Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl

S T A T U T

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W BIELAWIE


§ 1


Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001r.Nr 13, poz.123 z późn.zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539 z późn.zm.), aktu o utworzeniu oraz Statutu.


§ 2


 1. Siedzibą Bibliotkei jest miato Bielawa a terenem działania obszar Gminy Bielawa.

 2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Bielawa.

 3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Bielawa.

 4. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.


§ 3


 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Bielawa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 2. Do zadań Biblioteki należy:

  1/ gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych

  i archiwaliów, w tym:inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów,

  archwaliów regionalnych i materiałów dokumentacyjnych oraz prowadzenie punktu

  muzealnego,

  2/ obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie

  działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych

  bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami

  w tym zakresie,

  3/ prowadzenie i organizacja działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej,

  naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

  4/ udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnatrz, prowadzenie wymiany

  międzybibliotecznej,

  5/ organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom

  Gminy Bielawa,

  6/ współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania

  czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy

  Bielawa,

  7/ tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i

  faktograficznych,

  8/ organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących

  popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,

  9/ prowadzenie działalności wydawniczej m.in.publikowanie wyników badań oraz

  wydawnictw popularno-naukowych z zakresu prowadzonej działalności.

 3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.


§ 4


 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

 2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.


§ 5


 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Bielawa, zwany dalej Burmistrzem.

 2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz. Regulamin konkursu ustala Burmistrz.

 3. Burmistrz może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej. Do osoby, której powierzono zarządzanie Biblioteką stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

 4. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.


§ 6


 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

  1/ wyposażenie,

  2/ prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,

  3/ doskonalenie zawodowe pracowników,

  4/ wynagrodzenia pracowników,

  5/ utrzymanie i eksploatację majątku.

 3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:

  1/ wpływów, o których mowa w § 10 ust.2 oraz § 11 ust.1,

  2/ dotacji z budżetu państwa,

  3/ wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

  4/ spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

  5/ innych źródeł.

 4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

 5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.§ 7


 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.

 2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

 3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.


§ 8


 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust.2.

 2. Biblioteka może pobierać opłaty:

  1/ za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz udostępnianie archiwaliów,

  wypożyczenia międzybiblioteczne,

  2/ za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

  3/ w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

  4/ za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

  5/ za uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.

 3. Wysokość opłat, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

 4. Wysokość opłat, o których mowa w ust.2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.


§ 9


 1. Biblioteka może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, relizować dodatkowe zadania, w szczególności:

  1/ organizować koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie dzieł sztuki, widowiska i

  konkursy w dziedzinie szeroko pojętej kultury i czytelnictwa,

  2/ prowadzić kursy i szkolenia o charakterze edukacyjnym i inne związane z kulturą

  i czytelnictwem,

  3/ organizować imprezy rozrywkowe i rekreacyjne,

  4/ prowadzić działalność wydawniczą inną niż określona w § 3 ust.2 pkt 9,

  5/ świadczyć usługi reklamowe, informatyczne, poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne,

  filmowe, video, plastyczne oraz inne usługi z zakresu kultury,

  6/ organizować i realizować imprezy zlecone: okolicznościowe.

 2. Zadania ujete w ust.1 Biblioteka realizuje na podstawie statutu oraz zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

 3. Biblioteka może również podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego oraz realizacji ogólnokrajowej polityki kulturalnej.


§ 10


Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.


§ 11


Umowy i oświadczenia woli we wszystkich sprawach majątkowych, w imieniu Biblioteki, podpisuje Dyrektor przy kontrasygnacie Głównego Księgowego.§ 12


Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca, przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3.


§ 13


 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regualmin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

 2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.


§ 14


Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miejskiej, w trybie właściwym dla jego nadania.
Pełna treść uchwały nr XLII/296/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 maja 2009 rokuOsoba odpowiedzialna za treść: Urszula Ubych
Data modyfikacji: 2009/10/01 12:13:05
Redaktor: Marcin Raś