Miejski Zarząd Placówek Oswiaty
w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
 Uchwała Nr 43/387/17
Rady Miejskiej Bielawy


z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2017-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2017-2022, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Dragan


załącznik nr 1 więcej> Uzasadnienie

Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2017-2022 jest dokumentem zawierającym aktualną diagnozę stanu oświaty, zawiera ponadto podsumowanie funkcjonującej w latach 2009-2015 Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa.

Przygotowany dokument obrazuje formę, wizję działania i rozwoju placówek oświatowych w związku z aktualnie wdrożoną reformą oświaty. Stanowi także skonkretyzowanie zadań mających na celu obranie właściwego kierunku rozwoju szkół i przedszkoli, co pozwoli przynieść korzyść wszystkim uczestnikom procesu dydaktycznego, przy racjonalnym i gospodarnym dysponowaniu środkami finansowymi przeznaczonymi na cele oświatowe, będącymi w dyspozycji Gminy Bielawa jako organu prowadzącego publiczne szkoły, placówki oświatowe oraz żłobek publiczny.

Przyjęcie strategii pozwoli na usystematyzowanie kwestii oświatowych, potrzeb placówek w zakresie utrzymania dobrej kondycji i rozwoju oraz prowadzenie racjonalnej polityki oświatowej gminy.


Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalik
Data modyfikacji: 2017/11/03 10:56:20
Redaktor: Wojciech Borzestowski