkola
- zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.
2. Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu nauczania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
poprzez formy:
- konsultacje indywidualne z dyrektorem i nauczycielami
- zajęcia otwarte
- wywieszki informacyjne na tablicy ogłoszeń
- uroczystości przedszkolne
- prelekcje dla rodziców
- bezpośrednie, rzetelne informacje na temat dziecka, jego rozwoju i zachowania
- zebrania z rodzicami, organizowane w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym
3. Rodzice mają prawo do:
- poznania zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz tematów i 
treści planów miesięcznych w danym oddziale
- uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
- wyrażania i przekazywania swoich opinii dyrektorowi lub organowi prowadzącemu i 
nadzorującemu pracę przedszkola.
4. Rodzice mają obowiązek:
- przestrzegać niniejszego Statutu Przedszkola
- respektować uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
- terminowo uiszczać opłaty za przedszkole
- informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
- zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
- dbać o schludny wygląd dziecka przyprowadzanego do przedszkola.
5. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków 
rozwoju wychowanków oraz podnoszenia poziomu placówki.


V. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 14
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych z 
organem prowadzącym.
2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac 
modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.
3. Przedszkole jest wielo oddziałowe.
4. Oddziały przedszkola, łącznie nie więcej niż 6, mogą być zlokalizowane w różnych 
siedzibach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki 
sprawowania codziennego i bezpośredniego nadzoru.


§ 15
1. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa „Arkusz 
organizacji przedszkola” opracowany przez dyrektora najpóźniej
do 21 kwietnia danego 
roku.
2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole po uzyskaniu opinii 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
- czas pracy poszczególnych oddziałów
- liczbę pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych
- ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący przedszkole
- terminy przerw w pracy przedszkola.


§ 16

1.    Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2.    Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, wypełnionego wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata lub jego rodzica/opiekuna prawnego określonych w ustawie o systemie oświaty kryteriów ustawowych i kryteriów organu prowadzącego, w określonym terminie.
3.   
W sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego Nr 4 w Bielawie:
a.     Od 1 do 10 marca rodzice dzieci zapisanych już do przedszkola składają deklaracje o woli kontynuacji świadczeń udzielanych przez przedszkole w następnym roku szkolnym.
b.   
Złożenie przez rodzica wniosku o przyjęcie po raz pierwszy dziecka do Przedszkola Publicznego Nr 4 w Bielawie w terminie od 10 marca do 31 marca  danego roku, wraz z wymaganymi dokumentami.
4.   
Kwalifikacji dzieci do przedszkola dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
5.   
W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
a.    
przedstawiciele rady rodziców,
b.   
przedstawiciele rady pedagogicznej,
c.    
przedstawiciel organu prowadzącego,
6.   
Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu odwołanie w formie pisemnej, w  terminach określonych w ustawie.
7.   
W trakcie roku szkolnego decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola, o ile są wolne miejsca.


§ 17
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat, w szczególnie uzasadnionym 
wypadku, do najmłodszej grupy przedszkolnej może uczęszczać dziecko 2,5 – letnie.
2. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do przedszkola może uczęszczać dziecko, które nie ukończyło 8 lat, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.


§ 18
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci 
zgrupowanych w oddziały według wieku dzieci ( 3 –latki, 4 – latki itd.) lub zbliżonego 
wieku (3 – 4 – latki, 5 – 6 – latki).
2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci, w zależności od 
potrzeb placówki i realizacji założeń programowych, a także zainteresowań czy 
uzdolnień.


§ 19
1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. W uzasadnionych przypadkach do 
oddziału mogą być przyjęte pojedyncze przypadki dzieci niepełnosprawnych (jedno 
dziecko w oddziale).
2. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu opinii 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju 
psychofizycznego i stan zdrowia.

3. Organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli przedszkole takie wspomaganie prowadzi, a także organizację zajęć rewalidacyjno- wychowawczych jeżeli przedszkole takie zajęcia prowadzi.


