Straż Miejska Bielawy

szukaj >

bip_logo_pl
REGULAMIN

UCHWAŁA Nr XXXIX/270/09

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Bielawy.

               

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala Regulamin Straży Miejskiej Bielawy o następującej treści:


REGULAMIN

STRAŻY MIEJSKIEJ BIELAWY

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Straży Miejskiej, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej, zwanej dalej „Strażą”.§ 2

1.    Straż jest jednostką organizacyjną Gminy Bielawa utworzoną uchwałą nr XXVI/219/91 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 20 grudnia 1991 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Bielawy oraz Zarządzeniem nr 6/91 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 30 grudnia 1991 roku w sprawie utworzenia straży Miejskiej Bielawy.

2.    Terenem działania Straży jest obszar administracyjny miasta Bielawa.

 

§ 3

Straż jest samorządową umundurowaną formacją wykonującą zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 ,poz. 779 z póź. zm.) i innych ustaw oraz przepisów prawa miejscowego.

 

§ 4

Straż jest jednostką budżetową, której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem Miasta Bielawa.

 

§ 5

1.    Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Bielawa, po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

2.    Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Miasta Bielawa.

3.    Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz Miasta Bielawa, a w zakresie fachowym Komendant Główny Policji przez Komendanta Głównego Policji we Wrocławiu.

4.    Komendant przedkłada roczne sprawozdanie z działalności Straży Burmistrzowi Miasta Bielawa.

 

§ 6

Komendant Straży organizuje pracę Straży, jest przełożonym wszystkich pracowników oraz reprezentuje Straż na zewnątrz.

 

§ 7

1.    Komendant kieruje pracą wszystkich pracowników Straży oraz odpowiada za prawidłowe wykonywanie przez nich zadań.

2.    Komendant określa rozkład czasu pracy w Straży.

3.    W razie nieobecności Komendanta Strażą kieruje wyznaczony przez niego Strażnik.

 

§ 8

Komendant Straży realizuje plan finansowy Straży.

 

§ 9

1.    W Straży funkcjonują następujące stanowiska:

1)      Komendant

2)      Strażnicy

3)      Główny Księgowy

2.    Graficzny schemat struktury organizacyjnej Straży przedstawia załącznik do Regulaminu.

 

§ 10

1. Umundurowanie, legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne strażników miejskich określają odrębne przepisy.

2. Regulamin gospodarki przedmiotami umundurowania określa Komendant w drodze zarządzenia.

 

§ 11

Stanowiska służbowe oraz zasady wynagradzania pracowników Straży określają przepisy prawa dotyczące zasad wynagradzania wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 12

1.    Statut prawny pracowników Straży określa ustawa o strażach gminnych oraz ustawa o pracownikach samorządowych.

2.    Obowiązki Straży jako pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy  obowiązki pracowników Straży, sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy określa Regulamin Pracy.

 

§ 13

Dokonywanie zmian w Regulaminie odbywa się w trybie określonym dla jego nadania.

 

Rozdział 2

Postanowienia końcowe.

 

§ 14

Traci moc uchwała Nr XXXIV/267/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Bielawy.

 

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta.

 

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Osoba odpowiedzialna za treść: Dariusz Bogulak
Data modyfikacji: 2018/08/06 13:32:00
Redaktor: Dariusz Bogulak