Miejski Zarząd Placówek Oswiaty
w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
Informacja dla pracodawców dotycząca pracowników młodocianych

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie informuje, że w bieżącym roku zmianie ulegają warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Więcej >

Wzory formularzy w formacie doc >
Wzory formularzy w formacie pdf >


Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;

- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników winien złożyć stosowny wniosek do Burmistrza Miasta Bielawa.

Do wniosku winien dołączyć:

1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne posiadane przez pracodawcę, lub osobę prowadząca szkolenie w imieniu pracodawcy -  zgodnie z §10 ust. 4 lub 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 roku
w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 roku Nr 113, poz. 988 ze zmianami) przy czym:

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu będący rzemieślnikami powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać. Ponadto winni posiadać przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, który obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie posiadający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa
w punkcie 1 oraz:

·          świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

·          świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy
w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

·          świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

·          dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

2.  Dokument potwierdzający zdanie przez młodocianego stosownego egzaminu.

3. Umowę o pracę zawartą między pracodawcą a młodocianym dotyczącą przygotowania zawodowego lub przyuczenia do określonego zawodu oraz  kopia świadectwa pracy  - potwierdzenie zatrudnienia w zakładzie pracy w celu przyuczenia do zawodu lub nauki zawodu.

4. Świadectwo pracy- potwierdzenie zatrudnienia w zakładzie pracy w celu przyuczenia do zawodu lub nauki zawodu.

5. Potwierdzenie miejsca zamieszkania  młodocianego.

6. Zaświadczenie o uczęszczaniu lub nieuczęszczaniu młodocianego do szkoły bądź
o uczestnictwie młodocianego pracownika w Hufcu Pracy.

7. Dokument potwierdzający zatrudnienie w przypadku osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie.

8.      Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub inny dowód potwierdzający prowadzenie przez pracodawcę działalności gospodarczej.

 

Wszystkie załączniki winny być kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem lub poświadczone notarialnie.

 

Wniosek winien być dostarczony w terminie określonym w art. 70 b ustawy tj. w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia nauki przez młodocianego. Ponieważ zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z póź. zm.) zarówno nauka zawodu, jak i przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem, termin 3 miesięcy należy liczyć od daty uwidocznionej na dokumencie potwierdzającym zdanie przez młodocianego egzaminu.

 

Uwaga:
Ponadto informujemy, że pracodawca na podstawie ww. rozporządzenia winien niezwłocznie zawiadomić burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,
o zawarciu umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego.
Do informacji winien załączyć kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym.

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalik
Data modyfikacji: 2012/10/16 23:01:12
Redaktor: Piotr Domagała