szukaj >

bip_logo_pl
PROCEDURA ZAŁATWIANIA SPRAW

Rodzaj spraw podlegających załatwianiu:
-         sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania placówki
-         sprawy dotyczące wychowanków
-         sprawy dotyczące pracowników

Sposób załatwiania  spraw:
-     forma odręczna ( zwięzła odpowiedź bezpośrednio na otrzymanym piśmie lub sporządzeniu na nim odręcznej notatki załatwiającej  sprawę)

forma korespondencyjna ( sporządzanie pisma załatwiającego sprawę )

-    inną (np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na formularzu).

Sprawy załatwiane są  według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Sprawy załatwia się w sposób:
-  tymczasowy - gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
-  ostateczny - gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

Przy załatwianiu spraw wykorzystuje się formularze i druki przewidziane przepisami szczególnymi.
Najczęściej stosowanym sposobem, załatwiania spraw jest  sposób korespondencyjny. Przy zastosowaniu sposobu korespondencyjnego  sporządza się pismo załatwiające sprawę.
Pismo sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden stanowi kopię.
Wszystkie sprawy załatwiane są zgodnie z terminami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami .


Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Łęgosz
Data modyfikacji: 2015/03/14 00:02:18
Redaktor: Iwona Łęgosz