§ 20
1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:
- podstawy programowej opracowanej przez MEN
- programu wychowania w przedszkolu, wybranego z zestawu programów przez Radę 
Pedagogiczną.
2. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora i 
Radę Pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad higieny pracy, wymagań zdrowia, 
oczekiwań rodziców i założeń programowych.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel któremu powierzono opiekę nad 
danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb dzieci.
4. Godzina zajęć wychowawco – dydaktyczno – opiekuńczych w przedszkolu trwa 60 
minut.
5. W miarę możliwości, przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe, wymienione w ofercie przedszkola na dany rok szkolny bez pobierania dodatkowych opłat od rodziców. Czas tych zajęć dostosowany jest do 
możliwości rozwojowych dzieci i wynosi w gr. 3 – 4 – latków ok. 15 minut, a w gr. 5 – 
6 – latków ok. 30 minut.

a.      w ramach opłaty 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad podstawę programową (czyli ze środków dofinansowania państwa do przedszkoli), zatrudniając nauczyciela (instruktora), prowadzącego takie zajęcia,

b.    j.w, bez zatrudniania dodatkowego nauczyciela, wykorzystując wiedzę, umiejętności, predyspozycje i kwalifikacje zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych wymienionych w ofercie przedszkola na dany rok szkolny,

c.     zajęcia dodatkowe mogą być ponadto prowadzone nieodpłatnie przez rodziców dzieci, w formie darowizny, o ile rodzic posiada odpowiednie kwalifikacje.


§ 21
1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
- 4 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci
- kuchnię z zapleczem magazynowym
- pomieszczenia biurowe i administracyjno – gospodarcze.
2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi - do umiejętności i możliwości dzieci w różnym wieku – urządzeniami.
3. W sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt 
dzieci na świeżym powietrzu.


§ 22
1. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu 
wychowawczo – dydaktycznego i opieki, uwzględniając zasady:
- zaspakajania potrzeb dzieci
- różnorakiej aktywności
- indywidualnego podejścia do każdego dziecka
- organizowania życia społecznego i respektowania obowiązujących w dziecięcej 
społeczności norm
- szeroko pojmowanej integracji.
2. Prawa dziecka w przedszkolu realizowane są poprzez właściwie zorganizowany proces 
wychowawczo – dydaktyczny, zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej.
3. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Ubezpieczenie obowiązuje przez cały rok szkolny.
4. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice lub opiekunowie prawni we 
wrześniu na początku nowego roku szkolnego.


§ 23
1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, dyrektor przedszkola może z 
miesięcznym okresem wypowiedzenia, skreślić dziecko z listy wychowanków, gdy:
- nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka trwa ponad miesiąc
- rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole za więcej niż jeden miesiąc
- dziecko stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych wychowanków.


VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


§ 24
1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i 
obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają 
odrębne przepisy.


§ 25
1. Nauczyciel ma obowiązek:
- tworzenia warunków do optymalnego i pełnego rozwoju każdego dziecka we 
wszystkich sferach,
- rozpoznawania potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków,

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć organizowanych przez przedszkole.
- prowadzenia  obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji.
- informowania rodziców o postępach dzieci,
- systematycznego planowania i realizowania zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
bezpośrednio z dziećmi,
- realizowania zadań i czynności wynikających ze Statutu Przedszkola,
- udziału w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej,
- aktywnego uczestnictwa w WDN na terenie placówki oraz w innych formach 
doskonalenia zawodowego,
- systematycznego pogłębiania wiedzy pedagogicznej,
- dokonywania ewaluacji własnej pracy wychowawczo – dydaktycznej,
- ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem jego rozwoju społeczno – 
emocjonalnego, fizycznego oraz poziomu wiedzy i umiejętności,
- podejmowania działań w zakresie integracji ze środowiskiem rodzinnym dziecka i 
lokalnymi instytucjami,
- współdziałania ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej oraz zdrowotnej,
- prowadzenia dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami,
- wykonywania poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce,
- przestrzegania przepisów BHP i p/poż,
- terminowego wykonywania badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z 
przepisami,
- niezwłocznego informowania o nieobecności z powodu choroby w celu przygotowania 
zastępstwa na czas nieobecności,
- dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzegania zasad współżycia 
społecznego,
- przestrzegania tajemnicy służbowej,
- natychmiastowego reagowania na wszelkie sytuacje i zachowania dzieci zagrażające 
ich zdrowiu bądź życiu.

