Miejski Zarząd Placówek Oswiaty
w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
Informacja dla pracodawców dotycząca pracowników młodocianych

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANIA POMOCY W RAMACH:

DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Kto może się ubiegać o dofiansowanie:

1. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

a) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;

b) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

a) do 8081 zł w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

b)  przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

3. Od 1 września 2012 r. przyznawane pracodawcom dofinansowanie, traktowane jest jako pomoc de minimis - art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe stanowi, że: "dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1)”. Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.).

4.Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu (zawodowego, sprawdzającego) przez młodocianego pracownika zamieszkałego w Bielawie. Wnioski o dofinansowanie przyjmuje: Urząd Miejski
w Bielawie, Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa oraz Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie, ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa.

5. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznaje Burmistrz Miasta Bielawa w drodze decyzji. Burmistrz, wydając decyzję administracyjną o udzieleniu pracodawcy pomocy de minimis, zobowiązany jest do wnikliwej analizy dołączonych przez pracodawcę dokumentów, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

- spełnienie wymagań określonych w art. 122 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (kwalifikacje merytoryczne
i pedagogiczne pracodawcy oraz ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia
do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu); 

- zgodność z obowiązującym prawem umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem;
- okres, jaki upłynął od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu do daty złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia;

- kompletność złożonych przez pracodawcę wymaganych dokumentów oraz to, czy pracodawca wezwany do ich uzupełnienia (w przypadku braku określonych dokumentów) je dostarczył;

- czy wysokość otrzymanej dotąd pomocy publicznej i przyznana kwota pomocy de minimis nie przekroczy kwoty maksymalnej pomocy określonej w art. 3 pkt. 2 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, s.9);

- czy podmiot gospodarczy wnioskujący o udzielenie pomocy de minimis nie prowadzi działalności w którymś
z sektorów wyłączonych, określonych w art. 1 ust. 1 cytowanych wyżej rozporządzeń Komisji (UE).

6.Po wydaniu decyzji o przyznaniu podmiotowi gospodarczemu pomocy de minimis Burmistrz Miasta Bielawa jest zobligowany do następujących czynności:

- wydania podmiotowi gospodarczemu, który otrzymał pomoc, zaświadczenia o wysokości udzielonej pomocy de minimis na druku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U z 2018 r. poz. 350), zaświadczenie zostanie wystawione w dniu udzielenia pomocy, czyli w dniu wystawienia decyzji;

- przekazania informacji o udzielonej pomocy de minimis, wykorzystując w tym celu aplikację SHRIMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy) udostępnianą przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7.Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przekazywane jest po uprawomocnieniu się decyzji wyłącznie na konto bankowe pracodawcy wskazane we wniosku o dofinansowanie po otrzymaniu przez Gminę Bielawa - środków z Funduszu Pracy z budżetu Wojewody Dolnośląskiego. Corocznie na ten cel jest zawierana umowa z Wojewodą Dolnośląskim.

Kiedy i jakie dokumenty dołączamy  do wniosku

Wniosek należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika powinien zawierać:

1) oznaczenie pracodawcy, który kształcił młodocianego pracownika (nazwa, adres, tel., NIP, Regon, nr konta i nazwa banku, czytelny podpis i pieczęć firmy). W sytuacji składania wniosku przez spółkę, podpisy pod wnioskiem składają osoby upoważnione zgodnie z zapisami w umowie spółki.

2) umowę o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego (ewentualnie aneksy do umowy),

3) podanie młodocianego pracownika o rozwiązanie umowy o pracę,

4) świadectwo pracy młodocianego pracownika, potwierdzające faktyczny okres trwania nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy w zawodzie,

4) dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego,

5) świadectwo ukończenia szkoły lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły lub realizowanie obowiązku nauki młodocianego,

6) dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy z młodocianym,

7) w przypadku miejsca zamieszkania młodocianego pracownika w Bielawie innego niż miejsce zameldowania - oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania młodocianego pracownika na terenie Bielawy. Należy przedłożyć kopie dokumentów (poz. 2-6) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną (pieczęć, czytelny podpis osoby upoważnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem i data potwierdzenia .

oraz

1) dokumenty określone w Rozporządzeniu z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311 z późniejszymi zmianami) m.in.:

- informacje o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. Informacje te przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia,

- w przypadku spółki należy przedłożyć umowę spółki (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wspólników spółki lub osobę upoważnioną (pieczęć, czytelny podpis osoby upoważnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem i data potwierdzenia).

2) dokumenty określone w art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 1808z późniejszymi zmianami) m.in.:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

3) aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. 

Ponadto pracodawca musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

4) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy określone m.in. dyplomy, świadectwa ukończenia szkół, świadectwa pracy, świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego przez osobę szkolącą młodocianego pracownika (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę, wspólników spółki lub osobę upoważnioną (pieczęć, czytelny podpis osoby upoważnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem i data potwierdzenia),

- w sytuacji, kiedy w imieniu pracodawcy przygotowanie zawodowe prowadzi uprawniony do tego pracownik, pracodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku oświadczenie pracodawcy o miejscu i okresie zatrudnienia instruktora nauki zawodu.

Dodatkowo:

W przypadku zmiany nazwiska należy przedłożyć dokumenty uwiarygodniające ten fakt.

W przypadku składania wniosku przez Pełnomocnika należy przedłożyć Pełnomocnictwo.

Ważne informacje:

·         zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym w Bielawie, pracodawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza Miasta Bielawa, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

·         Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

·         .Z młodocianym, który nie ukończył gimnazjum, może być, na wniosek jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub w formie nauki zawodu przez pracodawcę. Szczegóły zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. nr 214 poz. 1808),

·         Pracodawcy mogą szkolić młodocianych pracowników w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 poz. 2094),

·         Przy zawieraniu umów z młodocianymi pracownikami w celu szkolenia zawodowego Pracodawcy stosują klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2018 poz. 227).

·         Organ właściwy do wydania decyzji może także wzywać do składania dalszych dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy,

·         Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

·         Kwoty dofinansowania, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowanie administracyjnego (t. j Dz. U. 2018  r. poz. 2096) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przekazywane jest na konto bankowe pracodawcy wskazane we wniosku o dofinansowanie po otrzymaniu przez Gminę Bielawa środków z Funduszu Pracy z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Miejski Zarząd Placówek Oświaty ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa II piętro - tel. 74 6452204, email: a.miszczuk@oswiata.bielawa.pl

 

Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bielawa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).


Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalik
Data modyfikacji: 2019/01/25 08:25:54
Redaktor: Wojciech Borzestowski