Straż Miejska Bielawy

szukaj >

bip_logo_pl
STATUT

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY NR XXXIX/269/09 z dnia 25 marca 2009 r.

Statut Straży Miejskiej Bielawy

 

§ 1

1.    Straż Miejska, zwana dalszej części „Strażą”, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie ustawy o strażach gminnych.

2.    Siedziba Straży Miejskiej mieści się w Bielawie.

3.    Straż swoim zakresem działalności obejmuje gminę Bielawa.

4.    Strażą kieruje Komendant na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Bielawy.

 

§ 2

Straż działa w formie jednostki budżetowej i jest samorządową formacją, utworzoną do ochrony porządku publicznego.

 

§ 3

Organizację i zasady funkcjonowania Straży określa regulamin Straży nadany
w drodze odrębnej uchwały Rady Miejskiej Bielawy.

 

§ 4

Straż prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.


§ 5

1.    Straż jest pracodawcą osób w niej zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Straży wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Komendant.

2.    Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa
i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy nadany przez Komendanta.

3.    Warunki wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą ustala regulamin wynagradzania nadany przez Komendanta.

 

§ 6

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Osoba odpowiedzialna za treść: Dariusz Bogulak
Data modyfikacji: 2018/08/07 15:30:57
Redaktor: Dariusz Bogulak