2. Nauczyciel ma prawo do:
- realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,
- znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego,
- podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania,
- decydowania o wyborze form i metod pracy,
- opracowywania i wdrażania projektów, eksperymentów pedagogicznych i programów 
własnych, jako formy doskonalenia warsztatu pracy i podnoszenia jakości pracy 
placówki,
- ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego,
- możliwości prawidłowego przebiegu stażu,
- pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w 
podejmowaniu nowatorskich form pracy,
- znajomości systemu motywującego do pracy,
- publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą, dzielenie się wiedzą i 
doświadczeniem z innymi w czasopismach i za pośrednictwem Internetu,
- promowania swoich działań w środowisku lokalnym,
- uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach w ramach WDN, zgodnie z potrzebami i 
oczekiwaniami placówki,
- uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami wychowania 
przedszkolnego i szkoły,
- dofinansowania doskonalenia zawodowego w ramach posiadanych środków 
finansowych zgodnie z potrzebami placówki,
- wynagrodzenia za swoją pracę,
- urlopu wypoczynkowego,
- uprawnień o charakterze socjalnym,
- nagród i wyróżnień.

3. Nauczyciel odpowiada za:
- życie, zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne oraz za harmonijny rozwój 
powierzonych jego opiece, dzieci,
- dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie,
- stan zdrowia i schludny wygląd wychowanków w czasie ich pobytu w przedszkolu,
- wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków i czynności dodatkowych,
- sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach,


§ 26
1. Zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczycieli (instruktorów) prowadzących 
zajęcia dodatkowe:
Obowiązkiem nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia dodatkowe, jest:
- planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za 
ich jakość,
- rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków,
- dokumentowanie zajęć w dzienniku zajęć dodatkowych,
- informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci,
- przestrzeganie przepisów BHP i p/poż.,
- terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych, zgodnie z przepisami,
- dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia 
społecznego.

2. Nauczyciel/instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe, odpowiada za:
- życie, zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne oraz za harmonijny rozwój 
powierzonych jego opiece dzieci,
- dobre imię przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy 
do pracy w należytym stanie.


§ 27
1. Każdemu z pozostałych pracowników powierza się określony zakres obowiązków.
2. Do obowiązków intendenta należy:
- kierowanie pionem żywienia i prowadzenie dokumentacji zgodnie z 
zasadami GHP i GMP
- kierowanie pionem zaopatrzenia przedszkola 
- prowadzenie druków ścisłego zarachowania stanowiących dowody wpłat 
za żywienie,
- prowadzenie podkasy żywieniowej,
- opracowywanie dekadowych jadłospisów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,
- zabezpieczenie surowców żywieniowych,
- prowadzenie dokumentacji żywieniowej i magazynowej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,
- wydawanie produktów żywieniowych celem realizacji jadłospisu 
dziennego, prowadzenie dokumentacji wydawanych surowców,
- realizacja zakupów wyposażenia materialnego placówki zgodnie z 
decyzjami dyrektora,
- informowanie o codziennym jadłospisie rodziców dzieci,
- dokonywanie zakupu odzieży ochronnej, wg osobistych przydziałów, 
prowadzenie w tym zakresie ewidencji,
- zabezpieczanie placówki w środki czystości, 
- utrzymywanie w czystości magazynu spożywczego i urządzeń 
chłodniczych, 
- dokonywanie miesięcznego rozliczenia żywienia na podstawie 
dokumentacji w formie zestawień miesięcznego zużycia,
- przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji majątku przedszkola zgodnie z 
przepisami,
- wykonywanie innych poleceń dyrektora przedszkola wynikających z 
organizacji pracy w placówce,
- pomaganie kucharce w przygotowywaniu posiłków wg potrzeb
- przestrzeganie przepisów BHP i p/poż.
- zgłaszanie dyrektorowi zauważonych usterek i awarii, które w następstwie 
mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia przebywających w 
przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu 
przedszkola,
- dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie 
może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub 
moralne,
- wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki, zleconych 
przez dyrektora.

