Miejski Zarząd Placówek Oswiaty
w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
OGŁOSZENIA I KONKURSY

Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie.

Treść informacji


Dowóz i sprawowanie opieki w czasie przewozu dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Bielawa, ul. Strażacka do Zespołu Szkół w Pieszycach, ul. Mickiewicza 1

Treść informacji


Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie.
Treść informacji


Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie ogłasza konkurs na wykonanie zadania: Przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Bielawy Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 74 i 76Zarządzenie nr 186/18 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie, ul. 3-go Maja 22, dla którego organem prowadzącym jest Gmina BielawaZarządzenie nr 147/18 Burmistrz Miasta Bielawa z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie, ul. 3-go Maja 22, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bielawa.
Treść zarządzenia
Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania "Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym w Gminie Bielawa za 2017 r."
Informacja o wynikach konkursu
W związku z ogłoszonym przez dyrektora MZPO w Bielawie konkursem na stanowisko starszego referenta informuję
Pobierz treść wiadomości
Lista kandydatów, spełniających wymogi formalne, w konkursie na stanowisko starszego referenta w Miejskim Zarządzie Placówek Oświaty w Bielawie
Pobierz listę

ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W BIELAWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bielawie nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ NA KOLEJNY ROK SZKOLNY O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w przedszkolu.
  Deklaracje te należy złożyć do Dyrektora w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od dnia 1 września nowego roku szkolnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola publicznego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 3. Naborem na nowy rok szkolny objęte są:
  1. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2012,2013,2014,2015)
  2. Dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 4. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 5. Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 2 wybranych placówek. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 6. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

KRYTERIA NABORU

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Bielawa.
 2. Zgodnie z art. 14 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty – dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 7, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w pkt. 10.

I ETAP REKRUTACJI

 1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci); (załącznik nr 1)
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) (załącznik nr 2)
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   Kryteria te mają jednakową wartość.

II ETAP REKRUTACJI

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria określone przez Radę Miejską Bielawy.
 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym – 15 punktów,
  2. pozostawanie rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym – 15 punktów,
  3. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami) - 5 punktów,
  4. kontynuowanie uczęszczania rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego złożony został wniosek - 3 punkty.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Bielawa mogą być przyjęci do Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z pkt. 7 - 11, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Bielawa przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
Wytyczne pkt. 7-12 stosuje się odpowiednio.  

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH, DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

 1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów.

KRYTERIA I ETAPU:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; (załącznik nr 1)
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; (załącznik nr 2)
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);
Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu Postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (dotyczy dokumentów: 2, 3 i 4).

KRYTERIA II ETAPU:

 1. W celu potwierdzenia spełniania przez kandydata kryteriów określonych w drugim etapie postępowania, należy złożyć odpowiednie oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  1. oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik nr 1 do uchwały)
  2. oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu, do którego złożono wniosek (załącznik nr 2 do uchwały)
  3. oświadczenie dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (załącznik nr 3 do uchwały)

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W BIELAWIE

 1. Ustalono następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego:
  1. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami 01.03.2018r. – 16.03.2018r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 04.04.2018r. do godz. 12.30
  3. Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola podpisem rodzica na liście kandydatów zakwalifikowanych (lista dostępna w przedszkolu) 05.04.2018r. – 09.04.2018r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11.04.2018r. do godz.12.30.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponować będzie wolnymi miejscami przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające.

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W BIELAWIE

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami 07.05.2018r. – 11.05.2018r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28.05.2018r. do godz. 12.30
 3. Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola podpisem rodzica na liście kandydatów zakwalifikowanych (lista dostępna w przedszkolu) 29.05.2018r. – 30.05.2018r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 04.06.2018r. do godz.12.30.

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
Wnioski i stosowne oświadczenia będzie można pobrać od 01 marca 2018r. w następujących miejscach w Bielawie:
 • Przedszkole Publiczne nr 4 przy ul. S. Żeromskiego 18
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe krasnoludki” przy ul. 3 Maja 22
 • Oddział PP4 przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Gen. G. Roweckiego 6
 • Oddział PP4 przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Ludowej 11

oraz na stronie internetowej BIP Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie.

 Wypełnione wnioski należy złożyć osobiście w Miejskim Zarządzie Placówek Oświaty w Bielawie, ul. Wolności 57, II piętro w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2018r.

