U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
OGŁOSZENIE

GP.6721.7.2016

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIELAWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami/ oraz Uchwały nr 33/317/17 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Pocztowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
dla obszaru w rejonie ulic Pocztowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie
wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.


Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 24 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie, w Referacie Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 18, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.um.bielawa.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie w pok. nr 15.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. Za uwagi wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, spełniającej wymogi z art.18 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017 r. poz. 1405/, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: mkua@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018r.


uchwała (pdf)
rysunek (pdf)
uzasadnienie (pdf)
prognoza oddziaływania na środowisko (pdf)

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Waldemar Nędza
Data modyfikacji: 2017/11/22 11:34:16
Redaktor: Izabela Zarzycka