Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
Regulamin

Regulamin organizacyjny
Przedszkola Publicznego Nr 4
w Bielawie

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Przedszkola Publicznego Nr 4 w Bielawie, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy i zasady działania stanowisk samodzielnych.


§ 2
Przedszkole Publiczne Nr 4 jest zakładem budżetowym i zostało powołane do życia na mocy Uchwały NR V/62/11 Rady Miasta Bielawa z dnia 23 lutego 2011 r.

 

§ 3
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Bielawie działa w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004/256/2527 ze zm.),
 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006/97/674 ze zm.),
 • Rozporządzenie RM z dnia 8 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2009/50/398 ze zm.),
 • Akty wykonawcze do ustaw związane z organizacją kształcenia i wychowania, zasadami zatrudniania i zwalniania, nagradzania i karania, BHP, prawem budżetowym,
 • Statut Przedszkola,
 • Regulaminy poszczególnych organów przedszkola
 • Regulamin Pracy, premiowania i ZFŚS.

 

§ 4
Działalność przedszkola podlega nadzorowi:

 • Gminy Bielawa – jako organu prowadzącego,
 • Kuratorium Oświaty – jako organu nadzorującego.

 

§ 5
1.Przedszkole Publiczne Nr 4 jest wyodrębnionym finansowo i organizacyjnie zakładem budżetowym, rozliczanym z budżetu miasta.
2.Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3.Kierownikiem przedszkola jest Dyrektor.
4.Przedszkole mieści się w budynku przy ul. S. Żeromskiego 18 w Bielawie

 

II. CELE I ZADANIA

 

§ 6
1.Przedszkole jest zakładem budżetowym miasta powołanym do wychowania i bezpłatnego nauczania w zakresie, co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie w zakresie: wychowania, opieki, edukacji.
3.Do szczególnych zadań przedszkola, należy:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • organizowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
 • dbanie o prawidłowy rozwój dzieci, ich zdrowie i bezpieczeństwo
 • przygotowanie dzieci do nauki w szkole,
 • współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania i opieki,
 • realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów oraz uchwał Gminy
 • realizacja obowiązków i uprawnień przysługujących placówce, jako pracodawcy w zakresie przepisów prawa pracy i ustawy o systemie oświaty.

4.Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola.

 

III. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 7
Organami przedszkola są:

 • dyrektor przedszkola
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców

 

§ 8
Szczegółowe kompetencje i zasady współdziałania organów określa Statut Przedszkola, a ponadto:
1.Dyrektor przedszkola dokonuje czynności związanych z prowadzeniem placówki zawartych w Pełnomocnictwie Zarządu Miasta w Bielawie oraz wypełnia zakres obowiązków i uprawnień określony przez Burmistrza Miasta.
2.Rada Pedagogiczna obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.
3.Rada Rodziców obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

 

§ 9
Strukturę organizacyjną przedszkola stanowią:
1.Dyrektor - kierownictwo przedszkola
2.Personel Pedagogiczny – nauczyciele
3.Personel administracyjny – intendent
4.Personel obsługowy:

 • kucharz
 • woźne oddziałowe.

 

§ 10
1.Personel przedszkola podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
2.Przydział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy czynności zatwierdzone przez Dyrektora, zawarte w Regulaminie Pracy Przedszkola Publicznego Nr 4 w Bielawie.
3.Wielkość zatrudnienia w przedszkolu ustala Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z organem prowadzącym, w ramach posiadanych środków finansowych.

 

IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 11
Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

 • praworządności
 • racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym
 • służebności względem społeczności
 • jedoosobowego kierownictwa
 • kontroli wewnętrznej
 • podziału zadań między personelem pedagogicznym i administracyjno – obsługowym
 • wzajemnego współdziałania i respektowania zasad współżycia społecznego.

 

§ 12
1.Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się obowiązującymi przepisami prawa i zasadami zawartymi w Kodeksie Etycznym przedszkola Publicznego Nr 4 – do przestrzegania których są zobowiązani.
2.Pracownicy w przedszkolu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Pracy i współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

§ 13
1.Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.
2.Zakupy i remonty bieżące są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

§ 14
1.Jedoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego wynikających ze służbowego podporządkowania.
2.W razie nieobecności Dyrektora, jego tymczasowe obowiązki przejmuje nauczyciel zaproponowany przez Dyrektora i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną.

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 15
Realizację zadań przedszkola wyznaczają:

 • roczny i długofalowy plan pracy,
 • kalendarz imprez przedszkolnych
 • plan nadzoru pedagogicznego
 • plan finansowy
 • postanowienia Rady Pedagogicznej.

 

§ 16
Realizacja planów dokonuje się przez indywidualny przydział zadań, a ocena ich wykonania jest zgodna z kryteriami zawartymi w Statucie Przedszkola, regulaminie Pracy, regulaminie wynagradzania i ZFŚS.

 

§ 17
Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania.


Podpisy pracowników przedszkola: 

Dyrektor przedszkola:


Osoba odpowiedzialna za treść: Wanda Tchoryk
Data modyfikacji: 2017/01/31 17:17:09
Redaktor: Piotr Domagała