Do pobrania:

w I etapie rekrutacji:

w II etapie rekrutacji:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: "Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym w Gminie Bielawa za 2017r.
Pobierz PDF
Uchwała nr 48/435/18 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/327/17 Rady Miejskiej w Bielawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Treść uchwały

Dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie ogłasza nabór na stanowisko Starszy Referent

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Ogłoszenie o naborze

W sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego, przedszkola publicznego prowadzonego przez podmiot inny niż Gmina Bielawa oraz niepublicznej inenj formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Bielawa na rok 2018

Pobierz PDF

Zarządzenie nr 292/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego, przedszkola publicznego prowadzonego przez podmiot inny niż Gmina Bielawa oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Bielawa, na rok 2017.
Pobierz PDF


Zarządzenie nr 233/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty w konkursie dla niepublicznych predszkoli na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018
Pobierz PDF


Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie ogłasza konkurs na wykonanie zadania: "Przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Bielawy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 74 i 76"
Pobierz PDF
Zarządzenie nr 195/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publiczengo w zakresie wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018
Pobierz PDF
Ogłoszenie o konkursie na wykonanie zadania „ Dowóz i sprawowanie opieki w czasie przewozu dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Bielawa, ul. Strażacka do Zespołu Szkół w Pieszycach, ul. Mickiewicza 1”.
Ogłoszenie o konkursie
Informacja o wynikach konkursu


Zarządzenie Burmistrza Miasta Bielawa w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie, ul. Żeromskiego 18

Pobierz PDFInformacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji
oraz statystycznej liczbie uczniów
w Gminie Bielawa

Informuję, że Zarządzeniem nr 24/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty dotacji udzielonej z budżetu Gminy Bielawa na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Bielawa w roku 2017, ustalono koszt wydatków bieżących ustalonych w budżecie gminy, ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Bielawa w wysokości  544,16 zł.
W związku z tym, przyjęto następujące kwoty dotacji:
- dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 75 % wydatków bieżących tj. 408,12 zł.,
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 100%  wydatków bieżących, tj. 544,16 zł.

Statystyczna liczba uczniów wg stanu z Systemu Informacji Oświatowej z 30.09.2016 r. - 133 osoby.


Konkurs na przesiewowe badania wad postawy uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, w ramach Programu profilaktyki wad postawy uczniów szkół podstawowych, powadzonych przez Gminę Bielawa


Więcej >


Informacja o wynikach konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie, ul. Żeromskiego 18.

Więcej >


Zarządzenie Nr 252/16 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie, ul. Żeromskiego 18.

Więcej >
Uzasadnienie >


Informacja o wynikach konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie, ul. Żeromskiego 18.

Więcej >

 


Informacja o wynikach konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie, ul. Żeromskiego 18.

Więcej >

 


Informacja o wynikach konkursu na kandydata na dyrektora Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie.

Więcej >

 


Zarządzenie Nr 224/16 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie, ul. Żeromskiego 18.

Więcej >
Załącznik >

 


Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania "Przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Bielawy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 74 i 76".

Więcej >

 


Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania "Dowóz i sprawowanie opieki w czasie dowozu dziecka niepełnosprawnego z terenu Bielawa, ul. Strażacka do Zespołu Szkół w Pieszycach, ul. Mickiewicza 1".

Więcej >

 


Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie ogłasza konkurs na wykonanie zadania: "Przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Bielawy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 74 i 76".

Więcej >
Załączniki >


Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie ogłasza konkurs na wykonanie zadania: "Dowóz i sprawowanie opieki w czasie przewozu dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy Bielawa, ul. Strażacka do Zespołu Szkół w Pieszycach, ul. Mickiewicza 1".

Więcej >
Załączniki >


Zarządzenie Nr 126/16 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, ul. Lotnicza 5.

Więcej >
Załącznik >
Uzasadnienie >

 


Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie ogłasza konkurs na realizację zadania, pn. "Dowóz i sprawowanie opieki w czasie przewozu dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy Bielawa, ul Strażacka do Zespołu Szkół w Pieszycach, ul. Mickiewicza 1" na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Więcej >
Załączniki >

 


Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania "Przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Bielawy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 74 i 76".

Więcej >

 


Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie ogłasza konkurs na wykonanie zadania, którym jest przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Bielawy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 74 i 76 na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Więcej >
Załączniki >

 


Zarządzenie Burmistrza Miasta Bielawa Nr 107/14 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie.

Więcej >

 


Zarządzenie Burmistrza Miasta Bielawa Nr 108/14 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie.

Więcej >

 


Zarządzenie Burmistrza Miasta Bielawa Nr 109/14 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie.

Więcej >

 


Zarządzenie Burmistrza Miasta Bielawa Nr 110/14 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 w Bielawie.

Więcej >

 


Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie zatrudni osobę na stanowisko kierowcy autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z uprawnieniami do przewozu osób.

Więcej >

 


Zarządzenie Burmistrza Miasta Bielawa Nr 186/13 z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły.

Więcej >


Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalik
Data modyfikacji: 2018/08/10 11:15:29
Redaktor: Wojciech Borzestowski