Straż Miejska Bielawy

szukaj >

bip_logo_pl

UCHWAŁA Nr XXXIX/270/09
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 25 marca 2009 roku


w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Bielawy.


i uchwała Nr 22/210/16
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 kwiecień 2016 


Tekst ujednolicony


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o strażach gminnych (Dz.U.Nr 123, poz.779 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala Regulamin Straży Miejskiej Bielawy o następującej treści:


 


REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ BIELAWY


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


 


§1


Regulamin Straży Miejskiej, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej, zwanej dalej „Strażą”.


 


§2 1. Straż jest jednostką organizacyjną Gminy Bielawa utworzoną uchwałą nr XXVI/219/91 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 20 grudnia 1991 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Bielawy oraz Zarządzeniem nr 6/91 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 30 grudnia 1991 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Bielawy.

 2. Terenem działania Straży jest obszar administracyjny miasta Bielawa.


 


§3


Straż jest samorządową umundurowaną formacją wykonującą zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U.Nr 123, poz.779 z późn.zm.) i innych ustaw oraz z przepisów prawa miejscowego.


 


§4


Straż jest jednostką budżetową, której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem Miasta Bielawa.


 


§5 1. Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Bielawa, po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

 2. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Miasta Bielawa.

 3. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz Miasta Bielawa, a w zakresie fachowym Komendant Główny Policji poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

 4. Komendant przedkłada roczne sprawozdanie z działalności Straży Burmistrzowi Miasta Bielawa.


 


§6


Komendant Straży organizuje pracę Straży, jest przełożonym wszystkich pracowników oraz reprezentuje Straż na zewnątrz.


 


§7 1. Komendant kieruje pracą wszystkich pracowników Straży oraz odpowiada za prawidłowe wykonywanie przez nich zadań.

 2. Komendant określa rozkład czasu pracy w Straży.

 3. W razie nieobecności Komendanta Strażą kieruje Zastępca Komendanta: Do zadań Zastępcy Komendanta należy:

  1. koordynowanie współpracy z Policją oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego,

  2. współdziałanie z Policją m.in. w zakresie dyslokacji patroli, zabezpieczenia zgromadzeń i imprez publicznych,

  3. zapewnienie sprawnego koordynowania siłami Straży, szczególnie w przypadku realizacji zadań wymagających podjęcia współpracy pomiędzy referatami i zespołami,

  4. dokonywanie analizy i oceny w zakresie prawidłowości istniejących procedur oraz podejmowanie działań zmierzających do eliminacji pojawiających się niekorzystnych zjawisk mających wpływ na funkcjonowanie Straży, zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu informacji o bieżących wydarzeniach w zakresie pełnienia służby".
  


§8


Komendant Straży realizuje plan finansowy Straży.


 


§9 1. W Straży funkcjonują następujące stanowiska:

  1. Komendant,

  2. Zastępca Komendanta,

  3. Strażnicy – w tym aplikanci, młodsi strażnicy, strażnicy, starsi strażnicy,

  4. Główny Księgowy,

  5. Pracownik gospodarczy - sprzątaczka. 2. Graficzny schemat struktury organizacyjnej Straży przedstawia załącznik do Regulaminu.

 3. W strukturze organizacyjnej Straży wyodrębnia się następujące referaty:

  1. Patrolowo-interwencyjny,

  2. Dzielnicowy 4. Do zadań referatu patrolowo – interwencyjnego należy w szczególności:

  1. dążenie do ograniczenia naruszeń prawa, a w przypadku ich zaistnienia zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu,

  2. podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,

  3. pełnienie służby patrolowej w miejscach zagrożonych przestępczością i wykroczeniami oraz innymi zjawiskami patologii społecznej,

  4. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom naruszającym bezpieczeństwo i porządek publiczny, a w przypadku ich wystąpienia podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do jego przywrócenia,

  5. zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach publicznych oraz środkach komunikacji i publicznego transportu, także w ruchu drogowym, w ramach posiadanych kompetencji;

  6. zabezpieczanie miejsc zdarzeń, ustalanie świadków oraz zabezpieczanie mienia przed jego dalszą utratą lub zniszczeniem,

  7. zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom w tym w szczególności popełnianym przez nieletnich, zapobieganie i zwalczanie demoralizacji nieletnich,

  8. nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze społecznością lokalną w celu tworzenia atmosfery poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za zapobieganie zagrożeniom.
  1. Do zadań referatu dzielnicowego należy w szczególności:

  1. utrzymywanie bezpośredniego kontaktu ze społeczeństwem, zapewniającego poznanie opinii społecznej w kwestii bezpieczeństwa oraz uzyskiwanie wiedzy z zakresu występujących zagrożeń i problemów nękających obywateli,

  2. przekazywanie społeczeństwu treści profilaktycznych w kwestii zapobiegania zagrożeniom, współpracy ze strażą, a w szczególności powiadamiania jej o niepokojących zjawiskach i udzielanie pomocy ofiarom przestępstw,

  3. organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach ze społeczeństwem, samorządami lokalnymi, z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami i rodzicami, i informowanie o istniejących zagrożeniach i sposobach im przeciwdziałania,

  4. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie odpowiedzialności karnej za popełnione przez nieletnich czyny karalne, uświadamianie dzieci i młodzieży szkolnej o szkodliwości zażywania narkotyków i spożywania alkoholu, informowanie społeczeństwa o prawnych konsekwencjach posiadania i rozprowadzania narkotyków oraz sprzedaży alkoholu, poprzez organizowanie prelekcji i pogadanek,

  5. współpraca z przedstawicielami Rodzinnych Ogródków Działkowych na rzecz zapobiegania kradzieżom z włamaniem do domków i altan,

  6. realizacja pozostałych ustawowych zadań Straży na podległym terenie działania, z uwzględnieniem analizy występujących zagrożeń i pojawiających się potrzeb.
 


§10 1. Umundurowanie, legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne strażników miejskich określają odrębne przepisy.

 2. Regulamin gospodarki przedmiotami umundurowania określa Komendant w drodze zarządzenia.


 


§11Stanowiska służbowe oraz zasady wynagradzania pracowników Straży określają przepisy prawa dotyczące zasad wynagradzania wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.


 


 


§12 1. Status prawny pracowników Straży określa ustawa o strażach gminnych oraz ustawa o pracownikach samorządowych.

 2. Obowiązki Straży jako pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy, obowiązki pracowników Straży, sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy określa Regulamin Pracy.


 


§13


Dokonywanie zmian w Regulaminie odbywa się w trybie określonym dla jego nadania.


 


Rozdział 2
Postanowienia końcowe


 


§14


Traci moc uchwała Nr XXXIV/267/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Bielawy.


 


§15


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


 


§16


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 


Przewodniczący RM
Leszek Stróżyk  Załącznik: schemat SM 22/210/16Osoba odpowiedzialna za treść: Dariusz Bogulak
Data modyfikacji: 2018/08/06 15:01:21
Redaktor: Dariusz Bogulak