Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
NIEZBĘDNE INFORMACJE


Wypłatą świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) w Gminie Bielawa zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych  mieszczący się w Bielawie ul. 3 Maja 20.


Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 1 w godz.

PON, ŚR, CZW 7.30 - 15.30
WT
7.30 - 16.30
PT
7.30 - 14.30
lub tel. 748 333 335. wew 101, 102


Kierownikiem Działu jest mgr Michał Słota.
Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy.DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA PRAWA  DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

 

NA OKRES OD 01.10.2017r DO 30.09.2018r

 

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko (bez ustalania dochodu) do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 

1. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu;

2. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858);

3. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka lub oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

7.  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

8. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

9. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

10.  orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

11. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 


W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (wymagane jest spełnienie kryterium dochodowego) do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1. Dokumenty  jak w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, o których mowa w pkt. od 1 do 11;

2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

            a) oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym             poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż             dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach             określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku             dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r., poz. 60, 528, 648,             859 i 1089) – tj. rok 2016,

            b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na             podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych             przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o:

                        1) formie opłacanego podatku,

                        2) wysokości przychodu,

                        3) stawce podatku,

                        4) wysokości opłaconego podatku

                - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowytj. 2016 rok,

            c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości             gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku             kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

            d) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny             gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o             ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z             pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków             pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

            e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do             użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

            f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie             lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis             zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego             pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w             rodzinie lub poza rodziną,

            g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli             członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed             mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich             płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

            h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub      innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

            – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej             bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

            – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności             związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w             szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości             wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli             dłużnik zamieszkuje za granicą,

            i) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego             dochodu (tj. m.in.: świadectwo pracy, umowy zlecenie/o dzieło, decyzje z PUP o utracie zasiłku, decyzje lub       zaświadczenia z ZUS, PIT-y za rok 2016),

            j) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj             dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany -             w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest             prawo do świadczenia wychowawczego (tj. m.in.:   umowa o pracę/zlecenie/o dzieło, decyzje PUP,             ZUS, PIT-y za rok 2016),

            k) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj             dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym             nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym             poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (tj. w roku             2017);

3.         kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na             podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa             w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066             oraz z 2017 r. poz. 60 i 858);

4.         kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium             Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium             Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

5.         odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub             skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej             dziecko;

6.         odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

7.         odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

8.         odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia             całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

9.         odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu             opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o             przysposobienie dziecka;

10.       odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga             rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

11.       orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

12.       inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

            W przypadku gdy wyżej wymienione dokumenty są już w posiadaniu tut. Organu - Działu Świadczeń Rodzinnych i nie straciły ważności, ponowne ich składanie jest zbędne.

            W przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego  Organ ma prawo do wezwania do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty nie wymienione powyżej i złożenia wyjaśnień.

Po wypełnieniu wniosku i zapoznaniu się z pouczeniem wnioskodawca podpisuje wniosek.
Osoby przedkładające kopie dokumentów, winny okazać ich oryginały. Kopię dokumentu mogą uwierzytelnić: podmiot realizujący świadczenie wychowawcze, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres zasiłkowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu zasiłkowego..

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

    od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku;

    od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku ;

    od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku ;

    od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA PRAWA  DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

NA OKRES OD 01.04.2016R DO 30.09.2017R

 

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko (bez ustalania dochodu) do wniosku należy dołączyć odpowiednio:


1. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu;                      

2. kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3);                                           

3. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;                                      ;                                                          

4. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

5.  orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

6.  inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.  W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (wymagane jest spełnienie kryterium dochodowego) do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1. Dokumenty  jak w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, o których mowa w pkt. 1, 2, 3, 4, 5;

2. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres  na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.zm.), załącznik nr 2 do wniosku (za rok 2014);

3. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, załącznik nr 3 do wniosku (za rok 2014);

4. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do wniosku (za rok 2014);   

5.  umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

6. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

7.  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

8.  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny  (za rok 2014);

9. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie za rok 2014 organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

10.  dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

11. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

12. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

13. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

14. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.              W przypadku gdy wyżej wymienione dokumenty są już w posiadaniu tut. Organu Działu Świadczeń Rodzinnych i nie straciły ważności, ponowne ich składanie jest zbędne .

            W przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego  Organ ma prawo do wezwania do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty nie wymienione powyżej i złożenia wyjaśnień.


Wzory wniosków i innych dokumentów (kliknij tutaj)


Osoba odpowiedzialna za treść: Robert Bąk
Data modyfikacji: 2017/07/31 15:33:15
Redaktor: Robert Bąk