3. Do obowiązków kucharki należy:

- uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu wg nich posiłków;
- prowadzenie pionu żywienia oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami 
dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej:
- pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach;
- pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą 
i odpowiednie zabezpieczenie ich do czasu użycia;
- przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem o ile 
do kuchni zostaną oddelegowani inni pracownicy przedszkola (intendent);
- natychmiastowe zgłaszanie intendentowi powstałych usterek oraz wszelkich 
nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia;
- dbanie o najwyższą, jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych 
godzinach: 8:00 – I śniadanie,10:30 – II śniadanie, 13:30 – obiad;
- uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni;
- odpowiedzialność za:
- ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków;
- art. spożywczych pobranych z magazynu;
- właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia;
- oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem;
- zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością;
- wzorową czystość w kuchni, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej;
- wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w 
przedszkolu;
- przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych, 
dyscypliny pracy, BHP i ppoż.;
- kontrola właściwego funkcjonowania urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej, 
gaśnic, zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

4. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:

- utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach,
- codzienne odkurzanie wykładzin, mycie podłóg, wycieranie kurzu z półek, szafek, 
parapetów, zabawek, czyszczenie sanitariatów za pomocą środków dezynfekujących, 
omiatanie ścian, opróżnianie koszy, wietrzenie sal,  podczas nieobecności dzieci, 
rozstawianie naczyń przed posiłkami, porcjowanie posiłków zgodnie z zaleconą 
gramaturą, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, sprzątanie po posiłkach,
- prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji przydzielonych pomieszczeń,
- dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku) ,
- używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków,
- używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem,
- pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy 
po zajęciach,
- uczestniczenie w spacerach, wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
- przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej 
efektywny,
- przestrzeganie przepisów BHP i p/poż.,
- zgłaszanie dyrekcji zauważonych usterek i awarii, które mogą stanowić zagrożenie dla 
zdrowia i życia przebywających w budynku osób,
- dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić 
przedszkole lub konkretne osoby na szkody moralne lub materialne,
- zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez pozwolenia dyrektora,
- informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, 
względnie o nadużyciach,
- wyłączanie urządzeń z kontaktów po zakończonej pracy, zakręcanie wody, 
zabezpieczanie pomieszczeń przed włamaniem,
- dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia,
- wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki, zleconych przez 
dyrektora.


§ 28
1. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola zobowiązany jest zwracać uwagę na osoby 
postronne przebywające na terenie przedszkola, a w razie potrzeby zawiadomić o tym 
fakcie dyrektora przedszkola.
2. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola zobowiązany jest niezwłocznie 
zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona 
przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.


VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ


§ 29
1. Przedszkole jest zakładem budżetowym GMINY, który koszty swojej działalności 
pokrywa z przychodów własnych, pochodzących z opłat rodziców/ opiekunów dzieci 
uczęszczających do przedszkola oraz z budżetu GMINY.
2. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł.
3. Gospodarowanie tymi źródłami określają odrębne przepisy.


§ 30
1. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego 
projekt przygotowuje dyrektor placówki wraz z Radą Pedagogiczną.
2. Plan finansowy zatwierdza Burmistrz Miasta Bielawa.
3. Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań w 
wysokości kwot określonych w planie finansowym i ponosi za nie odpowiedzialność 
wobec Burmistrza Miasta.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 31
1. Przedszkole przechowuje i prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Obsługa administracyjno – techniczna i finansowa przedszkola wykonywana jest przez MZPO w Bielawie.

Statut Przedszkola został opracowany i uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia
28 listopada 2017 r.


Rada Pedagogiczna:
Dyrektor:


Osoba odpowiedzialna za treść: Wanda Tchoryk
Data modyfikacji: 2019/08/01 18:17:55
Redaktor: Piotr Domagała