Straż Miejska Bielawy

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała NR 22/210/16
z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/270/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Bielawy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXIX/270/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Bielawy wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 7 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „W razie nieobecności Komendanta Strażą kieruje Zastępca Komendanta: Do zadań Zastępcy Komendanta należy: • koordynowanie współpracy z Policją oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego,

 • współdziałanie z Policją m.in. w zakresie dyslokacji patroli, zabezpieczenia zgromadzeń i imprez publicznych,

 • zapewnienie sprawnego koordynowania siłami Straży, szczególnie w przypadku realizacji zadań wymagających podjęcia współpracy pomiędzy referatami i zespołami,

 • dokonywanie analizy i oceny w zakresie prawidłowości istniejących procedur oraz podejmowanie działań zmierzających do eliminacji pojawiających się niekorzystnych zjawisk mających wpływ na funkcjonowanie Straży, zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu informacji o bieżących wydarzeniach w zakresie pełnienia służby". 1.  w § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „W Straży funkcjonują następujące stanowiska: • Komendant,

 • Zastępca Komendanta,

 • Strażnicy – w tym aplikanci, młodsi strażnicy, strażnicy, starsi strażnicy,

 • Główny Księgowy,

 • Pracownik gospodarczy - sprzątaczka". 1. w § 9 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: „W strukturze organizacyjnej Straży wyodrębnia się następujące referaty: • Patrolowo-interwencyjny,

 • Dzielnicowy”. 1. w § 9 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: „Do zadań referatu patrolowo – interwencyjnego należy w szczególności: • dążenie do ograniczenia naruszeń prawa, a w przypadku ich zaistnienia zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu,

 • podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,

 • pełnienie służby patrolowej w miejscach zagrożonych przestępczością i wykroczeniami oraz innymi zjawiskami patologii społecznej,

 • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom naruszającym bezpieczeństwo i porządek publiczny, a w przypadku ich wystąpienia podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do jego przywrócenia,

 • zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach publicznych oraz środkach komunikacji i publicznego transportu, także w ruchu drogowym, w ramach posiadanych kompetencji;

 • zabezpieczanie miejsc zdarzeń, ustalanie świadków oraz zabezpieczanie mienia przed jego dalszą utratą lub zniszczeniem,

 • zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom w tym w szczególności popełnianym przez nieletnich, zapobieganie i zwalczanie demoralizacji nieletnich,

 • nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze społecznością lokalną w celu tworzenia atmosfery poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za zapobieganie zagrożeniom”. 1. w § 9 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: „Do zadań referatu dzielnicowego należy w szczególności: • utrzymywanie bezpośredniego kontaktu ze społeczeństwem, zapewniającego poznanie opinii społecznej w kwestii bezpieczeństwa oraz uzyskiwanie wiedzy z zakresu występujących zagrożeń i problemów nękających obywateli,

 • przekazywanie społeczeństwu treści profilaktycznych w kwestii zapobiegania zagrożeniom, współpracy ze strażą, a w szczególności powiadamiania jej o niepokojących zjawiskach i udzielanie pomocy ofiarom przestępstw,

 • organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach ze społeczeństwem, samorządami lokalnymi, z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami i rodzicami, i informowanie o istniejących zagrożeniach i sposobach im przeciwdziałania,

 • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie odpowiedzialności karnej za popełnione przez nieletnich czyny karalne, uświadamianie dzieci i młodzieży szkolnej o szkodliwości zażywania narkotyków i spożywania alkoholu, informowanie społeczeństwa o prawnych konsekwencjach posiadania i rozprowadzania narkotyków oraz sprzedaży alkoholu, poprzez organizowanie prelekcji i pogadanek,

 • współpraca z przedstawicielami Pracowniczych Ogródków Działkowych na rzecz zapobiegania kradzieżom z włamaniem do domków i altan,

 • realizacja pozostałych ustawowych zadań Straży na podległym terenie działania, z uwzględnieniem analizy występujących zagrożeń i pojawiających się potrzeb”. 1. Graficzny schemat struktury organizacyjnej Straży otrzymuje treść stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
        Zbigniew Dragan


Osoba odpowiedzialna za treść: Dariusz Bogulak
Data modyfikacji: 2016/08/05 13:56:29
Redaktor: Dariusz Bogulak