Straż Miejska Bielawy

szukaj >

bip_logo_pl
Podstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych /Dz. U. Nr 123, poz.779/.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych niektórych czynności /Dz. U. Nr 84, poz. 536/.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi oraz zakresu, w jakim Komendant Główny Policji sprawuje fachowy nadzór nad strażami i udziela im pomocy /Dz. U. Nr 49, poz. 309/.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie trybu i zasad uznawania pojazdów straży gminnych za pojazdy uprzywilejowane /Dz. U. Nr 34, poz. 192/.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej krótkiej przez strażników gminnych /Dz. U. Nr 90, poz. 571/.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)/Dz. U. Nr 112, poz. 713/.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca1998 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji przez straże gminne /Dz. U. Nr 32, poz.172 ze zm./.

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /tekst jedn. Dz. U. Nr 101, poz. 1092 z 2000 r./.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego /Dz. U. Nr 70, poz. 410 ze zm./.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób /Dz. U. Nr 107, poz. 501/.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym /Dz. U. Nr 90, poz. 995 ze zm./.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień /Dz. U. Nr 124, poz. 794/.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) /Dz. U. Nr 161, poz. 1108/.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień /Dz. U. Nr 129, poz. 611/.

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. ze zm./.

 • Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 21, poz. 124 ze zm./.

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji /Dz. U. Nr 53, poz. 549/.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 61, poz. 708/.


Osoba odpowiedzialna za treść: Dariusz Bogulak
Data modyfikacji: 2004/03/30 14:03:16
Redaktor: Dariusz Bogulak